Förfarande : 2015/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1352/2015

Ingivna texter :

B8-1352/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0474

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 146kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1352/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av Arushaavtalet av den 28 augusti 2000 för fred och försoning för Burundi,

–  med beaktande av Burundis författning, särskilt artikel 96,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2248 (2015) av den 12 november 2015 om situationen i Burundi,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 12 november 2015 från Förenta nationernas vice generalsekreterare, Jan Eliasson, ordföranden i Afrikanska unionens kommission, Nkosazana Dlamini Zuma, och vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om Burundi,

–  med beaktande av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråds beslut av den 13 juni, 17 oktober och 13 november 2015 om situationen i Burundi,

–  med beaktande av uttalandena av den 31 maj och den 6 juli 2015 från den Östafrikanska gemenskapen om situationen i Burundi,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 juni 2015 från medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om situationen i Burundi,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/1755 av den 1 oktober 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi(1),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 mars, 18 maj, 22 juni och 16 november 2015 om Burundi,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om situationen i Burundi(2),

–  med beaktande av den skrivelse som rådet godkände den 26 oktober 2015 med en begäran om att inleda förhandlingar med de burundiska myndigheterna i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Burundi har den senaste tiden präglats av inbördeskrig, utbrett politiskt våld, underutveckling och fattigdom.

B.  President Pierre Nkurunziza har inlett en tredje mandatperiod som president, vilket av många anses strida mot Arushaavtalet för fred och försoning och Burundis konstitution.

C.  Tillkännagivandet av hans kandidatur och perioden före valet kännetecknades av ett allvarligt förtryck av den burundiska oppositionen, människorättsaktivister, civilsamhällets aktörer och medier, inbegripet dödandet av oppositionsledaren Zedi Feruzi.

D.  Presidentval och parlaments- och lokalval ägde rum i Burundi i juni och juli 2015 och bojkottades av oppositionen. Afrikanska unionen (AU) och andra internationella organisationer bedömde att valen inte var fria och rättvisa på grund av de många fallen av förtryck av oppositionen.

E.  Den burundiska regeringen ignorerade de beslut och rekommendationer som antogs av AU och den Östafrikanska gemenskapen den 13 juni 2015 respektive den 6 juli 2015, vilka skulle ha banat väg för trovärdiga och inkluderande val om de hade genomförts fullt ut.

F.  Sammandrabbningar mellan polisstyrkor och oppositionsaktivister samt mellan väpnade grupper har krävt minst 200 dödsoffer sedan den 26 april 2015, varav en tredjedel enbart i oktober, enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).

G.  Väpnade ungdomsgrupper, med koppling till det styrande partiet, terroriserar och hotar systematiskt personer som tros stödja oppositionen eller är kritiska mot regeringen.

H.  Riktat dödande har regelbundet ägt rum, och stabschefen för Burundis armé har utsatts för ett mordförsök. En ledande burundisk general och adjutant till president Nkurunziza dödades i en raketattack mot hans bil i huvudstaden Bujumbura. Poliser har angripits och dödats. Minst nio civila uppges ha blivit summariskt avrättade av polisenheten API den 13 oktober 2015.

I.  Enligt FN har över 200 000 burundier tvingats fly inom landet eller till grannländerna till följd av det pågående våldet.

J.  I området kring de stora sjöarna finns det en betydande risk för att inbördeskonflikter sprider sig till grannländerna.

K.  Många framstående kritiker har gått i landsflykt, och alla hade mottagit hot efter att ha yttrat sig emot president Nkurunzizas tredje mandatperiod.

L.  Ledande politiker använder sig av åter av etnisk hatpropaganda, detta i en region som fortfarande präglas av folkmordet i Rwanda 1994.

M.  FN-tjänstemän har påtalat risken för folkmord i Burundi.

N.  Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd har krävt att medlingsprocessen under Ugandas president Yoweri Musevenis ledning ska återupptas snarast möjligt och att Burundis regering och alla övriga berörda parter ska samarbeta fullt ut med medlaren. Freds- och säkerhetsrådet har infört sanktioner mot alla som bidrar till våldet och hindrar en lösning av krisen och har beslutat att inleda en grundlig undersökning av brotten mot de mänskliga rättigheterna och andra överträdelser mot civilbefolkningen i Burundi samt att placera ut ytterligare människorättsobservatörer och militära experter. Rådet har eftertryckligen uppmanat AU att påskynda och slutföra beredskapsplaner för ett eventuellt Afrikalett uppdrag för att förhindra våld.

O.  Den 30 november 2015 lade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon fram tre förslag för FN:s säkerhetsråd med en rekommendation att se över mandatet för FN i Burundi utifrån hur situationen utvecklas, i syfte att öppna upp för ett fredsbevarande uppdrag om krisen förvärras.

P.  EU begärde överläggningar enligt artikel 96 i Cotonouavtalet till följd av att Burundi inte respekterar grundläggande delar av avtalet, i synnerhet mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen. Överläggningarna inleddes den 8 december 2015.

Q.  AU, EU och USA har frusit tillgångar och infört reseförbud för de ledare inom regeringen och oppositionen vars handlingar och uttalanden bidrar till att våldet fortsätter och hindrar en politisk lösning på krisen i Burundi.

R.  Genom dekret 530/1597 tvingade de burundiska myndigheterna de 10 människorättsorganisationerna ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP och SPPDF att avbryta verksamheten och spärrade deras bankkonton.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över situationen i Burundi, som på nytt kan komma att leda till inbördeskrig och till ytterligare destabilisering i detta redan pressade område kring de stora sjöarna. Parlamentet uppmanar den burundiska regeringen, säkerhetsstyrkor och oppositionen att vara ytterst återhållsamma.

2.  Europaparlamentet anser att president Nkurunziza bär huvudansvaret för att den politiska situationen i Burundi avsevärt har försämrats, och uppmanar honom att omedelbart inleda en seriös dialog med oppositionen i Burundi för att finna en lösning på den nuvarande krisen. En sådan lösning måste grundas på Arushaavtalet för fred och försoning och vara förenlig med Burundis konstitution.

3.  Europaparlamentet anser att parlaments- och presidentvalen som ägde rum i juni och juli 2015 inte var fria och rättvisa, och att de burundiska myndigheterna systematiskt har hindrat oppositionens kampanjer genom att förhindra allmänna demonstrationer och hota oppositionspolitiker och aktörer inom det civila samhället, vilket lett till att många gått i landsflykt.

4.  Europaparlamentet fördömer det allvarliga förtrycket av oppositionen i Burundi, den terror som det styrande partiets ungdomsmilis, Imbonerakure, sprider och de hårdare tagen mot oberoende medier.

5.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Burundi att se till att dessa händelser till fullo utreds och att de ansvariga ställs inför rätta. Det är glädjande att Burundis riksåklagare har inrättat en undersökningskommission som ska utreda API-avrättningarna den 13 oktober 2015.

6.  Europaparlamentet fördömer mordet på general Adolphe Nshimirimana, mordförsöket på general Prime Niyongabo och attackerna mot och morden på burundisk militär och polis.

7.  Parlamentet kräver att Imbonerakure-milisen omedelbart avväpnas.

8.  Europaparlamentet erinrar om Burundis skyldigheter enligt Cotonouavtalet att respektera mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen. Parlamentet påminner om att sådana rättigheter även garanteras i Burundis konstitution.

9.  Europaparlamentet begär att myndigheterna i Burundi respekterar och skyddar alla burundiers grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och mötesfriheten för oppositionsanhängare, öppnar upp medierna utan dröjsmål, låter oppositionsledare i exil återvända till landet, ovillkorligt friger alla politiska fångar och upphör med trakasserierna mot civilsamhällets organisationer och människorättsförsvarare.

10.  Europaparlamentet välkomnar Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråds beslut att inleda en utredning av brotten mot de mänskliga rättigheterna i Burundi och att införa riktade sanktioner mot dem som bidrar till det ökande våldet i landet. Parlamentet välkomnar freds- och säkerhetsrådets krav på beredskapsplaner för ett eventuellt Afrikalett fredsbevarande uppdrag för att förhindra våld samt uppmanar utrikestjänsten att analysera hur ett sådant uppdrag kan stödjas.

11.  Europaparlamentet välkomnar att AU ska skicka människorättsobservatörer och experter för att övervaka människorättsläget, samt understryker betydelsen av att samarbeta med dem för att underlätta genomförandet av deras uppdrag. Parlamentet uppmanar dessutom Internationella brottsmålsdomstolen att undersöka påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna som har begåtts inom dess behörighetsområde under den senaste tidens kris.

12.  Europaparlamentet välkomnar att samråd har inletts enligt artikel 96 i Cotonouavtalet och att AU, EU och USA har infört reserestriktioner och frusit tillgångar för burundiska medborgare.

13.  Europaparlamentet välkomnar och stöder FN:s, AU:s och Östafrikanska gemenskapens medlingsinsatser och begär att de intensifieras.

14.  Europaparlamentet är djupt oroat över den fortsatta flyktingströmmen till grannländerna, och upprepar sitt stöd för de humanitära organisationerna i regionen.

15.  Europaparlamentet oroas över att hatpropaganda åter sprids i Burundi och uppmanar alla aktörer att vara återhållsamma.

16.  Europaparlamentet begär ett upphävande av dekret 530/1597 som möjliggör ett tillfälligt stopp för tio människorättsorganisationers verksamhet, och kräver att frysningen av deras bankkonton omedelbart upphävs så att dessa organisationer fritt kan bedriva sin verksamhet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Burundis regering och regeringarna i länderna i området kring de afrikanska stora sjöarna, regeringarna i Östafrikanska gemenskapen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU samt det panafrikanska parlamentet.

(1)

EUT L 257, 2.10.2015, s. 1.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0275.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy