Menetlus : 2015/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1352/2015

Esitatud tekstid :

B8-1352/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0474

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 135kWORD 72k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))  
B8‑1352/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse 28. augusti 2000. aasta Arusha rahu ja leppimise lepingut Burundi kohta,

–  võttes arvesse Burundi põhiseadust, eriti selle artiklit 96,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. novembri 2015. aasta resolutsiooni 2248 (2015) olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse ÜRO asepeasekretäri Jan Eliassoni, Aafrika Liidu esimehe Nkosazana Dlamini-Zuma ning komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 12. novembri 2015. aasta ühisavaldust Burundi kohta,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 13. juuni, 17. oktoobri ja 13. novembri 2015. aasta otsuseid olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika Ühenduse 31. mai ja 6. juuli 2015. aasta avaldusi olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentide 17. juuni 2015. aasta avaldust olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis(1),

–  võttes arvesse nõukogu 16. märtsi, 18. mai, 22. juuni ja 16. novembri 2015. aasta järeldusi Burundi kohta,

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Burundis(2),

–  võttes arvesse kirja, mille nõukogu 26. oktoobril 2015. aastal heaks kiitis ja milles taotletakse Cotonou lepingu artikli 96 kohaste konsultatsioonide alustamist Burundi ametivõimudega,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades Burundi hiljutist kodusõda, laialdast poliitilist vägivalda, madalat arengutaset ja vaesust;

B.  arvestades, et president Pierre Nkurunziza on alustanud kolmandat ametiaega, mis on paljude arvates vastuolus Arusha rahu ja leppimise lepingu ja Burundi põhiseadusega;

C.  arvestades, et tema kandidatuurist teatamise ja valimiste-eelse perioodi ajal toimus Burundi opositsiooni, inimõiguslaste, kodanikuühiskonna liikmete ja meedia tugev rõhumine, sealhulgas tapeti opositsioonijuht Zedi Feruzi;

D.  arvestades, et 2015. aasta juunis ja juulis toimusid Burundis presidendi-, parlamendi- ja kohalikud valimised, mida opositsioon boikoteeris; arvestades, et Aafrika Liit ja teised rahvusvahelised organisatsioonid ei pidanud neid valimisi vabadeks ja õiglasteks, kuna aset leidis mitu opositsiooni rõhumise juhtumit;

E.  arvestades, et Burundi valitsus eiras otsuseid ja soovitusi, mille Aafrika Liit ja Ida-Aafrika Ühendus võtsid vastu vastavalt 13. juunil 2015. aastal ja 6. juulil 2015. aastal ning mille täielik rakendamine oleks sillutanud teed usaldusväärsete ja kaasavate valimiste korraldamisele;

F.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on alates 26. aprillist 2015. aastal politseinike ja opositsiooniaktivistide kokkupõrgetes ning relvarühmituste kokkupõrgetes hukkunud vähemalt 200 inimest, kolmandik neist ainuüksi oktoobris;

G.  arvestades, et valitseva parteiga seotud relvastatud noorterühmitused süstemaatiliselt terroriseerivad ja hirmutavad inimesi, kes nende arvates võivad toetada opositsiooni või on valitsuse suhtes kriitilised;

H.  arvestades, et pidevalt leiavad aset sihipärased tapmised; arvestades, et toimus Burundi armee staabiülema mõrvakatse; arvestades, et Burundi juhtiv kindral ja president Nkurunziza lähedane abiline hukkus pealinnas Bujumburas tema auto vastu toimunud raketirünnakus; arvestades, et ka politseinikud on olnud sihtmärgiks ja neid on hukkunud; arvestades, et väidetavalt hukkas riigiasutuste kaitse eest vastutav politseiüksus (API, Appui pour la Protection des Institutions) 13. oktoobril 2015. aastal kohtuväliselt vähemalt üheksa tsiviilisikut;

I.  arvestades, et ÜRO andmetel on jätkuva vägivalla tõttu riigisiseselt ümber asunud või naaberriikidesse põgenenud rohkem kui 200 000 Burundi elanikku;

