Menettely : 2015/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1352/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1352/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0474

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP))  
B8‑1352/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2000 tehdyn rauhaa ja sovinnontekoa Burundissa koskevan Arushan sopimuksen,

–  ottaa huomioon Burundin perustuslain ja erityisesti sen 96 pykälän,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. marraskuuta 2015 antaman päätöslauselman 2248 (2015) Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n apulaispääsihteerin Jan Eliassonin, Afrikan unionin puheenjohtajan Nkosazana Dlamini-Zuman sekä komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 12. marraskuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Burundista,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston 13. kesäkuuta, 17. lokakuuta ja 13. marraskuuta 2015 tekemät päätökset Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Itä-Afrikan yhteisön 31. toukokuuta ja 6. heinäkuuta 2015 hyväksymät julkilausumat Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2015 annetun AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien julkilausuman Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 1. lokakuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1755 Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä(1),

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta, 18. toukokuuta, 22. kesäkuuta ja 16. marraskuuta 2015 hyväksytyt neuvoston päätelmät Burundista,

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Burundin tilanteesta(2),

–  ottaa huomioon neuvoston 26. lokakuuta 2015 hyväksymän kirjeen, jossa pyydetään neuvottelujen käynnistämistä Burundin viranomaisten kanssa Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että sisällissota, laajalle levinnyt poliittinen väkivalta, alikehitys ja köyhyys ovat merkille pantavia Burundin lähihistoriassa;

B.  toteaa, että presidentti Pierre Nkurunziza on aloittanut kolmannen virkakautensa, mitä on laajasti pidetty rauhaa ja sovinnontekoa koskevan Arushan sopimuksen ja Burundin perustuslain vastaisena;

C.  toteaa, että hänen ehdokkuuttaan koskevan ilmoituksen yhteydessä ja vaaleja edeltävänä aikana on Burundin oppositiota, ihmisoikeusaktivisteja, kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja tiedotusvälineitä sorrettu ankarasti ja oppositiojohtaja Zedi Feruzi on surmattu;

D.  toteaa, että Burundissa pidettiin presidentin-, parlamentti- ja paikallisvaalit kesä- ja heinäkuussa 2015 ja että oppositio boikotoi niitä; toteaa, että Afrikan unioni ja muut kansainväliset järjestöt eivät pitäneet näitä vaaleja vapaina ja rehellisinä, koska oppositiota sorrettiin moneen otteeseen;

E.  toteaa, että Burundin hallitus sivuutti Afrikan unionin 13. kesäkuuta 2015 hyväksymät päätökset ja suositukset sekä Itä-Afrikan yhteisön 6. heinäkuuta 2015 hyväksymät päätökset ja suositukset, joiden täysipainoisella soveltamisella olisi pohjustettu uskottavien ja osallistavien vaalien järjestämistä;

F.  toteaa, että YK:n pakolaisasian päävaltuutetun (UNHCR) toimiston mukaan poliisivoimien ja oppositioaktivistien välisissä sekä aseistettujen ryhmien välisissä yhteenotoissa on kuollut 26. huhtikuuta 2015 jälkeen ainakin 200 ihmistä ja kolmasosa heistä pelkästään lokakuussa;

G.  toteaa, että valtaapitävään puolueeseen sidoksissa olevat aseelliset nuorisoryhmät terrorisoivat ja uhkailevat järjestelmällisesti ihmisiä, joiden uskotaan kannattavan oppositiota tai suhtautuvan kriittisesti hallitukseen;

H.  toteaa, että kohdennettuja tappoiskuja tapahtuu säännöllisesti; toteaa, että Burundin armeijan esikuntapäällikkö joutui murhayrityksen kohteeksi; toteaa, että johtava burundilainen kenraali ja presidentti Pierre Nkurunzizan läheinen avustaja surmattiin hänen autoonsa kohdistetussa raketti-iskussa pääkaupungissa Bujumburassa; toteaa, että poliisivoimat ovat joutuneet kohteeksi ja poliiseja on surmattu; toteaa, että 13. lokakuuta 2015 API (Appui pour la Protection des Institutions, valtion toimielinten suojelusta vastaava poliisiyksikkö) teloitti mielivaltaisesti ainakin yhdeksän siviiliä;

I.  toteaa, että YK:n mukaan yli 200 000 burundilaista on jatkuvan väkivallan vuoksi joutunut siirtymään maan sisällä tai pakenemaan naapurimaihin;

J.  toteaa, että Afrikan suurten järvien alueella on huomattava riski siitä, että maan sisäiset konfliktit leviävät naapurimaihin;

K.  toteaa, että monet kritiikkiä esittäneet vaikutusvaltaiset henkilöt ovat lähteneet maanpakoon ja että he kaikki saivat uhkauksia sen jälkeen, kun he olivat vastustaneet julkisesti presidentti Nkurunzizan kolmatta kautta;

L.  toteaa, että johtavat poliitikot ovat sortuneet etniseen vihapuheeseen alueella, jolla edelleen näkyvät Ruandassa vuonna 1994 tapahtuneen kansanmurhan jäljet;

M.  toteaa, että YK:n virkamiehet ovat tuoneet esille riskin kansamurhasta Burundissa;

N.  toteaa, että Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto (AUPSC) on vaatinut, että välitysmenettelyä jatketaan heti kun se on mahdollista Ugandan presidentin Yoweri Musevenin johdolla ja että Burundin hallituksen ja kaikkien muiden osapuolten on toimittavan täydessä yhteistyössä välittäjän kanssa; toteaa, että AUPSC on asettanut kohdennettuja seuraamuksia niille, jotka myötävaikuttavat väkivallan käyttöön ja estävät tämän kriisin ratkaisun, ja se on päättänyt aloittaa perusteellisen tutkinnan ihmisoikeusloukkauksista ja muusta siviileihin kohdistuneesta huonosta kohtelusta Burundissa sekä sijoittaa alueelle lisää ihmisoikeustarkkailijoita ja sotilasasiantuntijoita; toteaa, että AUPSC on vaatinut Afrikan unionia nopeuttamaan valmiussuunnitelmaa, joka koskee mahdollista afrikkalaisten johtamaa operaatiota väkivallan ehkäisemiseksi, ja saattamaan sen päätökseen;

O.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon jätti 30. marraskuuta 2015 turvallisuusneuvostolle kolme ehdotusta, joissa suositeltiin YK:n läsnäoloa Burundissa koskevien valtuuksien tarkistamista maan tilanteen muuttumisen perusteella, millä pyritään avaamaan mahdollisuus rauhanturvaoperaatiolle, jos kriisi pahenee;

P.  toteaa, että EU pyysi neuvottelujen aloittamista Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti, koska Burundi ei ole kunnioittanut sopimuksen olennaisia osia, erityisesti ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteita; toteaa, että kyseiset neuvottelut käynnistettiin 8. joulukuuta 2015;

Q.  toteaa, että Afrikan unioni, Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat jäädyttäneet varoja ja asettaneet matkustuskieltoon Burundin hallituksen jäseniä ja oppositiojohtajia, jotka lietsovat teoillaan ja puheillaan väkivaltaisuuksia ja haittaavat poliittisen ratkaisun löytämistä maan kriisiin;

R.  ottaa huomioon, että Burundin viranomaiset keskeyttivät asetuksen 530/1597 nojalla kymmenen ihmisoikeusjärjestön, nimittäin ACAT-Burundin, APRODH:n, AMINAn, FOCODEn, FORSC:n, FONTAINE-ISOKOn, Maison Shalomin, PARCEMin, RCP:n ja SPPDF:n toiminnan ja jäädyttivät niiden pankkitilit;

1.  on äärimmäisen huolestunut Burundin riskialttiista tilanteesta, joka on johtamassa jälleen sisällissotaan ja epävakauden lisääntymiseen jo ennestään jännittyneellä Afrikan suurten järvien alueella; kehottaa Burundin hallitusta, turvallisuusjoukkoja ja oppositiovoimia harjoittamaan äärimmäistä pidättyvyyttä;

2.  katsoo, että presidentti Nkurunziza on ensisijaisesti vastuussa Burundin poliittisen tilanteen vakavasta heikentymisestä, ja kehottaa häntä aloittamaan välittömästi vakavan vuoropuhelun Burundin oppositiovoimien kanssa, jotta nykyiseen kriisiin voidaan löytää ratkaisu; toteaa, että tämän ratkaisun on perustuttava rauhaa ja sovinnontekoa koskevaan Arushan sopimukseen ja oltava Burundin perustuslain mukainen;

3.  katsoo, että kesä- ja heinäkuussa 2015 pidetyt parlamentti- ja presidentinvaalit eivät olleet vapaat ja rehelliset ja että Burundin viranomaiset häiritsivät järjestelmällisesti oppositiovoimien kampanjoita estämällä julkiset mielenosoitukset ja uhkaamalla oppositiopoliitikkoja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, mikä johti lukuisten henkilöiden maanpakoon;

4.  tuomitsee Burundin oppositiovoimiin kohdistuneen ankaran sorron, valtaapitävän puolueen Imbonerakure-nuorisosiiven harjoittaman terrorin ja riippumattomien tiedotusvälineiden valvonnan kiristämisen;

5.  kehottaa Burundin viranomaisia varmistamaan, että nämä tapaukset tutkitaan perinpohjaisesti ja että syylliset saatetaan oikeuden eteen; suhtautuu myönteisesti siihen, että Burundin oikeusministeri perusti tutkintakomission tutkimaan API-poliisiyksikön 13. lokakuuta 2015 suorittamia tappoiskuja;

6.  tuomitsee kenraali Adophe Nshimirimanan murhan, kenraali Prime Niyongabon murhayrityksen sekä Burundin turvallisuusjoukkoihin kohdistuneet hyökkäykset ja surmat;

7.  vaatii riisumaan aseelliset Imbonerakure-joukot välittömästi aseista;

8.  palauttaa mieliin Cotonoun sopimuksesta johtuvat Burundin velvoitteet kunnioittaa ihmisoikeuksia, demokraattisia arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta; muistuttaa, että nämä oikeudet on kirjattu myös Burundin perustuslakiin;

9.  kehottaa Burundin viranomaisia kunnioittamaan ja suojelemaan kaikkien burundilaisten perusoikeuksia, mukaan luettuina opposition kannattajien sananvapaus ja kokoontumisvapaus, vapauttamaan tiedotusvälineet viipymättä, sallimaan maanpaossa olevien oppositiojohtajien maahanpaluun, vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ehdoitta ja lopettamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän;

10.  suhtautuu myönteisesti AUPSC:n päätökseen aloittaa Burundin ihmisoikeusloukkausten tutkinta ja asettaa kohdennettuja seuraamuksia niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat myötävaikuttaneet väkivallan lisääntymiseen maassa; suhtautuu myönteisesti valmiussuunnitelmaan, joka koskee mahdollista afrikkalaisten johtamaa rauhanturvaoperaatiota väkivallan ehkäisemiseksi, ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa selvittämään, kuinka se voisi tukea tätä operaatiota;

11.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Afrikan unioni on sijoittanut alueelle ihmisoikeustarkkailijoita ja sotilasasiantuntijoita ihmisoikeustilanteen seuraamiseksi, ja painottaa, kuinka tärkeää on työskennellä heidän kanssaan yhteistyössä heidän toimeksiantojensa täytäntöönpanon helpottamiseksi; kehottaa lisäksi Kansainvälistä rikostuomioistuinta tutkimaan oikeudenkäyttöalueellaan väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia äskettäisen kriisin aikana;

12.  suhtautuu myönteisesti Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti käynnistettyihin neuvotteluihin ja Afrikan unionin, EU:n ja Yhdysvaltojen toteuttamiin Burundin kansalaisia koskeviin matkustusrajoituksiin ja varojen jäädyttämisiin;

13.  suhtautuu myönteisesti YK:n, Afrikan unionin ja Itä-Afrikan yhteisön välityspyrkimyksiin ja tukee niitä sekä pyytää vahvistamaan niitä;

14.  on syvästi huolestunut pakolaisten jatkuvasta siirtymisestä naapurimaihin ja toistaa tukevansa alueella toimivia humanitaarisia järjestöjä;

15.  on huolestunut vihapuheen uudelleen esiintymisestä Burundissa ja kehottaa kaikkia osapuolia harjoittamaan pidättyvyyttä;

16.  kehottaa kumoamaan asetuksen 530/1597, joka koskee kymmenen ihmisoikeusjärjestön toiminnan väliaikaista lakkauttamista, ja vaatii niiden pankkitilien jäädyttämisen lopettamista välittömästi, jotta ne voivat vapaasti harjoittaa toimintaansa;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Burundin hallitukselle ja Afrikan suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Itä-Afrikan yhteisön maiden hallituksille, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle Federica Mogherinille, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

(1)

EUVL L 257, 2.10.2015, s. 1.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0275.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö