Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1353/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1353/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Burundyje

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1348/2015

Procedūra : 2015/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1353/2015
Pateikti tekstai :
B8-1353/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-1353/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje

(2015/2973(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes EP rezoliucijas dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2248 (2015) dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotojo Jano Eliassono, Afrikos Sąjungos pirmininkės Nkosazanos Dlamini-Zuma ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini bendrą pareiškimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos (AS) Taikos ir saugumo tarybos 2015 m. birželio 13 d., spalio 17 d. ir lapkričio 13 d. sprendimus dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 24 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės bendrą pranešimą spaudai, kuriame remiamas AS Taikos ir saugumo tarybos ir pareiškimas dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 9 d. ES pareiškimą vietos lygiu dėl politinės ir saugumo krizės Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje[1],

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 23 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą po prezidento rinkimų Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 7 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl rinkimų stebėjimo misijos Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 24 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pranešimą dėl padėties

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 26 d. AKR parlamentinės asamblėjos pirmininkų pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d., gegužės 18 d., birželio 22 d. ir lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 31 d. Dar es Salame (Tanzanijoje) Rytų Afrikos bendrijos valstybių vadovų padarytą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Burundžio konstituciją ir ypač į jos 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Burundžio konstitucijos 96 straipsnyje ir Arušos taikos ir susitaikymo susitarimo 7.3 straipsnyje nustatyta, kad prezidentas pareigas gali eiti tik dvi kadencijas; kadangi prezidentas Pierre Nkurunziza pareigas eina nuo 2005 m., nes 2010 m. buvo perrinktas rinkimuose, kuriuos boikotavo opozicija, apkaltinusi vyriausybę bauginimais;

B.  kadangi prezidentas Pierre Nkurunziza 2015 m. balandžio 26 d. pranešė, kad kandidatuos į trečiąją kadenciją ir dėl to sukėlė šalyje didžiausią politinę krizę nuo pilietinio karo laikų; kadangi policija panaudojo pernelyg didelę jėgą prieš taikius protestuotojus, o dėl to žuvo daug žmonių; kadangi 2015 m. gegužės 28 d. ES nutraukė rinkimų stebėjimo misiją, nes nebuvo įgyvendintos minimalios priimtinos sąlygos demokratiniams rinkimams surengti; kadangi Pierre Nkurunziza buvo perrinktas 2015 m. rugpjūčio 26 d. po rinkimų proceso, kurį tarptautinė bendruomenė įvertino kaip neįtraukų ir nepatikimą;

C.  kadangi, remiantis JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, nuo 2015 m. balandžio mėn. žuvo mažiausiai 198 žmonės, įskaitant mirties bausmės Ngararos rajone Bužumbūroje įvykdymą 9 civiliams 2015 m. spalio 13 d., kurį kaip įtariama, įvykdė policijos pareigūnai; kadangi po JT generalinio sekretoriaus raginimo Burundžio generalinis prokuroras įsteigė tyrimo komitetą;

D.  kadangi manoma, kad daugiau kaip 200 000 žmonių pabėgo iš Burundžio ir ieško prieglobsčio kaimyninėse šalyse; kadangi 2015 m. liepos mėn. dėl vis blogėjančios humanitarinės padėties šalyje ES suintensyvino savo humanitarinę pagalbą ir sutelkė dar 4,5 mln. EUR, skirtų perkeltiems asmenims;

E.  kadangi žmogaus teisių organizacijos atkreipia dėmesį į stiprėjantį politiškai motyvuotą smurtą ir nebaudžiamumą šioje šalyje, smarkiai blogėjančią žmogaus teisių padėtį, neteisminį ir neatidėliotiną mirties bausmių vykdymą, savavališkus areštus ir sulaikymus, taip pat žmogaus teisių gynėjų, kankinimus, grasinimus ir bauginimus, daugiausia vykdomus valdžios institucijų; kadangi nė viena iš šių veikų nėra tiriama ir kaltininkai nėra patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

F.  kadangi per pastarąsias savaites vyriausybė buvo sugriežtinusi nepriklausomos žiniasklaidos ir laikraščių kontrolę; kadangi keletas žurnalistų buvo policijos žiauriai sumušti ir teisiškai persekiojami; kadangi 2015 m. lapkričio 23 d. Burundžio vidaus reikalų ministerija nutraukė pagrindinių pilietinės visuomenės grupių ir NVO veiklą;

G.  kadangi Burundis buvo viena iš pirmųjų šalių, pradėjusių rinkimų ciklą Didžiųjų ežerų regione kartu su Ruanda ir Kongo Demokratine Respublika, ir kadangi buvo tikimasi, kad jis galėtų būti tarptautinės ir konstitucinės tvarkos, kuri būtina siekiant tvarios demokratizacijos, taikos ir vystymosi šiame regione, pavyzdys;

H.  kadangi Afrikos Sąjunga neseniai pradėjo tyrimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Burundyje ir paragino taikyti tikslines sankcijas; kadangi Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos priėmė tikslines ir individualias sankcijos;

I.  kadangi 2015 m. spalio 26 d. ES paprašė pradėti konsultacijas pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį siekiant ištirti esminių susitarimo elementų, konkrečiai – žmogaus teisių, demokratinių ir teisinės valstybės principų –nepaisymą;

J.  kadangi politinė aklavietė Burundyje, saugumo ir ekonominės padėties pablogėjimas daro didelį poveikį gyventojams ir kelia pavojų viso regiono stabilumui;

K.  kadangi tarptautinė bendruomenė atlieka svarbų vaidmenį regione kaip Arušos susitarimų garantas; kadangi vis dėlto iki šiol visos regioniniu ir subregioniniu lygmeniu dedamos pastangos įveikti krizę ir atkurti visų politinių jėgų dialogą nedavė laukiamų rezultatų;

L.  kadangi 2015 m. rugpjūčio 1 d. politinės opozicijos nariai ir pilietinės visuomenės grupės susirinko Adis Abeboje įsteigti Nacionalinę Arušos susitarimų ir teisinės valstybės atkūrimo tarybą;

M.  kadangi 2015 m. rugsėjo 23 d. prezidentas Nkurunziza pasirašė dekretą, sukuriantį nacionalinę Burundžio vidaus dialogo komisiją, kad ši šešis mėnesius vestų derybas; kadangi pilietinė visuomenė išreiškė labai skeptišką požiūrį į galimus šios komisijos pasiekimus;

N.  kadangi 2015 m. lapkričio 31 d. JT generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono laiške JT Saugumo Tarybai raginama imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias masiniams žiaurumams Burundyje, ir pateikiamos trys intervencijos šioje šalyje galimybės, įskaitant galimą taikos palaikymo operaciją;

O.  kadangi ES reikšmingai prisideda prie Burundžio metinio biudžeto, kurio maždaug pusę sudaro tarptautinė pagalba, ir neseniai Burundžiui – vienai iš skurdžiausių pasaulio šalių – skyrė 432 mln. EUR iš 2014–2020 m. Europos plėtros fondo;

P.  kadangi daugėja prieš humanitarinės pagalbos srities darbuotojus nukreiptų išpuolių;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl rimtos saugumo ir politinės padėties Burundyje, taip pat dėl sparčiai blogėjančios humanitarinės padėties šalyje; ragina nedelsiant sustabdyti smurtinius veiksmus ir liautis vykdžius politinį oponentų bauginimą, taip pat nedelsiant nusiginkluoti visoms ginkluotoms grupuotėms, susijusioms su politinėmis partijomis; reiškia užuojautą visų aukų artimiesiems;

 

2.  primena Burundžio valdžios institucijoms jų pareigą gerbti pagrindines teises, kaip nustatyta Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijoje ir kitose tarptautinėse ir regioninėse žmogaus teisių priemonėse;

3.  griežtai smerkia jėgos naudojimą prieš taikius neginkluotus demonstrantus; ragina Burundžio valdžios institucijas ištirti žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos vykdo policijos ir valstybės pareigūnai, ir patraukti kaltuosius atsakomybėn; ragina Burundžio valdžios institucijas imtis būtinų priemonių siekiant visų ginkluotų grupių demilitarizavimo, griežtai laikantis žmogaus teisių ir tarptautinės teisės; pabrėžia, kad ginkluotose grupuotėse yra daug jaunimo, ir todėl ragina jaunimui taikyti specifinius metodus ir ragina tarptautinę bendruomenę teikti reintegracijai skirtą paramą siekiant skatinti jų dalyvavimą taikiame politiniame procese;

4.  ragina Burundžio vyriausybę tęsti demokratizacijos procesą šalyje ir gerbti, ginti ir skatinti pilietines ir politines savo piliečių teises, taip pat gerbti pagrindines laisves, ypač žodžio laisvę;

5.  dar kartą pabrėžia, kad tik Burundžio vyriausybės, opozicijos ir pilietinės visuomenės dialogas ir konsensusas laikantis Arušos susitarimo ir Burundžio konstitucijos gali suteikti galimybę rasti tvarų politinį sprendimą, padėsiantį užtikrinti saugumą visiems Burundžio gyventojams; todėl palankiai vertina ir remia tarpininkavimo pastangas, kurias deda AS, Rytų Afrikos bendrija (RAB) ir JT, taip pat tai, kad neseniai paskirtas JT specialusis patarėjas Burundyje; ragina žmogaus teisių stebėtojus ir tarpininkus atkreipti dėmesį į moterų padėtį ir jų įtraukimą į politinį dialogą ir atkurti ramybę;

6.  primena, kad ES partnerystę su Burundžiu reglamentuoja Kotonu susitarimas ir kad visos šalys turi laikytis susitarimo sąlygų, ypač dėl žmogaus teisių paisymo, ir jas įgyvendinti; pažymi, kad 96 straipsnio mechanizmo taikymas taip pat rodo ES įsipareigojimą ne tik žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratijos principų srityje, bet ir įsipareigojimą Burundžio žmonėms;

7.  palankiai vertina tai, kad AS siunčia žmogaus teisių stebėtojus ir karinius ekspertus, kad jie stebėtų žmogaus teisių padėtį, ir pabrėžia, kad svarbu su jais bendradarbiauti siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems įgyvendinti savo įgaliojimus; ragina AS ir JT apsvarstyti galimybę dislokuoti taikos palaikymo misiją, jei saugumo ir žmogaus teisių padėtis Burundyje dar labiau pablogėtų;

8.  reiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančio Burundžio pabėgėlių srauto į kaimynines šalis; dar kartą išreiškia paramą visoms šalyje veikiančioms humanitarinėms organizacijoms ir pabėgėlius priimančioms kaimyninėms šalims ir su jomis solidarizuojasi; todėl palankiai vertina ES įsipareigojimą didinti finansinę paramą ir humanitarinę pagalbą, siekiant patenkinti skubius šių gyventojų poreikius;

9.  ragina AS ir ES rimtai apsvarstyti regioninius aspektus ir užkirsti kelią tolimesniam regiono destabilizavimui, visų pirma išlaikant politinį dialogą tarp regiono šalių, ne tik valstybės lygmeniu, bet taip pat ir tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir administraciniu bei politiniu lygmenimis;

10.  dar kartą patvirtina savo paramą tikslinėms sankcijoms, kurias patvirtino ES, vadovaujantis AS ir JT sprendimais, kuriais atsižvelgiama į pablogėjusį teisinės valstybės principų laikymąsi ir pablogėjusią žmogaus teisių padėtį šalyje;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei, Didžiųjų Ežerų regiono šalių vyriausybėms, Afrikos Sąjungai, Rytų Afrikos bendrijai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Visos Afrikos Parlamentui.