J.  arvestades, et Ida-Aafrika järvede piirkonnas on suur oht, et siseriiklikud konfliktid levivad ka naaberriikidesse;

K.  arvestades, et pagulusse on läinud paljud väljapaistvad kriitikud, kes kõik said ähvardusi pärast seda, kui nad võtsid sõna president Nkurunziza kolmanda ametiaja vastu;

L.  arvestades, et juhtivad poliitikud on võtnud kasutusele etnilise vihakõne, seda piirkonnas, mida endiselt mõjutab Rwanda 1994. aasta genotsiid;

M.  arvestades, et ÜRO ametnikud on märkinud genotsiidi ohtu Burundis;

N.  arvestades, et Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu on nõudnud, et Uganda presidendi Yoweri Museveni juhtimisel toimuvat vahendamisprotsessi jätkataks nii kiiresti kui võimalik ning et Burundi valitsus ja kõik teised asjaomased sidusrühmad teeksid vahendajaga igakülgset koostööd; arvestades, et Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu on kehtestanud sihipärased sanktsioonid kõigi nende vastu, kes aitavad vägivallale kaasa ja takistavad kriisi lahendamist, ning on otsustanud algatada põhjaliku uurimise, mille raames käsitletakse Burundis toime pandud inimõiguste rikkumisi ja tsiviilisikute vastu suunatud muid kuritarvitusi, ja saata sinna täiendavad inimõiguste vaatlejad ja sõjalised eksperdid; arvestades, et Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu on tungivalt nõudnud, et Aafrika Liit kiirendaks erandolukorra plaanimist ja viiks selle lõpule Aafrika juhtimisel toimuva missiooni võimalikuks käivitamiseks, et vägivalda ära hoida;

O.  arvestades, et 30. novembril 2015 esitas ÜRO peasekretär Ban Ki-moon julgeolekunõukogule kolm ettepanekut, milles soovitas ÜRO Burundis viibimise mandaadi olukorra arengust lähtuvalt läbi vaadata, et luua võimalus rahuvalvemissiooni käivitamiseks, kui kriis süveneb;

P.  arvestades, et EL nõudis Cotonou lepingu artikli 96 kohaseid konsultatsioone seoses sellega, et Burundi ei järgi lepingu olulisi osasid, täpsemalt inimõigusi, demokraatlikke põhimõtteid ja õigusriigi põhimõtet; arvestades, et nende konsultatsioonidega alustati 8. detsembril 2015;

Q.  arvestades, et Aafrika Liit, EL ja USA on kehtestanud vara külmutamise ja reisikeelu selliste valitsus- ja opositsioonijuhtide suhtes, kelle tegevus ja sõnavõtud aitavad kaasa vägivalla püsimisele ning takistavad poliitilise lahenduse otsimist Burundi kriisile;

R.  arvestades, et Burundi ametivõimud peatasid dekreedi 530/1597 abil kümne inimõigusorganisatsiooni, täpsemalt organisatsioonide ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP ja SPPDF tegevuse ning blokeerisid nende pangaarved;

1.  tunneb sügavat muret olukorra pärast Burundis, kuna see võib järjekordselt kaasa tuua kodusõja ja veelgi destabiliseerida olukorda juba niigi pingelises Ida-Aafrika järvede piirkonnas; kutsub Burundi valitsust ning julgeoleku- ja opositsioonijõude üles äärmisele vaoshoitusele;

2.  on seisukohal, et peamine vastutus Burundi poliitilise olukorra tõsise halvenemise eest lasub president Nkurunzizal, ning kutsub teda üles alustama viivitamatult põhjalikku dialoogi Burundi opositsioonijõududega, et leida praegusele kriisile lahendus; märgib, et lahendus peab põhinema Arusha rahu ja leppimise lepingul ning olema kooskõlas Burundi põhiseadusega;

3.  on seisukohal, et 2015. aasta juunis ja juulis toimunud parlamendi- ja presidendivalimised ei olnud vabad ja õiglased ning Burundi ametivõimud takistasid süstemaatiliselt opositsioonijõudude kampaaniat, hoides ära avalikke meeleavaldusi ja ähvardades opositsioonipoliitikuid ja kodanikuühiskonna liikmeid, mis tõi endaga kaasa mitmete isikute riigist põgenemise;

4.  mõistab hukka Burundi opositsioonijõudude karmi rõhumise, valitseva partei relvastatud noorterühmituse Imbonerakure terroritegevuse ja sõltumatu meedia allasurumise;

5.  nõuab tungivalt, et Burundi ametivõimud teeksid kõik endast oleneva, et viia läbi nende sündmuste põhjalik uurimine ning vastutavad isikud kohtu alla anda; väljendab heameelt selle üle, et Burundi peaprokurör moodustas uurimiskomisjoni, et uurida tapmisi, mille API pani toime 13. oktoobril 2015;

6.  mõistab hukka kindral Adolphe Nshimirimana mõrvamise, kindral Prime Niyongabo mõrvakatse ning Burundi julgeolekujõudude vastu toime pandud rünnakud ja tapmised;

7.  nõuab relvastatud rühmituse Imbonerakure viivitamatut desarmeerimist;

8.  tuletab meelde Cotonou lepingust tulenevat Burundi kohustust austada inimõigusi, demokraatlikke väärtusi ja õigusriigi põhimõtet; tuletab meelde, et sellised õigused on sätestatud ka Burundi põhiseaduses;

9.  kutsub Burundi ametivõime üles austama ja kaitsma kõigi Burundi inimeste põhiõigusi, sealhulgas sõnavabadust ja opositsioonitoetajate kogunemisvabadust, vabastama viivitamatult meedia riigi kontrolli alt, võimaldama paguluses olevatel opositsioonijuhtidel riiki naasta, vabastama tingimusteta kõik poliitvangid ning lõpetama kodanikuühiskonna organisatsioonide ja inimõiguste kaitsjate ahistamise;

10.  väljendab heameelt Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu otsuse üle algatada uurimine inimõiguste rikkumiste kohta Burundis ja kehtestada sihipärased sanktsioonid nende vastu, kes aitavad kaasa vägivalla kasvule riigis; väljendab heameelt selle üle, et rahu- ja julgeolekunõukogu nõudis erandolukorra plaanimist seoses Aafrika juhtimisel toimuva võimaliku rahuvalvemissiooniga vägivalla ärahoidmiseks, ning kutsub Euroopa välisteenistust üles analüüsima, kuidas ta saaks asjaomast missiooni toetada;

11.  tunneb heameelt selle üle, et Aafrika Liit kasutab inimõiguste olukorra jälgimiseks inimõiguste vaatlejaid ja sõjalisi eksperte, ning rõhutab nendega tehtava koostöö tähtsust, et toetada nende mandaadi rakendamist; palub ka Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul oma pädevuse raames uurida hiljutise kriisi ajal väidetavalt toime pandud inimõiguste rikkumisi;

12.  väljendab heameelt selle üle, et alustati Cotonou lepingu artikli 96 kohaseid konsultatsioone ning et Aafrika Liit, EL ja USA võtsid vastu Burundi kodanike suhtes kohaldatavad reisipiirangud ja vara külmutamise meetmed;

13.  tunnustab ja toetab ÜRO, Aafrika Liidu ja Ida-Aafrika Ühenduse vahendamistegevust ja nõuab selle intensiivistamist;

14.  tunneb sügavat muret põgenike jätkuva voolu pärast naaberriikidesse ning kinnitab oma toetust piirkonnas tegutsevatele humanitaarabiorganisatsioonidele;

15.  on mures vihkamist õhutavate avalduste taastekkimise pärast Burundis ja palub kõigil osalistel sellistest avaldustest hoiduda;

16.  nõuab, et tunnistataks kehtetuks dekreet 530/1597, millega ajutiselt peatati kümne inimõigusorganisatsiooni tegevus, ning nõuab nende külmutatud pangakontode viivitamatut vabastamist, et need organisatsioonid saaksid vabalt oma tegevust jätkata;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Burundi valitsusele ja Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Ida-Aafrika Ühenduse liikmete valitsustele, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

(1)

ELT L 257, 2.10.2015, lk 1.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0275.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika