Postup : 2015/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1356/2015

Předložené texty :

B8-1356/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0474

NÁVRH USNESENÍ
PDF 154kWORD 81k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.398v01-00
 
B8-1356/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))


Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))  
B8‑1356/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou a její klauzule o demokracii a lidských právech,

–  s ohledem na dohodu o míru a usmíření v Burundi, uzavřenou v Aruše dne 28. srpna 2000,

–  s ohledem na ústavu Burundi, a zejména její článek 96,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na společné prohlášení zástupce generálního tajemníka OSN Jana Eliassona, mluvčí Africké unie Nkosazany Dlamini-Zumaové a vysoké představitelky Unie, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové o Burundi ze dne 12. listopadu 2015,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–  s ohledem na zprávy z misí a prioritní oblasti činnosti Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Dětského fondu OSN (UNICEF) v Burundi, zejména co se týče otázky boje proti hladu a podvýživě,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(1),

–  s ohledem na článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie o zásadě o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Burundi je jednou z nejméně rozvinutých zemí na světě; vzhledem k tomu, že takřka polovina (45 %) z jeho 10,6 milionu obyvatel je ve věku 15 let nebo mladších (a děti pod 5 let představují 19,9 % obyvatelstva); vzhledem k tomu, že mezi roky 2013 a 2014 Burundi kleslo o dvě místa ze 178. na 180. v žebříčku indexu lidského rozvoje Rozvojového programu OSN; vzhledem k tomu, že čtyři z pěti obyvatel Burundi žijí z příjmu nižšího než 1,25 USD na den a 66,9 % obyvatelstva žije pod úrovní chudoby;

B.  vzhledem k tomu, že mírová dohoda z roku 2006 ukončila konflikt, jenž trval 13 let a vyžádal si alespoň 300 000 obětí;

C.  vzhledem k tomu, že klíčovou politickou událostí v období 2013–2015 byly prezidentské volby konané dne 21. července 2015, v nichž byl prezident Pierre Nkurunziza zvolen na třetí volební období; vzhledem k tomu, že tento vývoj představuje porušení dohod z Aruši, které stanoví, že prezident republiky „je volen na pětileté volební období a může být zvolen dvakrát po sobě; žádný zvolený prezident nesmí zůstat v úřadu déle než dvě funkční období“ (čl. 7 odst. 3); vzhledem k tomu, že se stupňují represe opozičních stran; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu Africká unie odmítla vyslat do země pozorovatele, kteří měli sledovat průběh voleb, EU odvolala svou volební pozorovatelskou misi v Burundi a burundská opozice se rozhodla volby bojkotovat;

D.  vzhledem k tomu, že kandidatura prezidenta Nkurunzizy pro třetí funkční období a jeho následné znovuzvolení ve volbách konaných dne 21. července 2015 uvrhly zemi do nejhlubší politické krize od konce občanské války; vzhledem k tomu, že podle OSN bylo od dubna 2015 alespoň 250 lidí zabito, tisíce byly zraněny a více než 200 000 vysídleno;

E.   vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) a dalších lidskoprávních organizací docházelo v Burundi v době před volbami i po nich k případům politicky motivovaného porušování lidských práv a násilných činů, jejichž terčem se stávali především opoziční aktivisté, nevládní organizace, obránci lidských práv a zejména novináři; vzhledem k tomu, že panuje všeobecný názor, že tyto případy většinou, nikoli však výlučně, souvisí se státními institucemi; vzhledem k tomu, že hlavní zodpovědnost za zajišťování stability v Burundi a ochranu burundských občanů při současném dodržování právního státu, lidských práv a mezinárodního humanitárního práva nese burundská vláda;

F.  vzhledem k tomu, že prezident Ugandy Yoweri Museveni vede jménem Východoafrického společenství (EAC) za plné podpory Africké unie, EU a OSN zprostředkovatelské úsilí, jehož cílem je podpořit vnitřní burundský dialog v zájmu nalezení konsensuálního a mírového řešení krize v Burundi;

1.  vyjadřuje své extrémní znepokojení nad situací v Burundi a zdůrazňuje, že tato situace může mít pro celý region katastrofální následky; vyzývá k dodržování Paktu o bezpečnosti, stabilitě a rozvoji oblasti Velkých jezer a Protokolu o neútočení a vzájemné obraně v oblasti Velkých jezer;

2.  odsuzuje nedávné násilné útoky a zvýšený počet případů porušování lidských práv, včetně vražd, mimosoudních poprav, narušení fyzické integrity osob, mučení a dalšího krutého, nelidského či ponižujícího zacházení, svévolného zatýkání a nezákonného zadržování, porušování svobody tisku a projevu, ale i běžného výskytu beztrestnosti;

3.  vyzývá k okamžitému ukončení násilí, porušování lidských práv a politického zastrašování občanské společnosti a protivníků a k okamžitému odzbrojení všech ozbrojených skupin napojených na politické strany, a to v naprostém souladu s mezinárodním právem a při dodržování lidských práv;

4.  lituje zejména skutečnosti, že v ozbrojených skupinách působících v Burundi je zastoupeno mnoho mladých lidí, a vyzývá proto mezinárodní společenství, aby věnovalo zvláštní pozornost jejich reintegraci a podpoře jejich účasti na mírovém politickém procesu;

5.  žádá, aby všechny strany v Burundi upustily od jakýchkoli činností, které by mohly ohrozit mír a bezpečnost v zemi; jednoznačně odsuzuje veškerá veřejná prohlášení podněcující k násilí a nenávisti vůči různým skupinám burundské společnosti, která by mohla ještě zvýšit stávající napětí, a vyzývá všechny aktéry, aby od takových prohlášení upustili;

6.  naléhavě žádá všechny strany konfliktu, aby vytvořily nezbytné podmínky pro obnovení důvěry a posílení národní jednoty, a vyzývá k okamžitému obnovení inkluzivního a transparentního národního dialogu za účasti vlády, opozičních stran a zástupců občanské společnosti;

7.  zdůrazňuje, že takovýto dialog, jehož cílem je dosáhnout trvalého míru, bezpečnosti a stability a obnovit demokracii a právní stát v zájmu obyvatel Burundi, by měl vycházet z dohody z Aruši a burundské ústavy;

8.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad počtem obětí a případů závažného porušování lidských práv, které jsou hlášeny od počátku krize; naléhavě žádá burundské orgány, aby bezodkladně zahájily důkladné prošetření okolností těchto zločinů a motivů, které k nim vedly, a aby zajistily, že osoby, které jsou za ně odpovědné, byly postaveny před soud; znovu opakuje, že ti, kteří jsou odpovědní za porušování lidských práv a závažné zásahy do těchto práv, nesmí zůstat nepotrestáni;

9.  je hluboce znepokojen hospodářskou a sociální situací, s níž se potýká obyvatelstvo Burundi jako celek, zejména uprchlíci a vysídlené osoby, jejichž počet vzhledem k problémům bezpečnosti v zemi samotné i k napětí v sousedních zemích i nadále poroste; opětovně zdůrazňuje svou podporu všem humanitárním organizacím, které jsou v zemi činné, i sousedním hostitelským zemím; vyzývá mezinárodní společenství a humanitární agentury, aby i nadále poskytovaly pomoc všem těm, kdo se v důsledku konfliktu stali uprchlíky a vysídlenými osobami; vítá závazek EU zvýšit finanční podporu a humanitární pomoc na řešení naléhavých potřeb těchto skupin lidí;

10.  vyzývá k revizi návrhu zákona o nevládních organizacích, aby byl v souladu s mezinárodními standardy a závazky Burundi, jakož i k poskytnutí záruk, že bude zachováno právo pokojně demonstrovat a že vládní bezpečnostní a obranné složky budou sílu používat přiměřeně; žádá zrušení dekretu č. 530/1597, který stanoví prozatímní pozastavení činnosti 10 organizací lidských práv, a okamžité uvolnění jejich zmrazených bankovních účtů, aby tyto organizace mohly svobodně vykonávat svoji činnost; odsuzuje situaci, v níž se nachází Pierre Claver Mbonimpa (lidskoprávní aktivista, který byl zatčen v roce 2014 za to, že kritizoval skutečnost, že jsou mladí Burunďané vyzbrojováni a vysíláni k vojenskému výcviku do Demokratické republiky Kongo), který byl postřelen a vážně zraněn v Bujumbuře 3. srpna 2015 a jehož syn a zeť byli zabiti v říjnu 2015;

11.  domnívá se, že současnou krizi lze vyřešit pouze prostřednictvím politického dialogu na vnitrostátní a regionální úrovni a že tato krize nesmí v žádném případě sloužit jako záminka k novému vojenskému zásahu v tomto regionu; konstatuje, že EU vyzvala k zahájení konzultací podle článku 96 dohody z Cotonou s cílem prověřit nedodržování základních bodů dohody, zejména pokud jde o lidská práva, demokratické zásady a právní stát, a tyto konzultace započnou 8. prosince 2015;

12.  naléhavě vyzývá Mezinárodní trestní soud a mezinárodní lidskoprávní organizace, aby nadále pečlivě sledovaly situaci s cílem shromažďovat svědectví a důležité důkazy;

13.  je obzvláště znepokojen dramatickou úrovní diskriminace a kriminalizace osob LGBTI v Burundi; znovu zdůrazňuje, že sexuální orientace a genderová identita je záležitost, která spadá do oblasti individuálního práva na soukromí zaručeného mezinárodním právem v oblasti lidských práv, podle něhož je nutné zajistit rovnost a nediskriminaci a zároveň zaručit svobodu projevu; žádá proto parlament a vládu Burundi, aby zrušily ustanovení trestního zákoníku poškozující osoby LGBTI;

14.  vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby uvolnily potřebné finanční prostředky, aby bylo možné čelit humanitární krizi v oblasti Velkých jezer, aby úzce spolupracovaly s orgány OSN a zvýšily oficiální rozvojovou pomoc a přitom dodržovaly mezinárodně dohodnuté zásady efektivnosti rozvojové pomoci s cílem řešit základní problémy nerovnosti, chudoby a chronické podvýživy a dosáhnout nedávno schválených cílů udržitelného rozvoje;

15.  je přesvědčen, že problémy Burundi lze vyřešit jen tak, že se všem občanům poskytnou rovná práva, vyřeší se rozepře spojené s ovládáním úrodné půdy a s nezaměstnaností, bude se postupovat proti korupci, chudobě a hospodářské nerovnosti a diskriminaci, zaručí se odpovědnost firem a dodržování ekologických a sociálních standardů a lidských práv a budou se prosazovat společenské, politické a ekonomické reformy s cílem vytvořit svobodný, demokratický a stabilní stát, v němž bude možné zlepšovat důstojnost lidí;

16.  je přesvědčen, že to, že lidé nemají přístup k přírodním zdrojům, rostoucí příjmová nerovnost, rostoucí nezaměstnanost, zhoršující se sociální podmínky, jakož i zbídačení lidí jsou překážkami stability a tyto faktory by v nejbližší budoucnosti měly být absolutní prioritou;

17.  vyzývá EU a její členské státy, aby účinně uplatňovaly zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve všech svých činnostech s Burundi tak, aby zajistily, že budou v řádném souladu a nebudou podkopávat cíle snižování chudoby a dosahování cílů udržitelného rozvoje;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě AKT-EU, Východoafrickému společenství a vládám jeho členských států, orgánům Africké unie a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

(1)

Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

Právní upozornění - Ochrana soukromí