Postup : 2015/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1353/2015

Předložené texty :

B8-1353/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0474

NÁVRH USNESENÍ
PDF 266kWORD 86k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))  
B8‑1353/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2248 (2015) ze dne 12. listopadu 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na společné prohlášení zástupce generálního tajemníka OSN Jana Eliassona, předsedkyně Africké unie Nkosazany Dlamini-Zumaové a vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové o Burundi ze dne 12. listopadu 2015,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady pro mír a bezpečnost Africké unie (AU) ze dne 13. června, 17. října a 13. listopadu 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer ze dne 24. října 2015, která podpořila prohlášení Rady pro mír a bezpečnost Africké unie o Burundi,

–  s ohledem na prohlášení místní delegace Evropské unie ze dne 9. října 2015 o politické a bezpečnostní krizi v Burundi,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi(1),

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové ze dne 23. července 2015 v návaznosti na prezidentské volby v Burundi,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 7. července 2015 o volební pozorovatelské misi OSN v Burundi,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 24. června 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti ze dne 26. června 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. března, 18. května, 22. června a 16. listopadu 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 31. května 2015 v Dar es Salaamu (Tanzanie) vydaly hlavy států hlavy Východoafrického společenství,

–  s ohledem na dohodu z Aruši o míru a usmíření v Burundi,

–  s ohledem na ústavu Burundi, a zejména její článek 96,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných (ACDEG),

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 96 ústavy Burundi a čl. 7 odst. 3 dohody z Aruši o míru a usmíření stanoví, že prezident nemůže zastávat svůj úřad déle než dvě funkční období; vzhledem k tomu, že prezident Nkurunziza zastává svůj úřad od roku 2005, přičemž v roce 2010 byl podruhé zvolen, a to ve volbách, které opozice bojkotovala poté, co obvinila vládu ze zastrašování;

B.  vzhledem k tomu, že prezident Nkurunziza dne 26. dubna 2015 oznámil, že se bude ucházet o třetí mandát, čímž zemi uvrhl do nejhlubší politické krize od konce občanské války; vzhledem k tomu, že policejní složky použily proti pokojným demonstrantům nepřiměřenou sílu, což vedlo k velkým ztrátám na životech; vzhledem k tomu, že dne 28. května 2015 přerušila EU svou volební pozorovatelskou misi, protože nebyly splněny minimální přijatelné podmínky pro pořádání demokratických voleb; vzhledem k tomu, že Pierre Nkurunziza byl dne 26. srpna 2015 opět zvolen prezidentem na základě volebního procesu, který mezinárodní společenství označilo za neinkluzivní a nedůvěryhodný;

C.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo od dubna 2015 zabito nejméně 198 osob, včetně mimosoudní popravy 9 civilistů, které se měli dopustit policisté dne 13. října 2015 ve čtvrti Ngarara (Bujumbura); vzhledem k tomu, že na základě výzvy generálního tajemníka OSN ustavil nejvyšší státní zástupce Burundi vyšetřovací výbor;

D.  vzhledem k tomu, že podle odhadů z Burundi uprchlo více než 200 000 lidí, kteří hledají útočiště v sousedních zemích; vzhledem k tomu, že setrvale se zhoršující humanitární situace vedla EU k tomu, že v červenci 2015 zvýšila svou humanitární pomoc a vyčlenila dodatečných 4,5 milionu EUR na podporu vysídleným osobám;

E.  vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace upozorňují na to, že se v zemi rozmáhá politicky motivované násilí a beztrestnost, vážně se zhoršuje situace v oblasti lidských práv, dochází k mimosoudním a zrychleným popravám, svévolnému zatýkání a věznění (a to i obránců lidských práv) a k případům mučení, vyhrožování a zastrašování, především ze strany vládnoucích úřadů; vzhledem k tomu, že tyto činy nejsou vyšetřovány a jejich pachatelé nejsou stíháni;

F.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech vláda dále posílila svou kontrolu nad nezávislými sdělovacími prostředky a tiskem; vzhledem k tomu, že několik novinářů bylo surově zbito policií a pronásledováno justičními orgány; vzhledem k tomu, že dne 23. listopadu 2015 ukončil ministr vnitra Burundi činnost hlavních skupin z řad občanské společnosti a nevládních organizací;

G.  vzhledem k tomu, že Burundi bylo společně s Rwandou a Demokratickou republikou Kongo jednou z prvních zemí, které v oblasti Velkých jezer začaly pravidelně pořádat volby, a očekávalo se tedy od něj, že půjde příkladem, pokud se jedná o dodržování mezinárodního a ústavního pořádku, které je pro udržitelnou demokratizaci, mír a rozvoj v tomto regionu nezbytné;

H.  vzhledem k tomu, že Africká unie nedávno zahájila vyšetřování porušování lidských práv v Burundi a vyzvala k tomu, aby byly zavedeny cílené sankce; vzhledem k tomu, že Evropská unie i Spojené státy zavedly cílené a individuální sankce;

I.  vzhledem k tomu, že dne 26. října 2015 EU vyzvala k zahájení konzultací podle článku 96 Dohody z Cotonou s cílem prověřit nedodržování zásadních bodů dohody, zejména pokud jde o lidská práva, demokratické zásady a právní stát;

 

J.  vzhledem k tomu, že patová politická situace v Burundi a zhoršování bezpečnostní a hospodářské situace mají závažné důsledky pro obyvatele země a do značné míry ohrožují stabilitu celého regionu;

K.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství hraje v regionu významnou úlohu strážce dohod z Aruši; vzhledem k tomu, že dosavadní snahy o překonání krize a nastolení dialogu mezi všemi politickými silami, které byly vyvinuty na regionální a nižší úrovni, nicméně prozatím nepřinesly očekávané výsledky;

L.  vzhledem k tomu, že dne 1. srpna 2015 se zástupci politické opozice a skupin občanské společnosti sešli v Addis Abebě, aby vytvořili Národní radu pro obnovení dohod z Aruši a právního státu;

M.  vzhledem k tomu, že dne 23. září 2015 prezident Nkurunziza podepsal dekret, kterým byla vytvořena národní komise pro vnitřní burundský dialog, jež by měla v příštích šesti měsících vést jednání; vzhledem k tomu, že občanská společnost se k potenciálním úspěchům této komise staví velmi skepticky;

 

N.  vzhledem k tomu, že dne 31. listopadu 2015 zaslal generální tajemník OSN Pan Ki-mun Radě bezpečnosti dopis, ve kterém vyzval k přijetí opatření s cílem předejít zvěrstvům na masové úrovni v Burundi, přičemž navrhl tři možnosti pro intervenci v této zemi, včetně potenciální mise k udržení míru;

O.  vzhledem k tomu, že EU významným způsobem přispívá k ročnímu rozpočtu Burundi, jenž je přibližně z jedné poloviny tvořen prostředky pocházejícími z mezinárodní pomoci, a v nedávné době Burundi – což je jedna z nejchudších zemí světa – poskytla z Evropského rozvojového fondu 2014–2020 432 milionů EUR;

P.  vzhledem k tomu, že frekvence útoků na humanitární pracovníky se zvyšuje;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad vážnou bezpečnostní a politickou situací v Burundi a nad rychle se zhoršující humanitární situací v této zemi; vyzývá k okamžitému ukončení násilí a politického zastrašování protivníků a k neprodlenému odzbrojení všech ozbrojených skupin napojených na politické strany; vyjadřuje soustrast rodinám všech obětí;

2.  připomíná burundským orgánům, že jsou povinny zaručit dodržování základních práv, v souladu s Africkou chartou lidských práv a práv národů a dalšími mezinárodními a regionálními lidskoprávními nástroji;

3.  důrazně odsuzuje jakékoli použití síly proti pokojným a neozbrojeným demonstrantům; naléhavě vybízí burundské úřady, aby vyšetřily obvinění z porušování lidských práv ze strany policistů a státních úředníků a zajistily, aby zodpovědné osoby nesly za své činy odpovědnost; vyzývá burundské úřady, aby přijaly veškerá nezbytná opatření pro účely odzbrojení všech ozbrojených skupin a učinily tak v kontextu přísného dodržování mezinárodního práva a lidských práv; poukazuje zejména na skutečnost, že v těchto ozbrojených skupinách působí mnoho mladých lidí, a vyzývá tudíž k uplatnění specifického přístupu na jejich případ a k tomu, aby mezinárodní společenství poskytovalo podporu jejich opětovnému začlenění s cílem podpořit jejich účast na pokojném politickém procesu;

4.  vyzývá burundskou vládu, aby pokračovala v demokratizačním procesu v zemi a aby dodržovala, chránila a podporovala občanská a politická práva občanů Burundi a dodržovala základní svobody, zejména svobodu projevu;

5.  opět zdůrazňuje, že trvalé politického řešení, které je v zájmu bezpečnosti všech obyvatel Burundi, lze nalézt pouze prostřednictvím dialogu a konsenzu se zapojením burundské vlády, opozice a občanské společnosti v souladu s dohodou z Aruši a burundskou ústavou; z tohoto důvodu vítá a podporuje snahy o zprostředkování, které vyvíjí AU, Východoafrické společenství a OSN, jakož i nedávné jmenování zvláštního poradce OSN pro Burundi; vyzývá lidskoprávní pozorovatele a mediátora, aby věnovali pozornost situaci žen a jejich zapojení do politického dialogu a také návratu k poklidným podmínkám;

6.  v této souvislosti připomíná, že partnerství mezi EU a Burundi se řídí Dohodou z Cotonou a že všechny strany této dohody jsou povinny dodržovat a uplatňovat podmínky v ní stanovené, zejména pokud jde o dodržování lidských práv; konstatuje, že aktivace mechanismu článku 96 také prokazuje odhodlání EU, a to nejen na poli lidských práv, právního státu a demokracie, ale také vůči burundskému lidu;

7.  vítá vyslání lidskoprávních pozorovatelů a vojenských expertů AU, kteří mají monitorovat situaci v oblasti lidských práv, a zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat s nimi s cílem usnadnit provádění jejich mandátu; vyzývá AU a OSN, aby zvážily vyslání mise k udržení míru, pokud by se bezpečnostní a lidskoprávní situace v Burundi dále zhoršila;

8.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad rostoucím počtem uprchlíků z Burundi v sousedních zemích; opakuje, že podporuje všechny humanitární organizace, které působí na místě a v sousedních hostitelských zemích, a že je s nimi solidární; vítá proto závazek EU zvýšit finanční podporu a humanitární pomoc s cílem čelit naléhavým potřebám postiženého obyvatelstva;

9.  vyzývá AU a EU, aby seriózně zvážily regionální rozměr této situace a předešly jakékoli další destabilizaci regionu, především díky zachování stálého politického dialogu mezi zeměmi v regionu, a to nejen na mezistátní úrovni, ale také mezi organizacemi občanské společnosti a na správní a politické úrovni;

10.  opakuje, že podporuje cílené sankce přijaté EU (v souladu s rozhodnutími AU a OSN) v reakci na zhoršující se situaci, pokud se jedná o právní stát a dodržování lidských práv v této zemi;

11.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi, vládám zemí oblasti Velkých jezer, Africké unii, Východoafrickému společenství, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

 

(1)

Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí