Návrh uznesenia - B8-1352/2015Návrh uznesenia
B8-1352/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Burundi

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1348/2015

Postup : 2015/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1352/2015
Predkladané texty :
B8-1352/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-1352/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi

(2015/2973(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení pre Burundi z 28. augusta 2000,

–  so zreteľom na burundskú ústavu, a najmä na jej článok 96,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na Africkú chartu o ľudských právach a právach národov,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2248 (2015) z 12. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zástupcu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Jana Eliassona, predsedníčky Africkej únie (AÚ) Nkosazany Dlamini-Zumovej a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej o Burundi z 12. novembra 2015;

–  so zreteľom na rozhodnutia Mierovej a bezpečnostnej rady AÚ (MBR) z 13. júna, zo 17. októbra a z 13. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenia, ktoré vydalo Východoafrické spoločenstvo (EAC) 31. mája a 6. júla 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ zo 17. júna 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1755 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi[1],

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. marca, z 18. mája, 22. júna a zo 16. novembra 2015 o Burundi,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Burundi[2],

–  so zreteľom na list, ktorý schválila Rada 26. októbra 2015 a ktorý obsahuje žiadosť o začatie konzultácií s burundskými orgánmi podľa článku 96 Dohody z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Burundi bola v nedávnej minulosti občianska vojna, rozsiahle politické násilie, zaostalosť a chudoba;

B.  keďže prezident Pierre Nkurunziza začal tretie funkčné obdobie v úrade prezidenta, pričom v tejto súvislosti vládne všeobecný názor, že je to v rozpore s Arušskou dohodou o mieri a zmierení a burundskou ústavou;

C.  keďže oznámenie jeho kandidatúry a obdobie pred voľbami sprevádzal vážny útlak burundskej opozície, aktivistov za ľudské práva, aktérov občianskej spoločnosti a médií vrátane zabitia opozičného lídra Zediho Feruziho;

D.  keďže prezidentské, parlamentné a miestne voľby sa v Burundi uskutočnili v júni a júli 2015 a obidva razy ich opozícia bojkotovala; keďže AÚ a iné medzinárodné organizácie nepovažovali tieto voľby vzhľadom na početné prípady útlaku opozície za slobodné a spravodlivé;

E.  keďže burundská vláda nezohľadnila rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijali AÚ a Východoafrické spoločenstvo (EAC) 13. júna 2015, resp. 6. júla 2015 a ktorých úplné vykonávanie by bolo pripravilo podmienky pre dôveryhodné voľby otvorené pre všetkých;

F.  keďže podľa Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) si zrážky medzi policajnými silami a opozičnými aktivistami a medzi ozbrojenými skupinami vyžiadali minimálne 200 životov od 26. apríla 2015, pričom len tretina z nich pripadala na október;

G.  keďže ozbrojené skupiny mladých ľudí prepojené na vládnucu stranu systematicky terorizujú a ohrozujú obyvateľov, v súvislosti s ktorými sa domnievajú, že podporujú opozíciu alebo majú kritický postoj voči vláde;

H.  keďže pravidelne prebieha cielené zabíjanie; keďže prebehol pokus o atentát na veliteľa burundskej armády; keďže hlavný burundský generál a blízky spolupracovník prezidenta Nkurunzizu zahynul pri raketovom útoku na jeho vozidlo, ku ktorému došlo v hlavnom meste Bujumbura; keďže príslušníci policajných síl sú terčom útokov a zabíjania; keďže policajná jednotka API 13. októbra 2015 údajne urýchlene popravila minimálne deväť civilistov;

I.  keďže podľa OSN bolo v dôsledku pokračujúceho násilia vnútorne vysídlených viac ako 200 000 Burunďanov alebo utiekli do susedných krajín;

J.  keďže v oblasti Veľkých jazier hrozí značné riziko, že domáce konflikty sa rozšíria do susedných krajín;

K.  keďže mnoho významných kritikov odišlo do exilu, pričom všetkým z nich boli adresované vyhrážky po tom, ako vystúpili proti tretiemu funkčnému obdobiu prezidenta Nkurunzizu;

L.  keďže poprední politici sa uchýlili k rétorike etnickej nenávisti, a to v regióne stále poznačenom genocídou, ku ktorej došlo v Rwande v roku 1994;

M.  keďže úradníci Organizácie Spojených národov poukázali na riziko genocídy v Burundi;

N.  keďže MBR vyzvala na čo najskoršie obnovenie procesu mediácie pod vedením ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho a na plnú spoluprácu burundskej vlády a všetkých ostatných zainteresovaných strán s mediátorom; keďže MBR zaviedla proti všetkým, ktorí prispievajú k násiliu a bránia riešeniu tejto krízy, cielené sankcie a rozhodla sa začať dôkladné vyšetrovanie prípadov porušovania ľudských práv a iného zneužívania namiereného proti civilistom v Burundi a vyslať ďalších pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a vojenských expertov; keďže MBR naliehavo vyzvala AÚ, aby urýchlila a finalizovala plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí v súvislosti s možným rozmiestnením misie pod africkým vedením na zamedzenie násilia;

O.  keďže generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-Mun predložil Bezpečnostnej rade 30. novembra 2015 na základe vývoja situácie tri návrhy s odporúčaniami týkajúcimi sa revízie mandátu prítomnosti OSN v Burundi, aby pripravil cestu pre mierovú misiu, ak by došlo k zhoršeniu krízy;

P.  keďže EÚ vyzvala na konzultácie podľa článku 96 Dohody z Cotonou v reakcii na to, že Burundi nedodržalo podstatné prvky tejto dohody, a to ľudské práva, demokratické zásady a zásadu právneho štátu; keďže tieto konzultácie sa začali 8. decembra 2015;

Q.  keďže AÚ, EÚ a USA zaviedli zmrazenie aktív a zákaz cestovania pre vládu a predstaviteľov opozície, ktorých kroky a vyhlásenia prispievajú k pretrvávaniu násilia a bránia v hľadaní politického riešenia krízy v Burundi;

R.  keďže burundské orgány prostredníctvom dekrétu 530/1597 pozastavili činnosti 10 organizácií pre ľudské práva, konkrétne ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP a SPPDF, a zablokovali ich bankové účty;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so situáciou v Burundi, keďže hrozí, že opäť vedie k občianskej vojne a ďalšej destabilizácii už beztak problematického regiónu Veľkých jazier; vyzýva burundskú vládu, bezpečnostné sily a opozičné sily, aby uplatnili maximálnu zdržanlivosť;

2.  domnieva sa, že prezident Nkurunziza je primárne zodpovedný za závažné zhoršenie politickej situácie v Burundi, a vyzýva ho, aby okamžite nadviazal seriózny dialóg s opozičnými silami v Burundi s cieľom nájsť riešenie súčasnej krízy; takéto riešenie musí byť založené na Arušskej dohode o mieri a zmierení a byť v súlade s burundskou ústavou;

3.  nazdáva sa, že parlamentné a prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnili v júni a júli 2015, neboli slobodné a spravodlivé a že burundské orgány systematicky brzdili kampaň opozičných síl tým, že bránili konaniu verejných demonštrácií a ohrozovali opozičných politikov a aktérov občianskej spoločnosti, čo viedlo k početným prípadom odchodu do exilu;

4.  odsudzuje tvrdý útlak voči opozičným silám v Burundi, šírenie strachu zo strany mládežníckych milícií Imbonerakure vládnucej strany a ostrý zásah proti nezávislým médiám;

5.  naliehavo vyzýva burundské orgány, aby zabezpečili, aby boli tieto udalosti dôkladne prešetrené a zodpovedné osoby boli postavené pred súd; víta zriadenie vyšetrovacej komisie generálnym prokurátorom Burundi, ktorej cieľom je prešetriť zabíjanie zo strany policajnej jednotky API, ku ktorému došlo 13. októbra 2015;

6.  odsudzuje zavraždenie generála Adolpha Nshimirimanu, pokus o atentát na generála Primeho Niyongaba a útoky a zabíjanie páchané voči burundským bezpečnostným silám;

7.  vyzýva na okamžité odzbrojenie milícií Imbonerakure;

8.  pripomína záväzky Burundi vyplývajúce z Dohody z Cotonou a týkajúce sa dodržiavania ľudských práv, demokratických hodnôt a zásady právneho štátu; pripomína, že tieto práva sú takisto zakotvené v burundskej ústave;

9.  vyzýva burundské orgány, aby rešpektovali a chránili základné práva všetkých obyvateľov Burundi vrátane slobody prejavu a slobody zhromažďovania prívržencov opozície, okamžite prestali potlačovať médiá, umožnili vodcom opozície žijúcim v exile návrat do krajiny, bezpodmienečne prepustili všetkých politických väzňov a skoncovali s obťažovaním organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv;

10.  víta rozhodnutie MBR začať vyšetrovanie porušovania ľudských práv v Burundi a uvaliť cielené sankcie na tých, ktorí sa podieľajú na vyhrocovaní násilia v krajine; víta výzvu MBR na plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí týkajúce sa potenciálnej mierovej misie pod africkým vedením, ktorej cieľom je zamedziť násiliu, a žiada ESVČ, aby uskutočnila analýzu toho, ako by takúto misiu mohla podporiť;

11.  víta, že AÚ vyslala v záujme monitorovania situácie v oblasti ľudských práv pozorovateľov v oblasti dodržiavania ľudských práv a vojenských expertov, a zdôrazňuje dôležitosť spolupráce s nimi na uľahčenie vykonávania ich mandátu; okrem toho vyzýva Medzinárodný trestný súd, aby v rámci svojej jurisdikcie vyšetril údajné porušovanie ľudských práv počas nedávnej krízy;

12.  víta začatie konzultácií podľa článku 96 Dohody z Cotonou a prijatie cestovných obmedzení a zmrazenie aktív pre burundských občanov zo strany AÚ, EÚ a USA;

13.  víta a podporuje sprostredkovateľské úsilie OSN, AÚ a Východoafrického spoločenstva a vyzýva na zintenzívnenie tohto úsilia;

14.  vyjadruje hlboké znepokojenie, pokiaľ ide o pokračujúci exodus utečencov do susedných krajín, a opakuje svoju podporu humanitárnym organizáciám v regióne;

15.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s opätovným výskytom nenávistných prejavov v Burundi a vyzýva všetkých aktérov, aby zachovávali zdržanlivosť;

16.  žiada zrušenie dekrétu 530/1597, ktorým sa ustanovuje dočasné pozastavenie činnosti desiatich organizácií pre ľudské práva, a vyzýva na okamžité zrušenie zmrazenia ich bankových účtov, aby tieto organizácie mohli slobodne vykonávať svoju činnosť;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, vláde Burundi a vládam krajín v oblasti Veľkých jazier, vládam Východoafrického spoločenstva, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federice Mogheriniovej, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.