Menetlus : 2015/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1353/2015

Esitatud tekstid :

B8-1353/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0474

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 139kWORD 72k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))  
B8‑1353/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. novembri 2015. aasta resolutsiooni 2248 (2015) olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse ÜRO asepeasekretäri Jan Eliassoni, Aafrika Liidu esimehe Nkosazana Dlamini-Zuma ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 12. novembri 2015. aasta ühisavaldust Burundi kohta,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 13. juuni, 17. oktoobri ja 13. novembri 2015. aasta otsuseid olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühma 24. oktoobri 2015. aasta ühist pressiteadet Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu Burundi teemalise kommünikee toetuseks,

–  võttes arvesse ELi 9. oktoobri 2015. aasta kohapealset avaldust Burundi poliitilise ja julgeolekukriisi kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis(1),

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 23. juulil 2015. aastal pärast Burundi presidendivalimisi tehtud avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 7. juuli 2015. aasta aruannet ÜRO valimisvaatlusmissiooni kohta Burundis,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentide 24. juuni 2015. aasta deklaratsiooni olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 26. juuni 2015. aasta avaldust olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse nõukogu 16. märtsi, 18. mai, 22. juuni ja 16. novembri 2015. aasta järeldusi olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika Ühenduse riigipeade 31. mail 2015. aastal Tansaanias Dar es Salaamis tehtud avaldust,

–  võttes arvesse Arusha rahu ja leppimise lepingut Burundi kohta,

–  võttes arvesse Burundi põhiseadust, eriti selle artiklit 96,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Burundi põhiseaduse artiklis 96 ning Arusha rahu ja leppimise lepingu II protokolli artikli 7 lõikes 3 on sätestatud, et president võib ametis olla ainult kaks ametiaega; arvestades, et president Pierre Nkurunziza valiti esimest korda ametisse 2005. aastal ja teist korda 2010. aastal valimistel, mida opositsioon valitsust hirmutamises süüdistades boikoteeris;

B.  arvestades, et president Nkurunziza andis 26. aprillil 2015 teada, et ta kandideerib ka kolmandaks ametiajaks, paisates sellega riigi kõige sügavamasse poliitilisse kriisi pärast kodusõja lõppemist; arvestades, et politsei on kasutanud rahumeelsete meeleavaldajate vastu ülemäärast jõudu ning see on toonud kaasa mitmeid surmajuhtumeid; arvestades, et 28. mail 2015 peatas EL oma valimisvaatlusmissiooni, kuna vastuvõetavad miinimumnõuded demokraatlike valimiste läbiviimiseks ei olnud täidetud; arvestades, et Pierre Nkurunziza valiti 26. augustil 2015 tagasi pärast valimisi, mis ei olnud rahvusvahelise kogukonna hinnangul kaasavad ja usaldusväärsed;

C.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo hinnangul on alates 2015. aasta aprillist hukkunud vähemalt 198 inimest, sealhulgas 13. oktoobril 2015 Bujumbura piirkonnas Ngararas toimunud üheksa tsiviilisiku kiirhukkamine, mille viisid väidetavalt läbi politseiametnikud; arvestades, et pärast ÜRO peasekretäri üleskutset moodustas Burundi peaprokurör uurimiskomisjoni;

D.  arvestades, et hinnangute kohaselt on üle 200 000 inimese Burundist põgenenud ja otsib naaberriikides varjupaika; arvestades, et järjest halveneva humanitaarolukorra tõttu riigis suurendas EL 2015. aasta juulis oma humanitaarabi ja eraldas täiendavalt 4,5 miljonit eurot ümberasustatud elanikkonna abistamiseks;

E.  arvestades, et inimõigusorganisatsioonid osutavad poliitiliselt motiveeritud vägivalla ja karistamatuse suurenemisele riigis ning tõsiselt halvenevale inimõiguste olukorrale, peamiselt võimul olevate organite poolt läbi viidavatele kiir- ja kohtuvälistele hukkamistele, inimeste, sealhulgas inimõiguste kaitsjate meelevaldsetele vahistamistele ja kinnipidamistele, piinamisele, ähvardamisele ja hirmutamisele; arvestades, et ühtegi neist tegudest ei uurita ning nende toimepanijaid ei võeta vastutusele;

F.  arvestades, et viimastel nädalatel on valitsus tugevdanud kontrolli sõltumatu meedia ja ajalehtede üle; arvestades, et mitmed ajakirjanikud on politsei poolt rängalt läbi pekstud ja neid on kohtulikult taga kiusatud; arvestades, et 23. novembril 2015 peatas Burundi siseminister peamiste kodanikuühiskonna rühmade ja vabaühenduste tegevuse;

G.  arvestades, et Burundi oli koos Rwanda ja Kongo Demokraatliku Vabariigiga üks esimesi riike Ida-Aafrika järvede piirkonnas, kes käivitas valimistsükli, mistõttu loodeti, et ta annab eeskuju rahvusvahelise ja põhiseadusliku korra järgimise vallas, mis on vajalik püsiva demokratiseerimise, rahu ja arengu saavutamiseks piirkonnas;

H.  arvestades, et Aafrika Liit algatas hiljuti uurimise inimõiguste rikkumiste kohta Burundis ja nõudis sihipäraste sanktsioonide kehtestamist; arvestades, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on vastu võtnud sihipärased ja individuaalsed sanktsioonid;

I.  arvestades, et 26. oktoobril 2015 taotles EL Cotonou lepingu artikli 96 kohaselt konsultatsioonide alustamist, et uurida lepingu oluliste osade, eelkõige inimõiguste, demokraatlike põhimõtete ja õigusriigi põhimõtte mittejärgimist;

J.  arvestades, et poliitilisel ummikseisul Burundis ning julgeoleku- ja majandusliku olukorra halvenemisel on elanikkonnale tõsine mõju ja see seab ohtu kogu piirkonna stabiilsuse;

K.  arvestades, et rahvusvaheline kogukond täidab Arusha lepingute tagajana piirkonnas olulist rolli; arvestades, et siiani ei ole siiski suudetud ühegi piirkondliku ja allpiirkondliku jõupingutusega leida oodatud lahendust kriisile ja dialoogi taastamisele kõigi poliitiliste jõudude vahel;

L.  arvestades, et 1. augustil 2015 kohtusid poliitilise opositsiooni ja kodanikuühiskonna rühmade liikmed Addis Ababas, et asutada Arusha lepingute ja õigusriigi põhimõtte taastamise riiklik nõukogu;

M.  arvestades, et 23. septembril 2015 kirjutas president Nkurunziza alla dekreedile, millega luuakse Burundi-sisese dialoogi riiklik komisjon, kes juhib läbirääkimisi kuus kuud; arvestades, et kodanikuühiskond on väljendanud tugevat kahtlust selle komisjoni võimalike saavutuste suhtes;

N.  arvestades, et 31. novembri 2015. aasta kirjas ÜRO Julgeolekunõukogule, milles nõuti Burundi massiliste hirmutegude ennetamiseks meetmete võtmist, esitas ÜRO peasekretär Ban Ki-Moon kolm võimalust riigi olukorda sekkumiseks, sealhulgas võimalik rahuvalveoperatsioon;

O.  arvestades, et EL annab suure panuse Burundi iga-aastasesse eelarvesse, millest ligikaudu poole moodustab rahvusvaheline abi, ning eraldas hiljuti Burundile kui ühele maailma kõige vaesemale riigile Euroopa Arengufondist (2014–2020) 432 miljonit eurot;

P.  arvestades, et rünnakud humanitaartöötajate vastu sagenevad;

1.  väljendab sügavat muret väga tõsise julgeoleku- ja poliitilise olukorra pärast Burundis ning kiiresti halveneva humanitaarolukorra pärast riigis; nõuab vägivalla ja opositsiooniliikmete poliitilise hirmutamise viivitamatut lõpetamist ning kõikide erakondadega seotud relvarühmituste relvitustamist; avaldab kaastunnet kõikide ohvrite perekondadele;

 

2.  tuletab Burundi ametivõimudele meelde nende kohustust tagada inimõigused, mis on sätestatud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartas ning muudes rahvusvahelistes ja piirkondlikes inimõiguste alastes õigusaktides;

3.  mõistab teravalt hukka igasuguse jõu kasutamise rahumeelsete relvastamata meeleavaldajate vastu; nõuab tungivalt, et Burundi ametivõimud uuriksid väiteid politsei ja riigiametnike poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste kohta ja võtaksid nende tegude toimepanijad nõuetekohaselt vastutusele; palub Burundi ametivõimudel võtta vajalikud meetmed kõigi relvarühmituste demilitariseerimiseks rahvusvahelist õigust ja inimõigusi rangelt järgides; rõhutab noorte suurt osakaalu nendes relvarühmitustes, ning nõuab nende puhul konkreetset lähenemisviisi ja kutsub rahvusvahelist kogukonda üles toetama nende noorte taasintegreerimist, et edendada nende osalust rahumeelses poliitilises protsessis;

4.  palub Burundi valitsusel jätkata riigi demokratiseerimisprotsessi ning austada, kaitsta ja edendada oma kodanike kodaniku- ja poliitilisi õigusi ja austada põhivabadusi, eeskätt sõnavabadust;

5.  rõhutab veel kord, et püsiva poliitilise lahenduse leidmine kõigi Burundi elanike julgeoleku huvides on võimalik ainult dialoogi ja konsensuse kaudu, kaasates vastavalt Arusha lepingule ja Burundi põhiseadusele Burundi valitsust, opositsiooni ja kodanikuühiskonda; pooldab ja toetab seetõttu Aafrika Liidu, Ida-Aafrika Ühenduse ja ÜRO vahendamistegevust ning ÜRO Burundi erinõuniku hiljutist ametisse nimetamist; palub inimõiguste vaatlejatel ja vahendajal pöörata tähelepanu naiste olukorrale ja nende kaasamisele poliitilisse dialoogi ning naasmisele rahuliku elu juurde;

6.  tuletab meelde, et ELi partnerlust Burundiga reguleeritakse Cotonou lepinguga ning kõik osapooled on kohustatud järgima ja rakendama nimetatud lepingu tingimusi, eelkõige seoses inimõigustest kinnipidamisega; märgib, et artikli 96 kohase mehhanismi käivitamine näitab ka ELi pühendumust mitte ainult inimõigustele, õigusriigi põhimõttele ja demokraatiale, vaid ka Burundi rahvale;

7.  tunneb heameelt selle üle, et Aafrika Liit kasutab inimõiguste olukorra jälgimiseks inimõiguste vaatlejaid ja sõjalisi eksperte, ning rõhutab nendega tehtava koostöö tähtsust, et toetada nende mandaadi rakendamist; palub, et Aafrika Liit ja ÜRO kaaluksid julgeoleku- ja inimõiguste olukorra edasisel halvenemisel Burundis rahuvalvemissiooni korraldamist;

8.  väljendab sügavat muret Burundi põgenike jätkuva voolu pärast naaberriikidesse; kinnitab oma toetust ja solidaarsust kõikidele kohapeal tegutsevatele humanitaarorganisatsioonidele, samuti pagulasi vastu võtvatele naaberriikidele; tunneb seetõttu heameelt ELi pühendumuse üle finants- ja humanitaarabi suurendamisele, et täita asjaomase elanikkonna kõige pakilisemaid vajadusi;

9.  kutsub Aafrika Liitu ja ELi üles hindama tõsiselt piirkondlikku mõõdet ja hoidma ära piirkonna edasist destabiliseerumist, säilitades eelkõige alalise poliitilise dialoogi piirkonna riikide vahel, mitte üksnes riigi tasandil, vaid ka kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel ning haldus- ja poliitilisel tasandil;

10.  kinnitab seoses õigusriigi ja inimõiguste olukorra halvenemisega riigis oma toetust ELi heakskiidetud sihipärastele sanktsioonidele kooskõlas Aafrika Liidu ja ÜRO otsustega;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Burundi valitsusele, Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Aafrika Liidule, Ida-Aafrika Ühendusele, ÜRO peasekretärile, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

(1)

ELT L 257, 2.10.2015, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika