Forslag til beslutning - B8-1355/2015Forslag til beslutning
B8-1355/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Burundi

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1348/2015

Procedure : 2015/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1355/2015
Indgivne tekster :
B8-1355/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1355/2015

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi

(2015/2973(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi, navnlig beslutningen af 9. juli 2015[1],

–  der henviser til den reviderede Cotonouaftale, særlig artikel 96,

–  der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen for Burundi,

–  der henviser til Republikken Burundis forfatning,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder (ACHPR),

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til den foreløbige erklæring af 27. juli 2015 fra FN's valgobservationsmission i Burundi (MENUB),

–  der henviser til erklæring af 17. oktober 2015 fra Den Afrikanske Union,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til den foreløbige erklæring fra Det Østafrikanske Fællesskabs valgobservationsmission til præsidentvalget den 21. juli 2015 i Republikken Burundi,

–  der henviser til afgørelse af 14. juni 2015 fra Præsidiet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om at suspendere forsamlingens valgobservationsmission til Burundi på grund af situationen i landet,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og EU's retningslinjer for menneskerettigheder vedrørende ytringsfrihed samt til Rådets konklusioner fra juni 2014, hvori det forpligtede sig til at intensivere sit arbejde for menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 22. juni 2015 om Burundi og til erklæring af 23. juli 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, på EU's vegne efter præsidentvalget i Burundi,

–  der henviser til erklæring af 28. august 2015 fra gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område i Afrika om situationen i Burundi,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1763 af 1. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi[2],

–  der henviser til den skrivelse, som Rådet godkendte den 26. oktober 2015, hvori Burundi indbydes til høringer i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen (Cotonouaftalen) i tilfælde af manglende overholdelse af væsentlige elementer, nemlig menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. november 2015 om Burundi,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2248 (2015) af 12. november 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at meddelelsen fra præsident Nkurunziza den 26. april 2015 om, at han stillede op til en tredje mandatperiode, har kastet landet ud i en krise og udløst omfattende protester og et mislykket kup den 13. maj 2015; der henviser til, at flere højrestående medlemmer af forskellige institutionelle instanser, herunder formanden for nationalforsamlingen, næstformanden, to medlemmer af den uafhængige nationale valgkommission (CENI) og en overretsdommer fra forfatningsdomstolen siden er flygtet ud af landet, eftersom de frygter for deres sikkerhed; der henviser til, at de politiske spændinger har tvunget hundredtusinder af mennesker til at forlade landet; der henviser til, at EU suspenderede sin valgobservationsmission (EOM);

B.   der henviser til, at valget blev afholdt uden hensyntagen til demokratiske principper og i strid med ånden og bogstavet i Arusha-aftalerne og dermed blev boykottet af oppositionspartierne og civilsamfundet; der henviser til, at Nkurunziza påbegyndte sin tredje mandatperiode som Burundis præsident på trods af protester fra internationale donorer og erklæringen fra FN's valgobservationsmission i Burundi (MENUB) om, at valget hverken var troværdigt eller frit;

C.  der henviser til, at statslig undertrykkelse og indskrænkninger af ytringsfriheden og forsamlingsfriheden er steget kraftigt siden præsidentvalget den 21. juli 2015; der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd (UNHCR) den 28. september 2015 berettede om en alarmerende stigning i anholdelser, tilbageholdelser og drab siden begyndelsen af september og opfordrede indtrængende landets myndigheder til at bekæmpe straffrihed; der henviser til, at De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad, har udtalt, at der næsten hver dag bliver fundet døde kroppe i gaderne i nogle af Bujumburas kvarterer, og at ofrene i mange tilfælde synes at være blevet dræbt af et skud affyret på tæt hold. Kroppene viser undertiden tegn på tortur og findes typisk med hænderne bundet på ryggen;

D.  der henviser til, at den stigende politiske vold og usikkerhed i Bujumbura har ført til målrettede drab på medlemmer af oppositionen såvel som på medlemmer af det regerende parti; der henviser til, at situationen er forværret, idet højt profilerede personer fra begge sider har været ofre for mordforsøg: General Adolphe Nshimirimana, en nærtstående rådgiver til præsident Nkurunziza, blev dræbt ved et raketangreb den 2. august 2015, Pierre Claver Mbonimpa, en menneskerettighedsforkæmper, blev skudt og alvorligt såret den efterfølgende dag, oberst Jean Bikomagu, tidligere chef for de væbnede styrker, blev skudt og dræbt den 15. august 2015, Patrice Gahungu, talsmand for oppositionspartiet Union for fred og udvikling (UPD) blev dræbt den 7. september 2015, general Prime Niyongabo, chef for de burundiske væbnede styrker, overlevede et attentatforsøg den 11. september 2015, og liget af Charlotte Umugwaneza, en oppositionsleder og korruptionsbekæmper, blev fundet i Gikoma-floden den 18. oktober 2015, en dag efter at hun var blevet meldt savnet;

E.  der henviser til, at der den 3. oktober igen udbrød voldshandlinger i den nordlige del af hovedstaden Bujumbura i distrikterne Mutakura, Cibitoke og Ngagara – der er kendt for at have været centrum for oppositionen mod præsident Nkurunziza i sin tredje mandatperiode — hvor otte, og formentlig flere, civile blev dræbt; der henviser til, at FN's højkommissariat for menneskerettigheder oplyser, at 134 mennesker er blevet dræbt, og at flere hundrede vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser er blevet registeret, herunder 704 anholdelser alene siden begyndelsen af september; der henviser til, at 215 000 mennesker er flygtet;

F.   der henviser til, at forskellige kilder såsom bl.a. FIDH og HRW har oplyst, at politistyrkerne har truffet meget barske foranstaltninger og har udøvet overdreven og uforholdsmæssig magtanvendelse og endog kan have begået summariske og udenretslige henrettelser; der henviser til, at UNHCR vedtog en resolution om Burundi den 2. oktober 2015 og opfordrede til, at menneskerettighedssituationen i landet overvåges fra nu af og i hele 2016;

G.   der henviser til, at Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd den 17. oktober 2015 anbefalede at fremskynde sine planer om at sende tropper til Burundi, hvis volden i landet blev forværret, opfordrede til undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser i landet og meddelte, at det ville indlede en omfattende undersøgelse af menneskerettighedsovertrædelserne og voldshandlingerne mod civilbefolkningen i Burundi;

H.  der henviser til, at Den Afrikanske Union opfordrer til en hurtig dialog i Kampala eller Addis Abeba, der vil inddrage alle burundiske aktører, herunder dem, der bor uden for landet, og civilsamfundet; der henviser til, at EU støtter denne anmodning om en inklusiv dialog, og der henviser til, at FN's generalsekretær har opfordret til samme inklusive dialog;

I.  der henviser til, at de burundiske myndigheder hævder at være rede til at tale med oppositionen, og præsidenten underskrev den 23. september 2015 et dekret om oprettelse af en national kommission for dialog internt i Burundi; der henviser til, at de fleste aktører fra oppositionen eller civilsamfundet, som er imod præsident Nkurunzizas tredje mandatperiode, imidlertid forfølges på grundlag af anklager om oprør og meddelagtighed i kupforsøget den 13. maj 2015; der henviser til, at formanden for den nye nationalforsamling, Pascal Nyabenda, har fastslået, at personer, der har været involveret i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kuppet (...), ikke vil blive inddraget i dialogen;

J.  der henviser til, at selv om de ugandiske mæglere meddelte, at dialogen vil blive genoptaget i november, udstedte de burundiske myndigheder internationale arrestordrer mod modstandere og anmodede om udlevering fra tre lande – Belgien, Nederlandene og Rwanda;

K.   der henviser til, at den regionale indsats for at bringe krisen i landet til ophør hidtil ikke har formået at bringe oppositionen og regeringen i Burundi til forhandlingsbordet, og NGO'er har været forhindret i at udføre deres arbejde; der henviser til, at sammenstød mellem sikkerhedsstyrkerne og bevæbnede mænd næsten er blevet en del af dagligdagen, og den dramatiske stigning i volden kan risikere, at landet kastes ud i en ny borgerkrig;

1.  udtrykker sin dybeste bekymring over den politiske og humanitære situation i Burundi og dens konsekvenser for stabiliteten i hele underregionen; opfordrer de burundiske myndigheder til at forebygge yderligere menneskerettighedskrænkelser; fordømmer på det kraftigste alle former for vold og misbrug og gentager, at de ansvarlige for denne vold bør stilles til ansvar og retsforfølges; støtter i denne forbindelse erklæringen af 6. november fra Den Internationale Straffedomstols anklager, Fatou Bensouda;

2.  fordømmer statskupforsøget den 13. maj og alle voldshandlinger eller misbrug af den forfatningsmæssige orden, uanset hvem der står bag, og påpeger, at AU, EU og FN har udtalt, at det er afgørende, at alle burundiske parter kan bilægge deres tvister med fredelige midler;

3.  opfordrer indtrængende den burundiske regering til at efterleve sine regionale og internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet og tilvejebringe alle faciliteter til at styrke aktiviteterne hos AU's menneskerettighedsobservatører og FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) i landet;

4.  opfordrer indtrængende alle burundiske parter – regeringen, oppositionen og civilsamfundet – til at genoprette tilliden og indlede en inklusiv dialog for at forebygge en yderligere forværring af situationen i landet; minder om, at det kun er ved at finde en mindelig løsning gennem realitetsforhandlinger, at et holdbart politisk resultat kan nås i det burundiske folks og demokratiets interesse, således at landet kan komme ud af det nuværende dødvande og forhindre det i at blive kastet ud i en ny borgerkrig – en udvikling, som uden tvivl ville have en negativ indvirkning på sikkerheden i hele De Store Søers område og bringe valget i Den Demokratiske Republik Congo og Rwanda i fare;

5.  gentager det synspunkt, som Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) og Den Afrikanske Union (AU) giver udtryk for, og som fremføres i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2248 (2015) af 12. november 2015 om, at en varig politisk løsning i den burundiske befolknings interesse kun kan findes gennem dialog og konsensus, i henhold til Arusha-aftalen og Burundis forfatning;

6.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte Det Østafrikanske Fællesskabs og Den Afrikanske Unions indsats for at nå frem til en varig politisk løsning gennem dialog internt i Burundi; glæder sig over de sanktioner, der blev vedtaget af Rådet i forbindelse med fire burundiere, hvis aktiviteter undergraver demokratiet og hindre bestræbelserne i at nå frem til en politisk løsning på krisen;

7.  glæder sig over EU's initiativ til at anvende beskyttelsesklausulen i Cotonouaftalens artikel 96 i en positiv ånd med henblik på at opnå et positivt resultat ved at opfordre de burundiske myndigheder til at deltage i høringer for at finde en løsning, der er acceptabel for alle parter, for at rette op på den manglende overholdelse af menneskerettighederne og de demokratiske principper samt retsstatsprincippet og for at muliggøre, at der hurtigt kan opnås enighed om de indledende forsonende skridt, der kan bane vejen for væsentlige fremskridt i retning af at bringe krisen til ophør og skabe et klima af forlig, således at krigsførelse undgås;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at fastfryse al ikke-humanitær bistand til den burundiske regering, indtil der er sat en stopper for den overdrevne brug af magt og de menneskerettighedskrænkelser, der begås af regeringsstyrker, som registreret af OHCHR, og der er fundet en politisk løsning gennem en reel dialog internt i Burundi;

9.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte yderligere FN-foranstaltninger, herunder en styrket FN-tilstedeværelse, hvis situationen i Burundi forværres yderligere;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, regeringen i Burundi, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringerne i De Store Søers område, regeringerne i Det Østafrikanske Fællesskab, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.