Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1351/2015

Ingivna texter :

B8-1351/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0461

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 158kWORD 75k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1110/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Ungern (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Julie Ward för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern (2015/2935(RSP))  
B8-1351/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra strecksatsen och fjärde till sjunde strecksatserna,

–  med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, 6 och 7 i EU‑fördraget, samt av de artiklar i såväl EU-fördraget som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, vilken proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen(1) och av den 5 juli 2011 om Ungerns reviderade författning(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 6 mars 2013 från utrikesministrarna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland till kommissionens ordförande José Manuel Barroso om en mekanism för att uppmuntra respekten för unionens grundläggande värden i medlemsstaterna,

–  med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern(3),

–  med beaktande av sin debatt vid plenarsammanträdet den 21 oktober 2014 om situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern,

–  med beaktande av slutsatserna från rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet, av den 16 december 2014 om att garantera rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av utfrågningen den 22 januari 2015 i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om människorättssituationen i Ungern,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av uttalandet den 27 november 2015 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern,

–  med beaktande av kommissionens uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av den ungerska lagen CXL från 2015 om massinvandring,

–  med beaktande av den ungerska lagen CXLII från 2015 om ett effektivt skydd av Ungerns gränser och om massinvandring,

–  med beaktande av det ungerska parlamentets resolution 36/2015 om ett meddelande till Europeiska unionens ledare, antagen den 22 september 2015,

–  med beaktande av kommissionens kommande utvärdering av den fjärde ändringen av Ungerns grundlag,

–  med beaktande av resolution 1941 (2013) från Europarådets parlamentariska församling om en begäran att inleda ett övervakningsförfarande med avseende på Ungern, den parlamentariska församlingens uppföljningsresolution 2064 (2015) och resolution 2035 (2015) om skydd av journalisters säkerhet och av mediefriheten i Europa,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om situationen i Ungern: uppföljning till Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män (artikel 2 i EU-fördraget).

B.  Sunda offentliga utgifter och skydd för EU:s ekonomiska intressen bör vara nyckelelement i EU:s politik för att förbättra medborgarnas förtroende genom att garantera att deras pengar används ordentligt, effektivt och ändamålsenligt.

C.  Hur rättsstatsprincipen tillämpas på nationell nivå spelar en viktig roll för att säkerställa ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och för deras respektive rättssystem, och därför är det av yttersta vikt att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i enlighet med avdelning V i EUF-fördraget.

D.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

E.  Rätten till asyl garanteras genom vederbörligt iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget.

F.  Den senaste tidens utveckling i Ungern har gett upphov till oro över situationen för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättstatsprincipen i landet, särskilt vad gäller mediernas frihet och mångfald, kampen mot intolerans och diskriminering, de mänskliga rättigheterna för immigranter, asylsökande och flyktingar, mötes- och föreningsfriheten, utbildningens och den akademiska forskningens frihet, likabehandlingen av religion och övertygelse, begränsningar och hinder för civila samhällsorganisationers verksamhet, rättigheter för personer som tillhör minoriteter, däribland romer och hbti-personer, rättsväsendets oberoende, och många oroande anklagelser om korruption, vilket undergräver rättsstatsprincipen.

G.  I juli och september 2015 antog det ungerska parlamentet ett antal ändringar avseende framför allt asyllagen, strafflagen, straffprocesslagen, gränslagen, polislagen och lagen om nationellt försvar. I kommissionens preliminära utvärdering avslöjades ett antal allvarliga problem vad gäller dessa ändringars förenlighet med unionsrätten och deras konsekvenser för iakttagandet av migranters grundläggande rättigheter, särskilt för principen om non-refoulement. Den 6 oktober 2015 skickade kommissionen en administrativ skrivelse till den ungerska regeringen. Den ungerska regeringen besvarade denna skrivelse den 4 november 2015.

H.  I sitt uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 om situationen i Ungern förklarade kommissionen att den är redo att utnyttja alla medel som står till dess förfogande, inklusive överträdelseförfaranden, för att se till att Ungern – liksom alla andra medlemsstater – uppfyller sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och respekterar de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU‑fördraget. Kommissionen anser inte att villkoren för att aktivera ramen för rättsstatsprincipen i Ungerns fall är uppfyllda i detta skede.

1.  Europaparlamentet bekräftar den ståndpunkt det gav uttryck för i sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern.

2.  Europaparlamentet påminner om att om en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget ska detta aktivera det förfarande som anges i artikel 7.

3.  Europaparlamentet hyser allvarliga farhågor vad gäller de nyligen antagna ändringarna av lagstiftningen inom områdena migration, asyl och gränsfrågor. Parlamentet fördömer de förhastade åtgärder som har vidtagits under de senaste månaderna, som har gjort tillgången till internationellt skydd extremt svår, för att inte säga omöjlig, och som utan grund har kriminaliserat migranter och asylsökande. Parlamentet framhåller sina farhågor angående respekten för principen om ”non-refoulement”. Parlamentet upprepar sina farhågor vad gäller det allt vanligare bruket att frihetsberöva asylsökande och använda främlingsfientlig retorik som kopplar samman migranter med sociala problem och säkerhetsrisker, vilket gör integreringen av de få migranter som stannar kvar i landet ännu mer problematisk.

4.  Europaparlamentet anser att alla medlemsstater till punkt och pricka måste följa EU:s lagstiftning i sitt rättsliga och administrativa arbete, och att all lagstiftning, inklusive primärrätten i alla medlemsstater och kandidatländer, måste återspegla och vara förenlig med grundläggande europeiska värden, såsom demokratiska principer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt att rådet inte har reagerat på utvecklingen i Ungern. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionens råd och Europeiska rådet att anordna en diskussion och att anta slutsatser om situationen i Ungern.

6.  Europaparlamentet konstaterar att den konstitutionella, rättsliga och politiska utvecklingen har gett upphov till farhågor om rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i Ungern under de senaste åren, och att denna utveckling sammantaget utgör ett tydligt tecken på ett framväxande systemhot mot rättsstatsprincipen i denna medlemsstat. Parlamentet anser att Ungern är ett tillfälle för EU att visa att man har kapacitet och vilja att reagera på en medlemsstats hot mot och överträdelser av EU:s egna grundläggande värden. Parlamentet beklagar att EU:s passivitet kan ha bidragit till en liknande utveckling i vissa andra medlemsstater, exempelvis Polen, där det finns oroväckande tecken på ett liknande undergrävande av rättsstatsprincipen som i Ungern.

7.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen, i egenskap av fördragens väktare, mot bakgrund av den här utvecklingen i Ungern fortfarande inte anser att villkoren för att aktivera ramen för rättsstatsprincipen har uppfyllts.

8.  Europaparlamentet noterar att de överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen mot den ungerska regeringen är steg i rätt riktning. Parlamentet påminner dock om att även om överträdelseförfaranden är ett viktigt instrument för att ta itu med problem i fråga om rättsstatsprincipen, har de uppnådda resultaten varit begränsade eftersom kommissionen endast kan inleda sådana förfaranden när överträdelserna utgör ett åsidosättande av en specifik bestämmelse i EU-lagstiftningen och att de därför inte alltid på ett effektivt sätt kan åtgärda systematiska åsidosättanden av grundläggande värden, vilket kommissionen påpekade i sitt meddelande om EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen.

9.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att aktivera den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma om det föreligger en risk för ett systemiskt allvarligt åsidosättande av de värden som unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder som undergräver demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och att bedöma systemhotet mot rättsstatsprincipen i den medlemsstaten, vilket kan utvecklas till en klar risk för ett allvarligt åsidosättande i den mening som avses i artikel 7 i EU-fördraget.

10.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag om inrättande av en EU-mekanism om demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, som ett verktyg för efterlevnad och upprätthållande av stadgan och fördragen som alla medlemsstater har undertecknat och som bygger på gemensamma och objektiva indikatorer, samt att årligen göra en opartisk bedömning av situationen för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i alla medlemsstater, utan åtskillnad och på lika villkor, med bland annat en bedömning gjord av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, tillsammans med lämpliga bindande och korrigerande mekanismer, för att minska de skillnader som finns och möjliggöra en automatisk och gradvis reaktion på åsidosättanden av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna på medlemsstatsnivå.

11.  Europaparlamentet vill se att det inrättas en stark och oberoende Europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa bedrägerier mot EU-budgeten och missbruk av EU-medel, även i Ungern. Parlamentet noterar kommissionens beslut av den 14 juli 2015 om att tillfälligt avbryta flera kontrakt i åtta av EU:s finansieringsprogram på grund av att man i Ungern hade använt ett alltför restriktivt urvalskriterium i förfaranden för offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar kommissionen att gå vidare med alla utredningar och använda alla befintliga lagstiftningsredskap i full utsträckning för att säkerställa att EU-medel används på ett transparent och korrekt sätt i Ungern på grundval av unionslagstiftningen.

12.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens registrering av ett europeiskt medborgarinitiativ den 30 november 2015 som innebär att kommissionen uppmanas att inleda ett förfarande enligt artikel 7 i EU-fördraget och ta upp frågan om Ungern i rådet. Parlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att utarbeta ett särskilt betänkande om Ungern i enlighet med artikel 83.1 a i arbetsordningen, i syfte att anta ett motiverat förslag i vilket rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget, och fastställa om det finns en uppenbar risk för att en medlemsstat allvarligt kommer att åsidosätta de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

(2)

EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 17.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0315.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2015)0227.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy