Procedūra : 2015/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1352/2015

Pateikti tekstai :

B8-1352/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0474

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 157kWORD 81k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))  
B8-1352/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugpjūčio 28 d. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Burundžio konstituciją ir ypač į jos 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2248 (2015) dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pavaduotojo Jano Eliassono, Afrikos Sąjungos pirmininkės Nkosazanos Dlamini-Zuma ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini bendrą pareiškimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos (AS) Taikos ir saugumo tarybos 2015 m. birželio 13 d., spalio 17 d. ir lapkričio 13 d. sprendimus dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į Rytų Afrikos bendrijos 2015 m. gegužės 31 d. ir liepos 6 d. pareiškimus dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į ES ir AKR Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų 2015 m. birželio 17 d. pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdama į 2015 m. spalio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d., gegužės 18 d., birželio 22 d. ir lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl padėties Burundyje(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. Tarybos patvirtintą raštą, kuriame prašoma pradėti konsultaciją su Burundžio valdžios institucijomis pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi naujausia Burundžio istorija paženklinta pilietinio karo, plačiai paplitusio politinio smurto, nepakankamo išsivystymo ir skurdo reiškiniais;

B.  kadangi prezidentas Pierre Nkurunziza pradėjo trečiąją prezidento kadenciją, o tai plačiu mastu vertinama kaip Arušos taikos ir susitaikymo susitarimo ir Burundžio konstitucijos pažeidimas;

C.  kadangi dabartiniam prezidentui iškėlus savo kandidatūrą rinkimuose pradėta vykdyti didelė Burundžio opozicijos, žmogaus teisių aktyvistų, pilietinės visuomenės veikėjų ir žiniasklaidos priespauda, įskaitant opozicijos lyderio Zedi Feruzi nužudymą;

D.  kadangi prezidento, parlamento ir vietos rinkimai Burundyje vyko 2015 m. birželio mėn. ir liepos mėn. – abejus rinkimus boikotavo opozicija; kadangi Afrikos Sąjunga (AS) ir kitos tarptautinės organizacijos nelaikė šių rinkimų laisvais ir sąžiningais dėl daugybės opozicijos priespaudos atvejų;

E.  kadangi Burundžio vyriausybė neatsižvelgė į AS ir Rytų Afrikos bendrijos (RAB) sprendimus ir rekomendacijas, priimtus atitinkamai 2015 m. birželio 13 d. ir 2015 m. liepos 6 d., kurių visapusiškas įgyvendinimas būtų pagrindas patikimiems ir įtraukiems rinkimams;

F.  kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) duomenimis nuo 2015 m. balandžio 26 d. per policijos pajėgų ir opozicijos aktyvistų bei ginkluotų grupuočių susirėmimus žuvo bent 200 žmonių – vien per spalio mėn. žuvo trečdalis šių žmonių;

G.  kadangi su valdančiąja partija susijusios ginkluotos jaunuolių grupės sistemingai terorizuoja žmones, kurie, kaip manoma, remia opoziciją arba kritiškai vertina vyriausybę, ir grasina šiems žmonėms;

H.  kadangi reguliariai vykdomi tiksliniai nužudymai; kadangi buvo pasikėsinta į Burundžio armijos štabo viršininko gyvybę; kadangi Burundžio vadovaujantis generolas ir artimas prezidento P. Nkurunziza patarėjas buvo nužudytas raketų išpuolio metu savo automobilyje sostinėje Bužumbūroje; kadangi buvo taikomasi į policijos pajėgas ir buvo nužudyti policijos pareigūnai; kadangi pranešama, jog 2015 m. spalio 13 d. API (pranc. police de protection des institutions) policijos padalinys be ceremonijų įvykdė mirties bausmę bent devyniems civiliams;

I.  kadangi, JT duomenimis, daugiau nei 200 000 Burundžio gyventojų yra perkelta šalies viduje dėl vykdomo smurto arba pabėgo į kaimynines šalis;

J.  kadangi Didžiųjų ežerų regione yra rimtas pavojus, jog vidaus konfliktai pasklis po kaimynines šalis;

K.  kadangi daug garsių kritiką reiškiančių asmenų paliko šalį – jiems visiems buvo grasinama po to, kai jie pasisakė prieš trečiąją prezidento P. Nkurunziza kadenciją;

L.  kadangi regione, kuriame dar nepamirštas 1994 m. Ruandoje vykdytas genocidas, įtakingiausi politikai ėmė propaguoti etninę neapykantą;

M.  kadangi Jungtinių Tautų pareigūnai nurodė, jog Burundyje kyla genocido rizika;

N.  kadangi Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo taryba (AUPSC) paragino kuo greičiau atnaujinti tarpininkavimo procesą vadovaujant Ugandos prezidentui Yoweri Museveni ir kad Burundžio vyriausybė ir visi kiti suinteresuotieji subjektai visapusiškai bendradarbiautų su tarpininku; kadangi AUPSC nustatė tikslines sankcijas visiems, kurie prisideda prie smurto vykdymo ir trukdo išspręsti šią krizę, taip pat nusprendė pradėti nuodugnų civilių žmogaus teisių pažeidimų ir kitų išnaudojimo atvejų Burundyje tyrimą ir nusiųsti papildomų žmogaus teisių stebėtojų ir karinių ekspertų; kadangi AUPSC paragino AS paspartinti ir užbaigti nenumatytų atvejų planavimą dėl galimo Afrikos vadovaujamos misijos dislokavimo siekiant užkirsti kelią smurtui;

O.  kadangi 2015 m. lapkričio 30 d. Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Ban Ki Moonas Saugumo tarybai pateikė tris pasiūlymus, kuriais rekomenduojama persvarstyti JT buvimo Burundyje įgaliojimus remiantis padėties pokyčiais, kad būtų atvertas kelias taikos palaikymo misijai, jei krizė pagilėtų;

P.  kadangi ES paprašė pradėti konsultacijas pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį reaguojant į tai, kad Burundis nesilaiko esminių susitarimo aspektų, t. y. žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų; kadangi šios konsultacijos pradėtos 2015 m. gruodžio 8 d.;

Q.  kadangi AS, ES ir JAV įšaldė vyriausybės ir opozicijos lyderių, kurių veiksmai ir pareiškimai prisideda prie besitęsiančio smurto ir trukdo rasti politinį krizės Burundyje sprendimą, turtą ir nustatė jiems draudimą keliauti;

R.  kadangi Dekretu Nr. 530/1597 Burundžio valdžios institucijos sustabdė 10 žmogaus teisių organizacijų – ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP ir SPPDF – veiklą ir užblokavo jų banko sąskaitas;

1.  reiškia itin didelį susirūpinimą dėl padėties Burundyje, nes kyla pavojus, kad šioje šalyje vėl prasidės pilietinis karas ir dėl to bus dar labiau destabilizuotas Didžiųjų ežerų regionas, kurio būklė jau ir taip yra sunki; ragina Burundžio vyriausybę, saugumo pajėgas ir opozicines jėgas visiškai apriboti savo veiksmus;

2.  mano, kad atsakomybė dėl ūmaus politinės padėties Burundyje pablogėjimo visų pirma tenka prezidentui P. Nkurunzizai, ir ragina jį nedelsiant pradėti rimtą dialogą su Burundžio opozicinėmis jėgomis, kad būtų rastas dabartinės krizės sprendimas; toks sprendimas turi būti pagrįstas Arušos taikos ir susitaikymo susitarimu ir atitikti Burundžio konstituciją;

3.  mano, kad parlamento ir prezidento rinkimai, kurie vyko 2015 m. birželio mėn. ir liepos mėn., nebuvo laisvi ir sąžiningi ir kad Burundžio valdžios institucijos sistemingai trukdė opozicinių jėgų kampanijoms užkirsdamos kelią viešoms demonstracijoms ir grasindamos opozicijos politikams ir pilietinės visuomenės veikėjams – dėl to daug žmonių paliko šalį;

4.  smerkia Burundžio opozicijai taikomą didelę priespaudą, valdančiosios partijos jaunimo nereguliariųjų karinių pajėgų „Imbonerakure“ vykdomą terorą ir nepriklausomos žiniasklaidos suvaržymą;

5.  primygtinai ragina Burundžio valdžios institucijas užtikrinti, kad šie įvykiai būtų visapusiškai ištirti ir kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn; palankiai vertina tai, kad Burundžio Generalinis prokuroras įsteigė tyrimo komisiją, kurios tikslas – ištirti 2015 m. spalio 13 d. API policijos įvykdytus nužudymus;

6.  smerkia generolo Adolphe Nshimirimana nužudymą, pasikėsinimą į generolo Prime Niyongabo gyvybę ir išpuolius bei nužudymus, nukreiptus prieš Burundžio saugumo pajėgas;

7.  ragina nedelsiant nuginkluoti nereguliarias karines pajėgas „Imbonerakure“;

8.  primena apie Kotonu susitarimu Burundžio prisiimtus įsipareigojimus paisyti žmogaus teisių, demokratinių vertybių ir teisinės valstybės principų; primena, kad minėtosios teisės įtvirtintos taip pat ir Burundžio konstitucijoje;

9.  ragina Burundžio valdžios institucijas gerbti ir apsaugoti visų Burundžio gyventojų pagrindines teises, įskaitant opozicijos rėmėjų žodžio ir susirinkimų laisves, nedelsiant panaikinti žiniasklaidai taikomus apribojimus, leisti grįžti iš šalies pasitraukusiems opozicijos lyderiams, besąlygiškai išlaisvinti visus politinius kalinius ir nebepriekabiauti prie pilietinės visuomenės organizacijų ir žmogaus teisių gynėjų;

10.  palankiai vertina AUPSC sprendimą pradėti žmogaus teisių pažeidimų Burundyje tyrimą ir nustatyti tikslines sankcijas tiems, kurie prisideda prie didėjančios smurto šalyje; palankiai vertina tai, kad ji ragina vykdyti nenumatytų atvejų planavimą dėl galimo Afrikos vadovaujamos taikos palaikymo misijos dislokavimo siekiant užkirsti kelią smurtui ir ragina EIVT išnagrinėti galimybes, kaip ji galėtų paremti šią misiją;

11.  palankiai vertina tai, kad AS siunčia žmogaus teisių stebėtojus ir karinius ekspertus, kad jie stebėtų žmogaus teisių padėtį, ir pabrėžia, kad svarbu su jais bendradarbiauti siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems įgyvendinti savo įgaliojimus; taip pat ragina Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą savo jurisdikcijoje ištirti tariamus žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus dabartinės krizės metu;

12.  palankiai vertina tai, kad pradėtos konsultacijos pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį ir kad AS, ES ir JAV Burundžio piliečiams nustatė draudimus keliauti ir įšaldė jų turtą;

13.  palankiai vertina ir remia JT, AS ir Rytų Afrikos bendrijos tarpininkavimo pastangas ir ragina jas intensyvinti;

14.  reiškia didelį susirūpinimą dėl besitęsiančio pabėgėlių vykimo į kaimynines šalis ir pakartoja, kad remia šiame regione esančias humanitarines organizacijas;

15.  yra susirūpinęs dėl vėl atsiradusio neapykantos kurstymo Burundyje ir ragina visus subjektus nuo jo susilaikyti;

16.  ragina panaikinti Dekretą Nr. 530/1597, pagal kurį laikinai nutraukiama 10 žmogaus teisių organizacijų veikla, ir nedelsiant panaikinti šių organizacijų banko sąskaitų įšaldymą, kad šios organizacijos galėtų laisvai vykdyti savo veiklą;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei, Didžiųjų ežerų regiono šalių vyriausybėms, Rytų Afrikos bendrijos vyriausybėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicai Mogherini, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

(1)

OL L 257, 2015 10 2, p. 1.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0275.

Teisinė informacija - Privatumo politika