Menettely : 2015/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1353/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1353/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0474

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP))  
B8‑1353/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burundista,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. marraskuuta 2015 antaman päätöslauselman 2248 (2015) Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n apulaispääsihteerin Jan Eliassonin, Afrikan unionin puheenjohtajan Nkosazana Dlamini-Zuman sekä komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 12. marraskuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Burundista,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin (AU) rauhan ja turvallisuuden neuvoston 13. kesäkuuta, 17. lokakuuta ja 13. marraskuuta 2015 tekemät päätökset Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän 24. lokakuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen, jossa tuetaan Burundia koskevan Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston tiedonantoa,

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2015 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Burundin poliittisesta kriisistä ja turvallisuuskriisistä,

–  ottaa huomioon 1. lokakuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1755 Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä(1),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 23. heinäkuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin presidentinvaalien jälkeen,

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2015 annetun YK:n pääsihteerin raportin YK:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Burundiin,

–  ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2015 annetun AKT:n parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien julkilausuman Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 26. kesäkuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta, 18. toukokuuta, 22. kesäkuuta ja 16. marraskuuta 2015 hyväksytyt neuvoston päätelmät Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Itä-Afrikan yhteisön valtionpäämiesten Dar es-Salaamissa Tansaniassa 31. toukokuuta 2015 hyväksymän julkilausuman,

–  ottaa huomioon rauhaa ja sovinnontekoa Burundissa koskevan Arushan sopimuksen,

–  ottaa huomioon Burundin perustuslain ja erityisesti sen 96 pykälän,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Burundin perustuslain 96 pykälän sekä rauhaa ja sovinnontekoa Burundissa koskevan Arushan sopimuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla maan presidentin toimikaudet on rajattu kahteen; toteaa, että presidentti Pierre Nkurunziza on ollut virassa vuodesta 2005 lähtien ja hänet on valittu uudelle toimikaudelle vuonna 2010 vaaleilla, joita oppositio boikotoi syytettyään hallitusta pelottelusta;

B.  toteaa, että presidentti Nkurunziza ilmoitti 26. huhtikuuta 2015, että hän pyrkii kolmannelle kaudelle, ja syöksi sen myötä maan syvimpään kriisiin sitten sisällissodan päättymisen; ottaa huomioon, että poliisi on käyttänyt kohtuuttomia voimakeinoja rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, mikä on johtanut huomattavaan ihmishenkien menetykseen; toteaa, että 28. toukokuuta 2015 EU keskeytti vaalitarkkailutehtävänsä, koska hyväksyttävät vähimmäisehdot demokraattisten vaalien järjestämiselle eivät täyttyneet; toteaa, että Pierre Nkurunziza valittiin uudelleen 26. elokuuta 2015 vaaleilla, joita kansainvälinen yhteisö ei pitänyt avoimina ja uskottavina;

C.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan ainakin 198 ihmistä on saanut huhtikuun 2015 jälkeen surmansa, mukaan luettuna 13. lokakuuta 2015 Bujumburan alueella Ngararassa yhdeksän siviilin mielivaltainen teloittaminen, josta poliisin väitetään olevan vastuussa; toteaa, että YK:n pääsihteerin kehotuksesta Burundin yleinen syyttäjä on perustanut tutkintakomitean;

D.  toteaa, että arviolta yli 200 000 ihmistä on paennut Burundista ja etsii turvapaikkaa naapurimaista; toteaa, että maan jatkuvasti heikkenevän humanitaarisen tilanteen vuoksi EU lisäsi heinäkuussa 2015 humanitaarista apuaan ja otti käyttöön ylimääräiset 4,5 miljoonaa euroa siirtymään joutuneen väestön auttamiseksi;

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan poliittinen väkivalta ja rankaisemattomuus ovat lisääntymässä maassa ja että ihmisoikeustilanne heikkenee, koska pääasiassa valtaa pitävät viranomaiset panevat täytäntöön mielivaltaisia teloituksia ilman oikeudenkäyntiä sekä pidättävät ja vangitsevat ihmisiä, myös ihmisoikeuksien puolustajia, sekä syyllistyvät kiduttamiseen, uhkailuun ja pelotteluun; toteaa, että mitään näistä teoista ei tutkita eikä niihin syyllistyneitä aseteta syytteeseen;

F.  toteaa, että viime viikkoina hallitus on kiristänyt otettaan riippumattomista tiedotusvälineistä ja sanomalehdistä; ottaa huomioon, että poliisi on pahoinpidellyt vakavasti useita toimittajia ja ahdistellut heitä oikeustoimin; ottaa huomioon, että 23. marraskuuta 2015 Burundin sisäministeriö lakkautti tärkeimpien kansalaisyhteiskunnan ryhmien ja kansalaisjärjestöjen toiminnan;

G.  ottaa huomioon, että Burundi oli Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan ohella Afrikan suurten järvien alueella ensimmäisiä maita, jotka käynnistivät vaalisyklin ja joiden odotettiin näin toimivan esimerkkinä siitä, miten noudatetaan kansainvälisiä ja perustuslaillisia järjestelmiä, jotka ovat välttämättömiä alueen kestävän demokratisoimisen, rauhan ja kehityksen kannalta;

H.  toteaa, että Afrikan unioni on äskettäin käynnistänyt tutkinnan ihmisoikeusloukkauksista Burundissa ja kehottanut asettamaan kohdennettuja pakotteita; toteaa, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat asettaneet kohdennettuja ja yksittäisiä pakotteita;

I.  toteaa, että EU pyysi 26. lokakuuta 2015 neuvottelujen käynnistämistä Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti selvittääkseen, onko sopimuksen olennaisia osia ja etenkin ihmisoikeuksia, demokratian periaatteita ja oikeusvaltioperiaatetta koskevia osia, mahdollisesti rikottu;

J.  toteaa, että Burundin poliittinen umpikuja ja turvallisuus- ja taloustilanteen heikkeneminen aiheuttavat vakavia seurauksia väestölle ja riskejä koko alueen vakaudelle;

K.  toteaa, että kansainvälisellä yhteisöllä on alueella merkittävä rooli Arushan sopimusten takaajana; toteaa, että tähän mennessä mitkään alueelliset tai paikalliset yritykset kriisin ratkaisemiseksi ja kaikkien poliittisten voimien vuoropuhelun uudelleen käynnistämiseksi eivät kuitenkaan ole tuottaneet odotettuja tuloksia;

L.  toteaa, että poliittisen opposition jäseniä ja kansalaisyhteiskunnan ryhmiä kokoontui 1. elokuuta 2015 Addis Abebassa perustaakseen Arushan sopimusten ja oikeusvaltioperiaatteen palauttamista käsittelevän kansallisen neuvoston;

M.  toteaa, että presidentti Nkurunziza allekirjoitti 23. syyskuuta 2015 asetuksen, jolla perustetaan maan sisäisen vuoropuhelun toimikunta, joka johtaa neuvotteluja kuuden kuukauden ajan; toteaa, että kansalaisyhteiskunta suhtautui erittäin skeptisesti siihen, saako toimikunta tuloksia aikaan;

N.  toteaa, että 31. marraskuuta 2015 YK:n turvallisuusneuvostolle lähettämässään kirjeessä, jossa pyydettiin toimenpiteitä suuriin ihmisjoukkoihin kohdistuvien julmuuksien estämiseksi, Ban Ki-moon esitti kolme vaihtoehtoa puuttua maan tilanteeseen, mahdollinen rauhanturvaoperaatio mukaan luettuna;

O.  toteaa, että EU maksaa merkittäviä osuuksia Burundin vuotuiseen talousarvioon, josta noin puolet perustuu kansainväliseen apuun, ja että EU myönsi äskettäin Burundille – joka on yksi maailman köyhimmistä maista – 432 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahastosta kaudeksi 2014–2020;

P.  toteaa, että hyökkäykset humanitaarista avustushenkilöstöä vastaan ovat lisääntyneet;

1.  on syvästi huolestunut Burundin vakavasta turvallisuustilanteesta ja poliittisesta tilanteesta sekä maan nopeasti heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta; kehottaa lopettamaan välittömästi väkivallan sekä vastustajien poliittisen uhkailun ja riisumaan välittömästi aseista kaikki poliittisiin puolueisiin kytköksissä olevat aseelliset ryhmät; esittää surunvalittelunsa kaikkien uhrien omaisille;

2.  muistuttaa Burundin viranomaisia niiden velvollisuuksista turvata perusoikeudet ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan sekä muiden kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusvälineiden mukaisesti;

3.  tuomitsee voimakkaasti kaikenlaisen voimankäytön rauhanomaisia ja aseettomia mielenosoittajia vastaan; kehottaa Burundin viranomaisia tutkimaan väitteet poliisin ja valtion virkamiesten syyllistymisestä ihmisoikeusloukkauksiin ja saattamaan syylliset vastaamaan teoistaan; kehottaa Burundin viranomaisia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet kaikkien aseellisten ryhmien aseista riisumiseksi kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia ehdottomasti kunnioittaen; korostaa, että kyseisissä aseellisissa ryhmissä on paljon nuoria, ja kehottaa sen vuoksi soveltamaan heihin erityistä lähestymistapaa ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä tukemaan heidän sopeutumistaan takaisin yhteiskuntaan, jotta voidaan edistää heidän osallistumistaan rauhanomaiseen poliittiseen prosessiin;

4.  kehottaa Burundin hallitusta jatkamaan maan demokratisointiprosessia sekä kunnioittamaan, suojelemaan ja edistämään kansalaistensa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä kunnioittamaan perusvapauksia, erityisesti sananvapautta;

5.  korostaa jälleen, että kestävä poliittinen ratkaisu, jossa otetaan huomioon kaikkien burundilaisten turvallisuus, voidaan saavuttaa vain vuoropuhelun ja konsensuksen avulla, ja että siihen on otettava mukaan Burundin hallitus, oppositio ja kansalaisyhteiskunta Arushan sopimuksen ja Burundin perustuslain mukaisesti; pitää tervetulleina ja kannattaa sen vuoksi Afrikan unionin, Itä-Afrikan yhteisön ja YK:n toteuttamia välitysmenettelyjä sekä YK:n Burundin erityisneuvonantajan äskettäistä nimittämistä; kehottaa ihmisoikeustarkkailijoita ja välittäjää kiinnittämään huomiota naisten tilanteeseen ja heidän osallistumiseensa poliittiseen vuoropuheluun sekä rauhallisten olosuhteiden palauttamiseen;

6.  palauttaa mieleen, että EU:n ja Burundin välinen kumppanuus perustuu Cotonoun sopimukseen ja että kaikkien osapuolten on noudatettava sopimuksen ehtoja ja pantava ne täytäntöön erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta; panee merkille, että 96 artiklan mukaisen mekanismin aktivointi osoittaa myös EU:n sitoutuneen ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan sekä myös Burundin kansaan;

7.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Afrikan unioni on sijoittanut alueelle ihmisoikeustarkkailijoita ja sotilasasiantuntijoita ihmisoikeustilanteen seuraamiseksi, ja painottaa, kuinka tärkeää on työskennellä heidän kanssaan yhteistyössä heidän toimeksiantojensa täytäntöönpanon helpottamiseksi; kehottaa Afrikan unionia ja YK:ta harkitsemaan rauhanturvaoperaation käynnistämistä, mikäli Burundin turvallisuus- ja ihmisoikeustilanne huonontuvat edelleen;

8.  on erittäin huolestunut burundilaisten pakolaisvirtojen kasvamisesta naapurimaissa; ilmaisee jälleen kerran tukensa ja solidaarisuutensa kaikille paikalla toimiville humanitaarisen avun järjestöille sekä pakolaisia vastaanottaville naapurimaille; pitää sen vuoksi myönteisenä, että EU on sitoutunut lisäämään antamaansa taloudellista tukea ja humanitaarista apua reagoidakseen näiden väestöryhmien kiireellisiin tarpeisiin;

9.  kehottaa Afrikan unionia ja EU:ta pohtimaan vakavasti alueellista ulottuvuutta ja estämään alueen epävakauden lisääntymisen erityisesti pitämällä yllä jatkuvaa poliittista vuoropuhelua alueen maiden välillä valtion tason lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä hallinnollisella ja poliittisella tasolla;

10.  vahvistaa tukensa Afrikan unionin ja YK:n tekemien päätösten mukaisesti asetetuille EU:n kohdennetuille pakotteille vastatoimina oikeusvaltion ja ihmisoikeustilanteen heikkenemiselle maassa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Burundin hallitukselle ja Afrikan suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Afrikan unionille, Itä-Afrikan yhteisölle, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

(1)

EUVL L 257, 2.10.2015, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö