Предложение за резолюция - B8-1352/2015Предложение за резолюция
B8-1352/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Бурунди

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Бодил Валеро, Юдит Саргентини от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1348/2015

Процедура : 2015/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1352/2015
Внесени текстове :
B8-1352/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1352/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди

(2015/2973(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид преразгледаното Споразумение от Котону,

–  като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди от 28 август 2000 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Бурунди, и по-специално член 96 от нея,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Резолюция 2248 (2015) на Съвета за сигурност на ООН от 12 ноември 2015 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид съвместното изявление от 12 ноември 2015 г. на заместник генералния секретар на ООН Ян Елиасон, на председателя на Комисията на Африканския съюз Нкосазана Дламини-Зума и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно Бурунди,

–  като взе предвид решенията на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз (АС) от 13 юни, 17 октомври и 13 ноември 2015 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид изявленията, направени от Източноафриканската общност на 31 май и 6 юли 2015 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид изявлението на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 17 юни 2015 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета от 1 октомври 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди[1],

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 март, 18 май, 22 юни и 16 ноември 2015 г. относно Бурунди,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно положението в Бурунди[2],

–  като взе предвид писмото, одобрено от Съвета на 26 октомври 2015 г., с което се изисква започването на консултации с органите на Бурунди съгласно член 96 от Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Бурунди неотдавна преживя гражданска война и беше подложен на широко разпространено политическо насилие, изоставане в развитието и бедност;

Б.   като има предвид, че президентът Пиер Нкурунзиза започна трети президентски мандат, което масово се счита, че противоречи на Споразумението за мир и помирение от Аруша и Конституцията на Бурунди;

В.  като има предвид, че обявяването на кандидатурата му и подготовката за изборите бяха съпроводени от жестоки репресии срещу опозицията в Бурунди, защитниците на правата на човека, представителите на гражданското общество и медиите, включително убийството на лидера на опозицията Зеди Ферузи;

Г.  като има предвид, че през юни и юли 2015 г. в Бурунди се проведоха президентски, парламентарни и местни избори, които бяха бойкотирани от опозицията; като има предвид, че според Африканския съюз (АС) и други международни организации тези избори не са били свободни и честни поради многобройните случаи на репресии срещу опозицията;

Д.  като има предвид, че правителството на Бурунди не взе предвид решенията и препоръките, приети от АС и Източноафриканската общност (EAC) съответно на 13 юни 2015 г. и на 6 юли 2015 г., чието пълно прилагане би проправило пътя за вдъхващи доверие и приобщаващи избори;

Е.  като има предвид, че сблъсъците между полицейските сили и опозиционни активисти и между въоръжени групи отнеха живота на най-малко 200 души от 26 април 2015 г. досега, като една трета от тези случаи са само през октомври според Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН);

Ж.  като има предвид, че въоръжени младежки групи, свързани с управляващата партия, систематично тероризират и застрашават хората, за които се счита, че подкрепят опозицията или че отправят критики към правителството;

З.  като има предвид, че целенасочените убийства се провеждат редовно; като има предвид, че беше извършен опит за убийство срещу началника на Генералния щаб на армията на Бурунди; като има предвид, че водещ генерал от Бурунди и близък помощник на президента Нкурунзиза беше убит при ракетно нападение над автомобила му в столицата Бужумбура; като има предвид, че полицейските сили станаха жертва на атаки и убийства; като има предвид, че според сведенията поне девет цивилни лица са били екзекутирани по бързата процедура от полицейското звено API на 13 октомври 2015 г.;

И.  като има предвид, че според ООН повече от 200 000 граждани на Бурунди са били вътрешно разселени в резултат на продължаващото насилие или са избягали в съседни държави;

Й.  като има предвид, че в региона на Големите африкански езера съществува значителен риск вътрешните конфликти да се пренесат в съседните държави;

К.  като има предвид, че много изтъкнати критично настроени лица са в изгнание, като всички те са получили заплахи след изказванията си против третия мандат на президента Нкурунзиза;

Л.  като има предвид, че водещи политици прибягнаха до езика на етническата омраза в регион, който все още е белязан от геноцида в Руанда от 1994 г.;

М.  като има предвид, че служители на ООН посочиха наличието на риск от геноцид в Бурунди;

Н.  като има предвид, че Съветът за мир и сигурност на Африканския съюз (АС) призова за възможно най-бързо възобновяване на процеса на посредничество под ръководството на президента на Уганда Йовери Мусевени и за пълното сътрудничество на правителството на Бурунди и всички други заинтересовани страни с посредниците; като има предвид, че Съветът за мир и сигурност на Африканския съюз наложи целенасочени санкции срещу всички лица, които допринасят за насилието и възпрепятстват разрешаването на кризата, и реши да започне задълбочено разследване на нарушенията на правата на човека и други злоупотреби срещу цивилни лица в Бурунди и да увеличи броя на наблюдателите на правата на човека и на военните експерти; като има предвид, че Съветът за мир и сигурност на Африканския съюз призова настоятелно АС да ускори и финализира планирането за извънредни ситуации с оглед на разгръщането на ръководена от африканските държави мисия за предотвратяване на насилието;

О.  като има предвид, че на 30 ноември 2015 г. генералният секретар на ООН Бан Ки Мун отправи три предложения до Съвета за сигурност, като препоръча преразглеждане на мандата за присъствието на ООН в Бурунди въз основа на развитието на положението, с цел да се осигури възможност за мироопазваща мисия, ако ситуацията се влоши;

П.  като има предвид, че ЕС призова за консултации съгласно член 96 от Споразумението от Котону в отговор на неспазването от страна на Бурунди на основни елементи на споразумението, а именно правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава; като има предвид, че тези консултации започнаха на 8 декември 2015 г.;

Р.  като има предвид, че АС, ЕС и САЩ са наложили замразяване на активи и забрана за пътувания на правителствени и опозиционни лидери, чиито действия и изявления допринасят за запазването на насилието и възпрепятстват търсенето на политическо решение на кризата в Бурунди;

С.  като има предвид, че по силата на Указ 530/1597 органите на Бурунди са прекратили дейността на десет организации за защита на правата на човека, а именно ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, FONTAINE-ISOKO, Maison Shalon, PARCEM, RCP, SPPDF, и са блокирали банковите им сметки;

1.  изразява дълбока загриженост от положението в Бурунди, което има опасност още веднъж да доведе до гражданска война и до допълнително дестабилизиране на вече напрегнатата обстановка в региона на Големите африкански езера; призовава правителството на Бурунди, силите за сигурност и опозиционните сили да проявяват максимална сдържаност;

2.  счита, че президентът Нкурунзиза носи основната отговорност за сериозното влошаване на политическото положение в Бурунди, и го приканва незабавно да започне провеждането на сериозен диалог с опозиционните сили в Бурунди, за да се намери решение на настоящата криза; такова решение трябва да се основава на Споразумението за мир и помирение от Аруша и да бъде в съответствие с Конституцията на Бурунди;

3.  счита, че парламентарните и президентските избори, които се проведоха през юни и юли 2015 г., не бяха свободни и честни и че органите на Бурунди систематично възпрепятстваха кампаниите на опозиционните сили, като не позволяваха провеждането на публични демонстрации и заплашваха политиците от опозицията и представителите на гражданското общество, което доведе до многобройни случаи на преминаване в изгнание;

4.  осъжда жестоките репресии срещу опозиционните сили в Бурунди, разпространяването на терора от младежката милиция „Имбонеракуре“ на управляващата партия и ограничителните мерки спрямо независимите медии;

5.  настоятелно призовава органите на Бурунди да гарантират, че ще бъде проведено цялостно разследване на тези събития и че отговорните лица ще бъдат изправени пред съда; приветства създаването, от генералния прокурор на Бурунди, на анкетна комисия за разследване на извършените от API убийства на 13 октомври 2015 г.;

6.  осъжда убийството на генерал Адолф Ншимиримана, опита за убийство на генерал Прим Нийонгабо и нападенията и убийствата, извършени от силите за сигурност на Бурунди;

7.  призовава за незабавното разоръжаване на милицията „Имбонеракуре“;

8.  припомня задълженията на Бурунди съгласно Споразумението от Котону за зачитане на правата на човека, демократичните ценности и принципите на правовата държава; припомня, че тези права са заложени също в Конституцията на Бурунди;

9.  призовава органите на Бурунди да зачитат и защитават основните права на всички граждани на Бурунди, включително свободата на словото и свободата на събрания на поддръжниците на опозицията, да отворят незабавно медиите, да позволят на опозиционни лидери в изгнание да се завърнат в страната, да освободят безусловно всички политически затворници и да сложат край на тормоза на организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека;

10.  приветства решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз да започне разследване на нарушенията на правата на човека в Бурунди и да наложи целенасочени санкции срещу тези, които допринасят за нарастващото насилие в страната; приветства призива му за планиране за извънредни ситуации с оглед на възможността за ръководена от африканските държави мироопазваща мисия за предотвратяване на насилието и призовава ЕСВД да анализира как би могла да подкрепи подобна мисия;

11.  приветства разполагането на наблюдатели и военни експерти от АС по въпросите на правата на човека за наблюдение на положението с правата на човека и изтъква значението на сътрудничеството с тях, за да се улесни изпълнението на техния мандат; призовава също така Международния наказателен съд, в рамките на своята юрисдикция, да разследва твърденията за нарушения на правата на човека, извършени по време на неотдавнашната криза;

12.  приветства започването на консултации съгласно член 96 от Споразумението от Котону, както и приемането на ограничения за пътуване и замразяването на активите на граждани на Бурунди от АС, ЕС и САЩ;

13.  приветства и подкрепя усилията за посредничество от страна на ООН, АС и Източноафриканската общност и призовава за тяхното засилване;

14.  изразява дълбоката си загриженост относно продължаващото изселване на бежанци в съседните държави и отново заявява подкрепата си за хуманитарните организации в региона;

15.  изразява загриженост от възобновяването на езика на омразата в Бурунди и призовава всички страни да проявяват сдържаност;

16.  призовава за отмяна на Указ 530/1597, който предвижда временно преустановяване на дейността на 10 организации за правата на човека, и за незабавна отмяна на замразяването на банковите им сметки, така че тези организации да могат свободно да упражняват своите дейности;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, правителството на Бурунди и правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, правителствата на държавите от Източноафриканската общност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Панафриканския парламент.