Rezolūcijas priekšlikums - B8-1353/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-1353/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Burundi

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1348/2015

Procedūra : 2015/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1353/2015
Iesniegtie teksti :
B8-1353/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑1353/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Burundi

(2015/2973(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Burundi,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2015. gada 12. novembra Rezolūciju Nr. 2248(2015) par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra vietnieka Jan Eliasson, Āfrikas Savienības priekšsēdētājas Nkosazana Dlamini-Zuma un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini 2015. gada 12. novembra kopīgo paziņojumu par Burundi,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības (ĀS) Miera un drošības padomes 2015. gada 13. jūnija, 17. oktobra un 13. novembra lēmumus par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Starptautisko sūtņu un pārstāvju grupas Āfrikas Lielo ezeru reģiona jautājumos 2015. gada 24. oktobra kopīgo paziņojumu presei, kurā tika atbalstīts ĀS Miera un drošības padomes paziņojums par Burundi,

–  ņemot vērā ES 2015. gada 9. oktobra vietējo paziņojumu par politisko un drošības krīzi Burundi,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 1. oktobra Regulu (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi[1],

–  ņemot vērā PV/AP Federica Mogherini 2015. gada 23. jūlija paziņojumu pēc prezidenta vēlēšanām Burundi,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2015. gada 7. jūlija ziņojumu par ANO vēlēšanu novērošanas misiju Burundi,

–  ņemot vērā ĀKK parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāju 2015. gada 24. jūnija paziņojumu par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Drošības padomes priekšsēdētāja 2015. gada 26. jūnija paziņojumu par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 16. marta, 18. maija, 22. jūnija un 16. novembra secinājumus par Burundi,

–  ņemot vērā Austrumāfrikas valstu kopienas valstu vadītāju paziņojumu, ar ko viņi nāca klajā 2015. gada 31. maijā Dāresalāmā, Tanzānijā,

–  ņemot vērā Arušas Miera un samierināšanās vienošanos attiecībā uz Burundi;

–  ņemot vērā Burundi konstitūciju un jo īpaši tās 96. pantu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu (ACDEG),

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Burundi konstitūcijas 96. pantā un Arušas Miera un samierināšanās vienošanās 7. panta 3. punktā ir noteikts, ka prezidents var atrasties amatā ne ilgāk kā divus termiņus; tā kā prezidents Pierre Nkurunziza amatā atrodas kopš 2005. gada un tika atkārtoti ievēlēts 2010. gada vēlēšanās, kuras opozīcija boikotēja, apsūdzot valdību iebiedēšanā;

B.  tā kā 2015. gada 26. aprīlī prezidents Pierre Nkurunziza paziņoja, ka piedalīsies vēlēšanās trešo reizi, tādējādi izraisot valstī nopietnāko politisko krīzi kopš pilsoņu kara beigām; tā kā policija pielietoja pārmērīgu spēku miermīlīgu protestētāju apspiešanā un tā rezultātā daudzi zaudēja dzīvību; tā kā 2015. gada 28. maijā ES pārtrauca vēlēšanu novērošanas misiju, jo netika nodrošināts demokrātisku vēlēšanu norisei atbilstošu nosacījumu minimums; tā kā, beidzoties vēlēšanu procesam, kuru starptautiskā sabiedrība uzskatīja par neiekļaujošu un kura rezultātus vērtēja par neuzticamiem, 2015. gada 26. augustā Pierre Nkurunziza tika atkārtoti ievēlēts prezidenta amatā;

C.  tā kā saskaņā ar Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) sniegto informāciju kopš 2015. gada aprīļa ir nogalināti vismaz 198 cilvēki, tostarp deviņi civiliedzīvotāji, kuriem, kā tiek apgalvots, policisti 2015. gada 13. oktobrī Budžumburas pilsētas Ngararas rajonā izpildīja tūlītēju nāvessodu; tā kā pēc ANO ģenerālsekretāra aicinājuma Burundi ģenerālprokurors izveidoja izmeklēšanas komiteju;

D.  tā kā tiek lēsts, ka Burundi ir pametuši vairāk nekā 200 000 cilvēku, kas patvērumu devušies meklēt kaimiņvalstīs; tā kā 2015. gada jūlijā, humanitārajai situācijai valstī aizvien pasliktinoties, ES palielināja humanitārās palīdzības apmēru un pārvietoto iedzīvotāju vajadzībām piešķīra papildu EUR 4,5 miljonus;

E.  tā kā cilvēktiesību organizācijas norāda uz augošu politiski motivētu vardarbību un nesodāmību valstī, kurā aizvien pasliktinās stāvoklis cilvēktiesību jomā, bez tiesas sprieduma tiek izpildīti tūlītēji nāvessodi, tiek veikti patvaļīgi aresti un aizturēšanas, cietušo vidū ietverot arī cilvēktiesību aizstāvjus, spīdzināšana, draudi un iebiedēšana, ar ko galvenokārt nodarbojas valdības iestādes; tā kā neviens no šiem pārkāpumiem netiek izmeklēts un vainīgie netiek sodīti;

F.  tā kā pēdējās nedēļās valdība ir pastiprināti vērsusies pret neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un laikrakstiem; tā kā policija ir piekāvusi vairākus žurnālistus un tiesu iestādes ir viņus centušās iebiedēt; tā kā 2015. gada 23. novembrī Burundi Iekšlietu ministrija pārtrauca svarīgāko pilsoniskās sabiedrības grupu un NVO darbību;

G.  tā kā Burundi ir viena no pirmajām valstīm Lielo ezeru reģionā, kas kopā ar Ruandu un Kongo Demokrātisko Republiku ir sākusi vēlēšanu ciklu, un tādēļ tiek sagaidīts, ka tā būs piemērs tam, kā ievērot starptautisko un konstitucionālo kārtību, kas vajadzīga, lai nodrošinātu reģionā ilgtspējīgu demokratizāciju, mieru un attīstību;

H.  tā kā Āfrikas Savienība ir nesen sākusi Burundi notikušo cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanu un prasījusi piemērot mērķtiecīgas sankcijas; tā kā gan Eiropas Savienība, gan Amerikas Savienotās Valstis ir pieņēmušas mērķtiecīgas un individuālas sankcijas;

I.  tā kā 2015. gada 26. oktobrī ES pieprasīja saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu sākt konsultācijas, lai izmeklētu nolīguma būtisku elementu, proti, cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma, neievērošanu;

J.  tā kā Burundi ir nonākusi politiskā strupceļā un drošības un ekonomikas stāvokļa pasliktināšanās rada smagas sekas iedzīvotājiem un apdraud visa reģiona stabilitāti;

K.  tā kā starptautiskajai sabiedrībai kā Arušas vienošanās ievērošanas garantam ir nozīmīga loma reģionā; tā kā līdz šim visi reģionālie un vietējie centieni novērst krīzi un atjaunot politisko spēku dialogu tomēr nav devuši gaidītos rezultātus;

L.  tā kā 2015. gada 1. augustā politiskās opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji tikās Adisabebā, lai izveidotu Valsts Padomi Arušas vienošanās un tiesiskuma atjaunošanai;

M.  tā kā 2015. gada 23. septembrī prezidents Pierre Nkurunziza parakstīja dekrētu, ar ko tika izveidota Burundi iekšējā dialoga valsts komiteja, kura sešus mēnešus vadīs attiecīgās sarunas; tā kā pilsoniskā sabiedrība ir paudusi lielas šaubas par šīs komitejas darbības iespējamajiem rezultātiem;

N.  tā kā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki‑moon 2015. gada 30. novembra vēstulē ANO Drošības padomei, prasot veikt pasākumus, lai pārtrauktu masu slaktiņus Burundi, ir norādījis uz trim intervences iespējām attiecībā uz šo valsti, tostarp iespējamu miera uzturēšanas operāciju;

O.  tā kā ES sniedz ievērojamu ieguldījumu Burundi gada budžetā, no kura apmēram pusi veido starptautiskās palīdzības finansējums, un ir nesen Burundi — vienai no nabadzīgākajām valstīm pasaulē — piešķīrusi EUR 432 miljonus no Eiropas Attīstības fonda 2014.–2020. gada laikposmam;

P.  tā kā arvien biežāk tiek veikti uzbrukumi humānās palīdzības darbiniekiem,

1.  pauž patiesas bažas par nopietno drošības un politisko situāciju Burundi, kā arī to, ka valstī strauji pasliktinās humanitārā situācija; aicina nekavējoties izbeigt vardarbību un oponentu politisku iebiedēšanu un nekavējoties atbruņot visus ar politiskajām partijām saistītos bruņotos grupējumus; izsaka dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm;

2.  atgādina Burundi iestādēm par to pienākumu garantēt pamattiesības, kā paredzēts Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartā un citos starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību jomas instrumentos;

3.  stingri nosoda spēka pielietošanu pret miermīlīgiem, neapbruņotiem demonstrantiem; mudina Burundi iestādes izmeklēt apgalvojumus par to, ka policija un valsts amatpersonas ir izdarījušas cilvēktiesību pārkāpumus, un pienācīgi saukt pie atbildības pārkāpumu izdarītājus; aicina Burundi iestādes veikt nepieciešamos pasākumus, lai panāktu visu bruņoto grupējumu demilitarizāciju saistībā ar to, ka ir stingri jāievēro starptautiskās tiesības un cilvēktiesības; uzsver to, ka šajos bruņotajos grupējumos ir iesaistījušies daudzi jaunieši, un tādēļ prasa viņu gadījumā izmantot specifisku pieeju, kā arī aicina starptautisko sabiedrību atbalstīt šo jauniešu reintegrāciju, lai veicinātu viņu līdzdalību miermīlīgā politiskā procesā;

4.  prasa Burundi valdībai turpināt valsts demokratizācijas procesu un ievērot, aizsargāt un veicināt iedzīvotāju pilsoniskās un politiskās tiesības, kā arī ievērot pamatbrīvības, jo īpaši vārda brīvību;

5.  atkārtoti uzsver, ka vienīgi ar dialogu un vienprātību, iesaistot Burundi valdību, opozīciju un pilsonisko sabiedrību, un saskaņā ar Arušas vienošanos un Burundi konstitūciju var panākt ilglaicīgu politisku risinājumu, garantējot drošību visu Burundi iedzīvotāju interesēs; tādēļ atzinīgi vērtē un atbalsta ĀS, Austrumāfrikas valstu kopienas un ANO centienus mediācijas jomā, kā arī to, ka nesen ir iecelts ANO īpašais padomnieks Burundi jautājumos; aicina cilvēktiesību novērotājus un mediatorus pievērst uzmanību sieviešu stāvoklim un to, kā viņas tiek iekļautas politiskajā dialogā un miera atjaunošanā;

6.  atgādina, ka ES partnerattiecības ar Burundi reglamentē Kotonū nolīgums un ka visām pusēm ir pienākums ievērot un īstenot šā nolīguma noteikumus, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām; norāda, ka 96. pantā paredzētā mehānisma aktivizēšana arī apliecina ES saistības ne tikai attiecībā uz cilvēktiesību, tiesiskuma un demokrātijas ievērošanu, bet arī pret Burundi iedzīvotājiem;

7.  atzinīgi vērtē to, ka ĀS ir nosūtījusi cilvēktiesību jomas novērotājus un militāros ekspertus, lai uzraudzītu stāvokli cilvēktiesību jomā, un uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar viņiem, lai veicinātu viņu mandāta izpildi; aicina ĀS un ANO apsvērt iespēju nosūtīt uz Burundi miera uzturēšanas spēkus, ja stāvoklis drošības un cilvēktiesību jomā pasliktināsies vēl vairāk;

8.  pauž nopietnas bažas saistībā ar augošo Burundi bēgļu plūsmu uz kaimiņvalstīm; atkārtoti pauž atbalstu un solidaritāti gan visām humānās palīdzības organizācijām, kas darbojas uz vietas, gan uzņēmējām kaimiņvalstīm; tādēļ atzinīgi vērtē ES apņemšanos palielināt finansiālo atbalstu un humāno palīdzību, lai risinātu šo iedzīvotāju steidzamās vajadzības;

9.  aicina ĀS un ES nopietni izvērtēt reģionālo dimensiju un novērst reģiona turpmāku destabilizāciju, jo īpaši uzturot starp reģiona valstīm pastāvīgu politisko dialogu ne tikai valsts līmenī, bet arī starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un administratīvā un reģionālā līmenī;

10.  atkārtoti pauž atbalstu ES mērķtiecīgajām sankcijām, kas atbilst ĀS un ANO pieņemtajiem lēmumiem un tika apstiprinātas, reaģējot uz to, ka šajā valstī pasliktinās stāvoklis tiesiskuma un cilvēktiesību jomā;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Burundi valdībai, Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, Āfrikas Savienībai, Austrumāfrikas valstu kopienai, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.