Procedūra : 2015/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1356/2015

Pateikti tekstai :

B8-1356/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0474

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 155kWORD 84k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.398v01-00
 
B8-1356/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))


Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))  
B8-1356/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į peržiūrėtą Kotonu susitarimą ir į jo nuostatą dėl demokratijos ir žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugpjūčio 28 d. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Burundžio konstituciją ir ypač į jos 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pavaduotojo Jano Eliassono, Afrikos Sąjungos pirmininkės Nkosazanos Dlamini-Zuma ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini bendrą pareiškimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomą protokolą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) misijų ataskaitas ir prioritetines veiklos sritis Burundyje, visų pirma dėl kovos su badu ir netinkama mityba,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį dėl politikos suderinamumo vystymosi labui principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Burundis yra viena iš pasaulyje mažiausiai išsivysčiusių šalių; kadangi beveik pusė (45 %) jo 10,6 milijonų gyventojų yra 15 metų amžiaus ar jaunesni (jaunesni kaip 5 metų vaikai sudaro 19,9 % gyventojų skaičiaus); kadangi 2013–2014 m. Burundis Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) žmogaus socialinės raidos indekse pasislinko dviem vietomis žemiau – iš 178 į 180; kadangi Burundyje keturi iš penkių gyventojų gyvena iš mažiau nei 1,25 USD per dieną ir kadangi 66,9 % gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos;

B.  kadangi 2006 m. taikos susitarimu buvo užbaigtas 13 metų trukęs ir mažiausiai 300 000 žmonių pražudęs konfliktas;

C.  kadangi 2013–2015 m. laikotarpio pagrindinis įvykis buvo 2015 m. liepos 21 d. prezidento rinkimai, per kuriuos prezidentas Pierre Nkurunziza užsitikrino trečią kadenciją; kadangi taip pažeidžiami Arušos susitarimai, kuriuose teigiama, kad respublikos prezidentas išrenkamas penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęsiamas vieną kartą, ir kad niekas negali būti prezidentu daugiau kaip dvi kadencijas (7 straipsnio 3 dalis); kadangi stiprinamas susidorojimas su opozicijos partijomis; kadangi dėl šios priežasties Afrikos Sąjunga (AS) atsisakė siųsti stebėtojus stebėti rinkimų, ES nutraukė savo rinkimų misiją Burundyje, o Burundžio opozicija nusprendė rinkimus boikotuoti;

D.  kadangi dėl prezidento P. Nkurunzizos kandidatavimo į trečiąją kadenciją ir dėl jo paskesnio pakartotinio išrinkimo įvykus 2015 m. liepos 21 d. rinkimams šalį ištiko didžiausia politinė krizė nuo pilietinio karo laikų; kadangi, JT duomenimis, nuo 2015 m. balandžio mėn. buvo nužudyta mažiausiai 250 gyventojų, tūkstančiai buvo sužeisti ir daugiau kaip 200 000 perkelta;

E.   kadangi, kaip teigia Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) ir kitos žmogaus teisių organizacijos, tiek laikotarpiu prieš rinkimus, tiek po jų dėl politinių priežasčių buvo vykdomi žmogaus teisių pažeidimai ir smurtiniai veiksmai prieš opozicijos veikėjus, NVO, žmogaus teisių gynėjus ir ypač žurnalistus; kadangi plačiai suvokiama, kad daugeliu atveju (tačiau ne visada) šie veiksmai yra susiję su valstybės institucijomis; kadangi už stabilumo Burundyje užtikrinimą ir Burundžio gyventojų apsaugą, remiantis pagarba teisinės valstybės principui ir žmogaus teisėms bei tarptautinei humanitarinei teisei, yra atsakinga Burundžio vyriausybė;

F.  kadangi Ugandos prezidentas Yoweri Museveni Rytų Afrikos bendrijos (RAB) vardu stengiasi tarpininkauti, jį remia AS, ES ir JT, kad stiprintų dialogą Burundžio viduje siekiant surasti sutarimu pagrįstą taikų Burundžio krizės sprendimą;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Burundyje ir pabrėžia, kad ji gali turėti pražūtingų pasekmių visam regionui; ragina laikytis Didžiųjų ežerų regiono saugumo, stabilumo ir vystymosi pakto ir Protokolo dėl nepuolimo ir abipusės gynybos Didžiųjų ežerų regione;

2.  smerkia neseniai įvykusius smurtinius išpuolius ir žmogaus teisių pažeidimų pagausėjimą, įskaitant žudymus, neteismines egzekucijas, gyventojų fizinės neliečiamybės pažeidimus, kankinimus ir kitą žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, savavališkus areštus ir neteisėtą kalinimą, taip pat spaudos ir žodžio laisvės pažeidimus ir dominuojantį nebaudžiamumą;

3.  ragina nedelsiant nutraukti smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir pilietinės visuomenės bei oponentų politinį bauginimą, taip pat ragina nedelsiant nuginkluoti visas su politinėmis partijomis susijusias ginkluotas grupuotes, griežtai laikantis tarptautinės teisės ir žmogaus teisių;

4.  ypač apgailestauja, kad Burundyje veikiančiose ginkluotose grupuotėse yra daug jaunimo, taigi ragina tarptautinę bendruomenę ypatingą dėmesį skirti jų reintegracijos paramai ir jų dalyvavimo taikiame politiniame procese skatinimui;

5.  prašo visas Burundžio konflikto šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie keltų grėsmę taikai ir saugumui šalyje; labai smerkia visus viešus pareiškimus, kuriais siekiama skatinti smurtą ar neapykantą įvairioms Burundžio visuomenės grupėms ir kurie gali padidinti esamą įtampą, ir ragina visus veikėjus susilaikyti nuo tokių pareiškimų;

6.  ragina visas konflikto šalis nustatyti sąlygas, reikalingas siekiant atkurti pasitikėjimą ir sustiprinti nacionalinę vienybę, taip pat ragina nedelsiant tęsti įtraukų ir skaidrų nacionalinį dialogą, apimantį vyriausybę, opozicijos partijas ir pilietinės visuomenės atstovus;

7.  pabrėžia, kad toks dialogas, kuriuo Burundžio piliečių labui turi būti siekiama sukurti tvarią taiką, saugumą ir stabilumą, taip pat demokratiją ir teisinę valstybę, turėtų būti grindžiamas Arušos susitarimu ir Burundžio konstitucija;

8.  išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl aukų skaičiaus ir didelių žmogaus teisių pažeidimų atvejų, apie kuriuos pranešama nuo krizės pradžios; ragina Burundžio valdžios institucijas griežtai ir greitai ištirti šių nusikaltimų aplinkybes ir motyvus, taip pat užtikrinti, kad už juos atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; pakartoja, kad už žmogaus teisių pažeidimus atsakingi asmenys privalo būti nubausti;

9.  yra labai susirūpinęs dėl ekonominės ir socialinės padėties, su kuria susiduria visi Burundžio gyventojai, ypač pabėgėliai ir perkeltieji asmenys, kurių skaičius toliau augs, atsižvelgiant į saugumo problemas šalyje ir į įtampą kaimyninėse valstybėse; dar kartą išreiškia paramą visoms šalyje veikiančioms humanitarinėms organizacijoms ir pabėgėlius priimančioms kaimyninėms šalims; ragina tarptautinę bendruomenę ir humanitarinės pagalbos agentūras teikti pagalbą visiems, kas dėl šio konflikto tapo pabėgėliais ar perkeltaisiais asmenimis; palankiai vertina ES įsipareigojimą didinti finansinę paramą ir humanitarinę pagalbą, siekiant patenkinti skubius šių gyventojų poreikius;

10.  ragina pataisyti teisės projektą dėl NVO siekiant jį priderinti prie tarptautinių standartų ir prie Burundžio įsipareigojimų, taip pat ragina suteikti garantijas, kad bus paisoma teisės rengti taikias demonstracijas ir kad šalies saugumo ir gynybos pajėgos jėgą naudos proporcingai; ragina panaikinti Dekretą Nr. 530/1597, pagal kurį laikinai nutraukiama 10 žmogaus teisių organizacijų veikla, ir nedelsiant panaikinti šių organizacijų banko sąskaitų įšaldymą, kad šios organizacijos galėtų laisvai vykdyti savo veiklą; atkreipia dėmesį į Pierre'o Clavero Mbonimpos (žmogaus teisių aktyvisto, areštuoto 2014 m. už tai, kad jis kritikavo jaunų burundiečių apginklavimą ir siuntimą į karinius mokymus Kongo Demokratinėje Respublikoje), kuris 2015 m. rugpjūčio 3 d. Bujumburoje buvo pašautas ir smarkiai sužeistas ir kurio sūnus ir žentas buvo nužudyti 2015 m. spalio mėn., padėtį;

11.  mano, kad dabartinę krizę galima išspręsti tik pasitelkiant politinį dialogą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis ir kad ši krizė jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti dingstis regione įvykdyti tolesnę karinę intervenciją; pažymi, kad ES paprašė pradėti konsultacijas pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį siekiant ištirti esminių susitarimo elementų, ypač žmogaus teisių, demokratinių ir teisinės valstybės principų nepaisymą, taip pat, kad šios konsultacijos prasidės 2015 m. gruodžio 8 d.;

12.  ragina Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) ir tarptautines žmogaus teisių organizacijas toliau atidžiai stebėti padėtį siekiant surinkti liudijimus ir susijusius įrodymus;

13.  yra itin susirūpinęs dėl to, kad Burundyje diskriminuojami ir kriminalizuojami lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir interseksualūs asmenys (LGBTI); pakartoja, kad seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė – tai saviraiškos laisvės ir asmens teisės į privatų gyvenimą, kuri užtikrinama pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, kuria remiantis turėtų būti ginama lygybė ir kovojama su diskriminacija bei užtikrinama saviraiškos laisvė, klausimas; todėl prašo Burundžio Asamblėjos ir vyriausybės panaikinti baudžiamojo kodekso straipsnius, pagal kuriuos pažeidžiamos LGBTI teisės;

14.  ragina ES ir jos valstybes nares leisti naudoti lėšas, reikalingas kovai su humanitarine krize Didžiųjų ežerų regione, glaudžiai bendradarbiauti su JT įstaigomis ir padidinti oficialią paramą vystymuisi (OPV) pagal tarptautiniu lygiu susitartus vystymosi veiksmingumo principus, siekiant kovoti su pagrindinėmis nelygybės, skurdo ir chroniškos netinkamos mitybos priežastimis, taip pat pasiekti neseniai patvirtintus darnaus vystymosi tikslus (DVT);

15.  laikosi nuomonės, kad Burundžio problemas galima išspręsti tik tuo atveju, jeigu visiems piliečiams bus suteiktos vienodos teisės, bus išspręsti su derlingos dirbamosios žemės valdymu, užimtumu ir skurdu, kova su korupcija, skurdu, ekonomine nelygybe ir diskriminacija susiję ginčai, bus užtikrinta įmonių atskaitomybė ir kad jose būtų laikomasi aplinkos ir socialinių standartų bei paisoma žmogaus teisių, taip pat jeigu bus skatinamos socialinės, politinės ir ekonominės reformos siekiant sukurti laisvą, demokratinę ir stabilią valstybę, kurioje būtų remiamas gyventojų orumas;

16.  mano, kad stabilumui trukdo nepakankama prieiga prie šalies gamtos išteklių, didėjanti pajamų nelygybė, didėjantis nedarbas, blogėjančios socialinės sąlygos ir skurdas ir kad šių kliūčių pašalinimas turi tuoj pat tapti absoliučiu prioritetu;

17.  ragina ES ir jos valstybes nares vykdant visą jų Burundžiui taikomą veiklą veiksmingai laikytis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, siekiant užtikrinti, kad ta veikla būtų tinkamai suderinta ir netrukdytų siekti skurdo mažinimo ir DVT tikslų;

18.  ragina Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES Tarybai, Rytų Afrikos bendrijai ir jos valstybių narių vyriausybėms, Afrikos Sąjungos institucijoms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

(1)

OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

Teisinė informacija - Privatumo politika