Procedure : 2015/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1352/2015

Indgivne tekster :

B8-1352/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0474

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 146kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini for Verts/ALE -Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1352/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den reviderede Cotonou-aftale,

–  der henviser til Arusha-aftalen af 28. august 2000 om fred og forsoning for Burundi,

–  der henviser til Burundis forfatning, særlig artikel 96,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2248 (2015) af 12. november 2015 om situationen i Burundi,

–  der henviser til den fælles erklæring af 12. november 2015 om Burundi fra FN's vicegeneralsekretær, Jan Eliasson, Den Afrikanske Unions formand, Nkosazana Dlamini-Zuma, og næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds beslutninger af 13. juni, 17. oktober og 13. november 2015 om situationen i Burundi,

–  der henviser til Det Østafrikanske Fællesskabs erklæringer af 31. maj og 6. juli 2015 om situationen i Burundi,

–  der henviser til erklæringen af 17. juni 2015 fra formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen i Burundi,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2015/1755 af 1. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi(1),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. marts, 18. maj, 22. juni og 16. november 2015 om Burundi,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om situationen i Burundi(2),

–  der henviser til den skrivelse, som Rådet godkendte den 26. oktober 2015, hvori der anmodes om indledning af konsultationer med de burundiske myndigheder, jf. artikel 96 i Cotonou-aftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Burundi i nyere tid har været ramt af borgerkrig, udbredt politisk vold, underudvikling og fattigdom,

B.  der henviser til, at præsident Pierre Nkurunziza har påbegyndt en tredje embedsperiode som præsident, hvilket de fleste iagttagere anser for at være i strid med Arusha-aftalen om fred og forsoning og Burundis forfatning;

C.  der henviser til, at bekendtgørelsen om hans opstilling og tiden op til valget var ledsaget af alvorlig undertrykkelse af oppositionen i Burundi, menneskerettighedsaktivister, civilsamfundsaktører og medierne, herunder drabet på oppositionslederen Zedi Feruzi;

D.  der henviser til, at der blev afholdt præsident-, parlaments- og lokalvalg i Burundi i juni og juli 2015, og at disse valg blev boykottet af oppositionen; der henviser til, at disse valg ikke blev betragtet som frie og retfærdige af Den Afrikanske Union (AU) og andre internationale organisationer på grund af de mange eksempler på undertrykkelse af oppositionen;

E.  der henviser til, at Burundis regering har ignoreret de beslutninger og henstillinger, som er blevet vedtaget af AU og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) den 13. juni 2015 og 6. juli 2015, og som, hvis de var blevet gennemført fuldstændigt, ville have banet vejen for troværdige og inklusive valg;

F.  der henviser til, at sammenstød mellem politi og oppositionsaktivister og mellem bevæbnede grupper ifølge FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har krævet mindst 200 menneskeliv siden 26. april 2015, og at en tredjedel af disse dødsfald fandt sted alene i oktober måned,

G.  der henviser til, at bevæbnede ungdomsgrupper, der er knyttet til det regerende parti, systematisk terroriserer og truer personer, der menes at støtte oppositionen eller at være kritiske over for regeringen;

H.  der henviser til, at der regelmæssigt sker målrettede drab; der henviser til, at Burundis forsvarschef har været udsat for et drabsforsøg; der henviser til, at en førende burundisk general og nær medarbejder til præsident Nkurunziza er blevet dræbt ved et raketangreb mod hans bil i hovedstaden, Bujumbura; der henviser til, at medlemmer af politistyrken er blevet angrebet og dræbt; der henviser til, at mindst ni civile ifølge forlydender blev summarisk henrettet af API-politistyrken den 13. oktober 2015;

I.  der henviser til, at over 200 000 burundiere ifølge FN er blevet fordrevet internt som følge af de vedvarende voldshandlinger eller er flygtet til nabolande;

J.  der henviser til, at der i De Store Søers Område er væsentlig risiko for, at interne konflikter forplanter sig til nabolandene;

K.  der henviser til, at mange kendte kritikere er gået i eksil, og at alle disse kritikere har modtaget trusler efter at have protesteret mod præsident Nkurunzizas tredje embedsperiode;

L.  der henviser til, at førende politikere har fremsat hadefulde udtalelser om etniske grupper i en region, som fortsat er mærket af folkemordet i Rwanda i 1994;

M.  der henviser til, at FN-embedsmænd har omtalt risikoen for folkedrab i Burundi;

N.  der henviser til, at Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd har slået til lyd for, at mæglingsprocessen under ledelse af præsident Yoweri Museveni fra Uganda genoptages snarest muligt, og at den burundiske regering og alle andre berørte aktører samarbejder fuldt ud med mægleren; der henviser til, at Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd har indført sanktioner over for alle, der har bidraget til voldsudøvelsen og forhindret løsningen af denne krise, og har vedtaget at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af menneskerettighedskrænkelser og andre overgreb mod civile i Burundi og at udsende flere menneskerettighedsobservatører og militære eksperter; der henviser til, at Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd indtrængende har opfordret AU til at fremskynde og afslutte beredskabsplanlægningen vedrørende en mulig udsendelse af en afrikansk ledet mission til forebyggelse af voldsudøvelse;

O.  der henviser til, at FN's generalsekretær Ban Ki-Moon den 30. november 2015 forelagde Sikkerhedsrådet tre forslag, hvori der anbefales en revision af mandatet for FN's tilstedeværelse i Burundi på grundlag af udviklingen i situationen med det formål at bane vejen for en fredsbevarende mission, hvis krisen forværres;

P.  der henviser til, at EU har krævet, at der bliver indledt konsultationer i medfør af artikel 96 i Cotonou-aftalen som reaktion på Burundis manglende overholdelse af grundlæggende elementer i aftalen, nemlig menneskerettigheder, demokratiske principper og retsstatsprincippet; der henviser til, at disse konsultationer begyndte den 8. december 2015;

Q.  der henviser til, at AU, EU og USA har indført en indefrysning af aktiver og rejseforbud for de regerings- og oppositionsledere, hvis handlinger og udtalelser bidrager til den fortsatte vold og hindrer bestræbelserne på at finde en politisk løsning på krisen i Burundi;

R.  der henviser til, at myndighederne i Burundi ved dekret 530/1597 har suspenderet virksomheden i ti menneskerettighedsorganisationer, nemlig ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP og SPPDF, og spærret deres bankkonti;

1.  er yderst bekymret over situationen i Burundi, som endnu engang risikerer at føre til en borgerkrig og yderligere destabilisering af De Store Søers Område, som allerede er hårdt belastet; opfordrer den burundiske regering, de burundiske sikkerhedsstyrker og oppositionen i Burundi til at udvise den allerstørste tilbageholdenhed;

2.  anser præsident Pierre Nkurunziza for at være hovedansvarlig for den alvorlige forværring af den politiske situation i Burundi og opfordrer ham til straks at indlede en seriøs dialog med oppositionen i Burundi for at finde en løsning på den nuværende krise; mener, at en sådan løsning må være baseret på Arusha-aftalen om fred og forsoning og være i overensstemmelse med den burundiske forfatning;

3.  mener, at parlaments- og præsidentvalget, der fandt sted i juni og juli 2015, ikke kunne betegnes som frit og retfærdigt, og at de burundiske myndigheder systematisk undergravede oppositionens valgkampagne ved at forhindre offentlige demonstrationer og true oppositionspolitikere og civilsamfundsaktører, hvilket førte til, at mange valgte at gå i eksil;

4.  fordømmer den alvorlige undertrykkelse af oppositionen i Burundi, den terror, der spredes af det regerende partis Imbonerakure-ungdomsmilits og den hårde kurs over for de uafhængige medier;

5.  opfordrer indtrængende de burundiske myndigheder til at sikre, at disse episoder efterforskes fuldt ud, og at de ansvarlige stilles for en domstol; noterer sig med tilfredshed, at Burundis generaladvokat har nedsat et undersøgelsesudvalg, der skal efterforske API-drabene, som fandt sted den 13. oktober 2015;

6.  fordømmer drabet på general Adolphe Nshimirimana, drabsforsøget på general Prime Niyongabo og de overfald og drab, som de burundiske sikkerhedsstyrker har begået;

7.  opfordrer til, at Imbonerakure-militsen øjeblikkelig afvæbnes;

8.  minder om, at Burundi i henhold til Cotonou-aftalen er forpligtet til at respektere menneskerettighederne, de demokratiske værdier og retsstatsprincippet; minder om, at sådanne rettigheder også er indskrevet i den burundiske forfatning;

9.  opfordrer de burundiske myndigheder til at respektere og beskytte de grundlæggende rettigheder for alle burundier, herunder oppositionstilhængernes ytrings- og forsamlingsfrihed, til at åbne medierne omgående, til at give oppositionsledere i eksil tilladelse til at vende tilbage til landet, til betingelsesløst at løslade alle politiske fanger og til at sætte en stopper for chikane af civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsaktivister;

10.  tilslutter sig Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds beslutning om at iværksætte en efterforskning af menneskerettighedskrænkelser i Burundi og indføre målrettede sanktioner mod de kræfter, der bidrager til den voksende voldsudøvelse i landet; støtter Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds forslag om beredskabsplanlægning med henblik på en mulig, afrikansk ledet mission til forebyggelse af voldsudøvelse og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at analysere, hvordan den kan støtte en sådan mission;

11.  glæder sig over, at AU har udsendt menneskerettighedsobservatører og militære eksperter til at overvåge menneskerettighedssituationen, og understreger betydningen af at samarbejde med dem for at lette gennemførelsen af deres mandat; opfordrer endvidere Den Internationale Straffedomstol til inden for rammerne af sin retlige kompetence at undersøge påståede menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået under den seneste krise;

12.  glæder sig over, at der er påbegyndt konsultationer i medfør af Cotonou-aftalens artikel 96, og at AU, EU og USA har indført rejserestriktioner og indefrysning af aktiver i forhold til burundiske borgere;

13.  tilslutter sig og støtter de mæglingsbestræbelser, som FN, AU og Det Østafrikanske Fællesskab har iværksat, og mener, at disse bestræbelser bør intensiveres;

14.  er dybt foruroliget over den fortsatte strøm af flygtninge til nabolandene og tilsiger atter de humanitære organisationer, som er til stede i regionen, sin støtte;

15.  er foruroliget over, at der atter bliver fremsat hadefulde udtalelser i Burundi, og opfordrer alle aktører til at udvise tilbageholdenhed;

16.  opfordrer til, at dekret 530/1597 om provisorisk indstilling af arbejdet i 10 menneskerettighedsorganisationer ophæves, og til, at indefrysningen af deres bankkonti straks annulleres, således at disse organisationer frit kan udøve deres virksomhed;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Burundis regering og regeringerne i landene i De Store Søers Område, regeringerne i Det Østafrikanske Fællesskab, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

(1)

EUT L 257 af 2.10.2015, s. 1.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0275.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik