Menetlus : 2015/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1355/2015

Esitatud tekstid :

B8-1355/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0474

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 140kWORD 74k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.397v01-00
 
B8-1355/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))


Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))  
B8‑1355/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta, eriti 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse muudetud Cotonou partnerluslepingut, eelkõige selle artiklit 96,

–  võttes arvesse Arusha rahu ja leppimise lepingut Burundi kohta,

–  võttes arvesse Burundi Vabariigi põhiseadust,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse piinamise ning julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Burundi valimisvaatlusmissiooni (MENUB) 27. juulil 2015 tehtud esialgset avaldust,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 17. oktoobri 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika Ühenduse valimisvaatlusmissiooni esialgset avaldust seoses presidendivalimistega Burundis 21. juulil 2015,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee juhatuse 14. juuni 2015. aasta otsust peatada assamblee valimisvaatlusmissioon Burundis riigis valitseva olukorra tõttu,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta ja Euroopa Liidu inimõiguste alaseid suuniseid sõnavabaduse kohta, samuti nõukogu 2014. aasta juuni järeldusi, milles kohustuti tegema inimõiguste kaitsjate küsimuses suuremaid jõupingutusi,

–  võttes arvesse ELi nõukogu 22. juuni 2015. aasta järeldusi Burundi kohta ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 23. juuli 2015. aastal Burundi presidendivalimiste järel ELi nimel tehtud avaldust,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühma 28. augusti 2015. aasta avaldust olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis(2),

–  võttes arvesse nõukogu poolt 26. oktoobril 2015 heaks kiidetud kirja, milles kutsutakse Burundit üles alustama konsultatsioone vastavalt menetlusele, mis on ette nähtud ELi-AKV partnerluslepingu (Cotonou lepingu) artikliga 96 juhuks, kui ei peeta kinni lepingu olulistest osadest, milleks on inimõigused, demokraatlikud põhimõtted ja õigusriigi põhimõte,

–  võttes arvesse nõukogu 16. oktoobri 2015. aasta järeldusi Burundi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. novembri 2015. aasta resolutsiooni 2248 (2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et president Nkurunziza 26. aprillil 2015. aastal avaldatud teade kavatsusest kandideerida kolmandaks ametiajaks tõi riigis kaasa meelepaha, ulatuslikud protestid ja ebaõnnestunud riigipöördekatse 13. mail 2015; arvestades, et mitme riikliku institutsiooni juhtivad liikmed, sealhulgas Rahvuskogu spiiker, asepresident, sõltumatu riikliku valimiskomisjoni (CENI) kaks liiget ning konstitutsioonikohtu kõrge kohtunik on riigist põgenenud, kartes oma julgeoleku pärast; arvestades, et poliitilised pinged on sundinud sadu tuhandeid inimesi Burundist põgenema; arvestades, et EL on peatanud oma valimisvaatlusmissiooni tegevuse;

B.  arvestades, et valimistel ei arvestatud demokraatia põhimõtteid ning rikuti Arusha lepingute sätteid ja vaimu, seetõttu boikoteerisid opositsiooniparteid ja kodanikuühiskond valimisi; arvestades, et Nkurunziza alustas kolmandat ametiaega Burundi presidendina vaatamata rahvusvaheliste doonorite protestile ning ÜRO Burundi valimisvaatlusmissiooni (MENUB) avaldusele, et valimised ei olnud ei usaldusväärsed ega vabad;

C.  arvestades, et riiklikud repressioonid ning sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse piiramine on pärast 21. juuli 2015. aasta presidendivalimisi järsult suurenenud; arvestades, et 28. septembril 2015 teatas UNHCR kinnipidamiste, vangistuste ja tapmiste murettekitavast kasvust alates septembri algusest ning nõudis tungivalt, et riigi ametiasutused võitleksid karistamatuse vastu; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeif Ra’ad on öelnud, et Bujumbura piirkonnas leitakse tänavatelt peaaegu iga päev surnukehi ning et paljudel juhtudel on ohvrid ilmselt tapetud lähedalt tulistatud kuuliga; vahel on surnukehadel näha piinamise märke ja tavaliselt on nende käed seljataha seotud;

D.  arvestades, et kasvav poliitiline vägivald ja ebakindlus Bujumburas on toonud kaasa nii opositsioonipartei liikmete kui ka valitseva partei liikmete sihilikke mõrvu; arvestades, et olukord on teravnenud, kuna mõrvakatseid on tehtud mõlema poole tähtsatele isikutele; president Nkurunziza lähedane abi, kindral Adolphe Nshimirimana tapeti raketirünnakus 2. augustil 2015; järgmisel päeval sai tulirelvast raskesti haavata inimõiguste kaitsja Pierre Claver Mbonimpa; 15. augustil 2015 tapeti endine relvajõudude staabiülem kolonel Jean Bikomagu; 7. septembril 2015 tapeti opositsioonilise Rahu ja Arengu Liidu (UPD) kõneisik Patrice Gahungu; Burundi relvajõudude ülemjuhataja kindral Prime Niyongabo pääses 11. septembril 2015 eluga atentaadikatsest; opositsioonijuhi ja korruptsioonivastase võitluse eestvedaja Charlotte Umugwaneza surnukeha leiti jõest 18. oktoobril 2015, päev pärast seda, kui ta oli jäänud teadmata kadunuks;

E.  arvestades, et pealinna Bujumbura põhjapoolsetes piirkondades Mutakuras ja Ngagaras ning Cibitokes (mis olid teatavasti president Nkurunziza kolmanda ametiaja vastu oleva opositsiooni tugipunktid) puhkes 3. oktoobril uuesti vägivald, milles hukkus vähemalt kaheksa tsiviilelanikku; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo teatel on tapetud 134 inimest ning teada on sadadest meelevaldse kinnipidamise ja vangistuse juhtumitest, sealhulgas on ainuüksi septembri algusest kinni peetud 704 inimest; arvestades, et 215 000 inimest on põgenenud;

F.  arvestades, et erinevad allikad, nt Rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioon ja Human Rights Watch jt on teatanud, et politseijõud rakendavad väga julmi meetmeid ning kasutavad liigset ja ebaproportsionaalset jõudu ning võimalik, et nad on pannud toime kohtuväliseid ja kiirhukkamisi; arvestades, et ÜRO inimõiguste volinik võttis 2. oktoobril 2015 vastu Burundit käsitleva resolutsiooni, milles nõudis järelevalvet inimõiguste olukorra üle selles riigis alates käesolevast hetkest ja kogu 2016. aasta vältel;

G.  arvestades, et Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu soovitas 17. oktoobril 2015 kiirendada vägede saatmist Burundisse, kui vägivald riigis peaks teravnema; nõudis, et uuritaks õiguste rikkumisi selles riigis ja teatas, et alustatakse terviklikku uurimist Burundi tsiviilelanike vastaste vägivallaaktide ja inimõiguste rikkumiste asjus;

H.  arvestades, et Aafrika Liit nõuab, et Kampalas või Addis Abebas alustataks kiiresti dialoogi, mis hõlmaks kõiki Burundi osalisi, kaasa arvatud neid, kes elavad välismaal, samuti kodanikuühiskonda; arvestades, et EL toetab kaasava dialoogi nõuet ning arvestades, et ka ÜRO peasekretär on nõudnud samasugust kaasavat dialoogi;

I.  arvestades, et Burundi võimud on enda sõnul valmis opositsiooniga läbi rääkima ning president kirjutas 23. septembril 2015 alla dekreedile, millega loodi Burundi elanike vahelise dialoogi riiklik komisjon; arvestades siiski, et enamikku president Nkurunziza kolmanda ametiaja vastu olevaid opositsiooni või kodanikuühiskonna esindajaid jälitatakse, süüdistatuna mässus ja 13. mai 2015. aasta riigipöördekatsele kaasa aitamises; arvestades, et uue Rahvuskogu spiiker Pascal Nyabenda on teatanud, et riigipöördekatse korraldamises ja läbiviimises osalenud isikutega dialoogi ei peeta;

J.  arvestades, et kuigi Uganda vahendajad teatasid, et dialoog jätkub novembris, andsid Burundi võimud välja rahvusvahelised vahistamismäärused oma vastaste kohta, taotledes nende väljaandmist kolmest riigist – Belgiast, Hollandist ja Rwandast;

K.  arvestades, et vaatamata piirkondlikele jõupingutustele kriisi lõpetamiseks riigis ei ole siiani suudetud tuua Burundi valitsust ja opositsiooni läbirääkimiste laua taha ning et vabaühenduste tööd on takistatud; arvestades, et julgeolekujõudude ja relvarühmituste kokkupõrked on muutunud peaaegu igapäevaseks nähtuseks ning vägivalla dramaatiline kasv võib tuua kaasa ohu, et riigis puhkeb taas kodusõda;

1.  väljendab sügavaimat muret poliitilise ja humanitaarolukorra pärast Burundis ning selle tagajärgede pärast kogu allpiirkonna stabiilsusele; kutsub Burundi ametivõime üles hoidma ära inimõiguste rikkumisi; mõistab karmilt hukka kõik vägivallaaktid ja väärkohtlemise ning kordab, et sellise vägivalla eest vastutavad isikud tuleb vastutusele võtta ja kohtu alla anda; toetab sellega seoses Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri Fatou Bensouda 6. novembril tehtud avaldust;

2.  mõistab hukka 13. mai riigipöördekatse ning kõik vägivallaaktid või põhiseadusliku korra rikkumised, olenemata nende toimepanijaist, ning tuletab meelde Aafrika Liidu, ELi ja ÜRO poolt kõikidele Burundi osalejatele esitatud üleskutset lahendada erimeelsused rahumeelsel viisil;

3.  nõuab tungivalt, et Burundi valitsus täidaks oma piirkondlikke ja rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste alal ning teeks kättesaadavaks kõik vahendid, et tugevdada Aafrika Liidu inimõiguste vaatlejate ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku tegevust riigis;

4.  nõuab tungivalt, et kõik Burundi osapooled – valitsus, opositsioon ja kodanikuühiskond – taastaksid usalduse ja alustaksid kaasavat dialoogi, et hoida ära olukorra edasine halvenemine riigis; tuletab meelde, et ainult konsensusliku lahenduse otsimine sisuliste läbirääkimiste teel võib anda jätkusuutliku poliitilise lahenduse Burundi rahva ja demokraatia huvides, et tuua riik praegusest ummikseisust välja ning hoida ära kodusõja taaspuhkemine – selline sündmuste areng mõjutaks kahtlemata negatiivselt kogu Ida-Aafrika järvede piirkonda ning võiks ohustada valimisi Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Rwandas;

5.  kordab Ida-Aafrika Ühenduse, Aafrika Liidu ning ÜRO Julgeolekunõukogu 12. novembri 2015. aasta resolutsiooni 2248 (2015) seisukohta, et püsivat poliitilist lahendust Burundi rahva huvides on võimalik leida ainult dialoogi kaudu ja saavutades konsensuse, kooskõlas Arusha lepingu ja Burundi põhiseadusega;

6.  kutsub ELi ja liikmesriike üles toetama Ida-Aafrika Ühenduse ning Aafrika Liidu jõupingutusi saavutada Burundi elanike vahelise dialoogi abil püsiv poliitiline lahendus; peab tervitatavaks ELi nõukogu sanktsioone nelja Burundi kodaniku suhtes, kelle tegevus õõnestab demokraatiat ja takistab jõupingutusi saavutada kriisile poliitiline lahendus;

7.  väljendab heameelt ELi algatuse üle avada positiivse meelestatusega Cotonou lepingu artikli 96 kaitseklausel, et saavutada positiivseid tulemusi, kutsudes Burundi ametivõime osalema konsultatsioonidel, et otsida kõikidele osapooltele vastuvõetavat lahendust, taastada inimõiguste, demokraatia põhimõtete ja õigusriigi põhimõtte järgimine ning leida kiire lahendus esialgseteks pingete maandamise meetmeteks, mis sillutaksid teed sisulistele edusammudele kriisi lõpetamiseks ning leppimise õhustiku loomiseks, hoidmaks ära sõda;

8.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kaaluksid Burundi valitsusele antava igasuguse mitte-humanitaarabi külmutamist, kuni lõpetatakse liigse jõu kasutamine ja inimõiguste rikkumine valitsusjõudude poolt, millest ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on teatanud, ning Burundi-sisese tõelise dialoogi tulemusel on leitud poliitiline lahendus;

9.  palub, et EL ja liikmesriigid toetaksid jätkuvalt ÜRO meetmeid, sealhulgas ÜRO tugevdatud kohalolekut, kui olukord Burundis peaks halvenema;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Burundi valitsusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Ida-Aafrika Ühenduse liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ning Üleaafrikalisele Parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0275.

(2)

ELT L 257, 2.10.2015, lk 37.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika