Procedure : 2015/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1357/2015

Indgivne tekster :

B8-1357/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0474

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 147kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.400v01-00
 
B8-1357/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Agea for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1357/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen for Burundi af 28. august 2000,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til Cotonou-aftalen,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og EU's retningslinjer for menneskerettigheder vedrørende ytringsfrihed,

–  der henviser til Burundis forfatning fra 2005,

–  der henviser til den fælles erklæring af 12. november 2015 om Burundi afgivet af FN's vicegeneralsekretær, Jan Eliasson, Den Afrikanske Unions formand, Nkosazana Dlamini-Zuma, og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini,

–  der henviser til det kommuniké om Burundi, der blev vedtaget af Den Afrikanske Union under det 515. møde i Freds- og Sikkerhedsrådet, der blev afholdt den 13. juni 2015 på stats- og regeringschefsniveau,

–  der henviser til det kommuniké om situationen i Burundi, der blev vedtaget af Det Østafrikanske Fællesskab på statschefernes tredje topmøde den 6. juli 2015,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om situationen i Burundi(1),

–  den henviser til den erklæring af 23. juli 2015, der blev afgivet af HR/NF Federica Mogherini på EU's vegne efter præsidentvalget i Burundi,

–  der henviser til den erklæring om Burundi af 20. august 2015, der tilskrives talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til erklæring af 28. august 2015 fra gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område i Afrika om situationen i Burundi,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1763 af 1. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. oktober 2015 om indledning af konsultationer med Burundi, jf. artikel 96 i Cotonou-partnerskabsaftalen (COM(2015)0500),

–  den henviser til den erklæring om den politiske og sikkerhedsmæssige krise i Burundi, der blev afgivet af EU's delegation i Burundi den 9. oktober 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.   der henviser til, at der blev afholdt parlaments- og præsidentvalg i Burundi hhv. den 29. juni og 21. juli 2015, på trods af 17 oppositionsgruppers boykot, tilbagetrækningen af Den Afrikanske Unions og EU's valgobservatører og på trods af det internationale samfunds erklæringer om, at betingelserne for frie og retfærdige valg ikke var til stede;

B.  der henviser til, at Pierre Nkurunziza blev valgt til præsident i Burundi for en tredje valgperiode med 69,4 % af stemmerne, og at regeringspartiet opnåede 77 af 100 mulige mandater i nationalforsamlingen;

C.  der henviser til, at Burundis præsident Pierre Nkurunzizas tredje valgperiode udgør en overtrædelse af både Arusha-freds- og forsoningsaftalen for Burundi af 28. august 2000 og især af artikel 7, stk. 3, i protokol II om demokrati og god regeringsførelse samt af Burundis forfatning, navnlig artikel 96, hvoraf det fremgår, at præsidenten vælges "for en periode på fem år, som kun kan forlænges én gang. Ingen kan sidde som præsident længere end to valgperioder";

D.  der henviser til, at de civilsamfundsorganisationer og oppositionspartier, som boykottede valgene, har klaget over vold og intimidering fra Imbonerakures (regeringspartiet CNDD-FDD's ungdomsmilits') side, over partisk anvendelse af statslige institutioner, manglende uafhængighed i Burundis uafhængige nationale valgkommission (CENI) og regeringsstrategier, der har til formål at begrænse mulighederne for at deltage i valgprocessen;

E.  der henviser til, at FN's valgobservationsmission i Burundi (MENUB) har erklæret, at forholdene i forbindelse med valgene generelt ikke var befordrende for en inklusiv, fri og troværdig valgproces;

F.  der henviser til, at Burundis regering har ignoreret de beslutninger og henstillinger fra Den Afrikanske Union og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF), der blev vedtaget hhv. den 13. juni 2015 og 6. juli 2015, som, hvis de var blevet gennemført fuldstændigt, ville have banet vejen for troværdige og inklusive valg;

G.  der henviser til, at præsident Nkurunzizas kandidatur til en tredje valgperiode og hans efterfølgende genvalg har kastet landet ud i en alvorlig politisk krise, der er kendetegnet af, at der bliver mere og mere udbredt vold i landet; der henviser til, at krisen hidtil er resulteret i over 240 dødsfald, tusindvis af sårede og i, at 200.000 burundiere er flygtet til nabolandene, sådan som det er dokumenteret af FN's Højkommissariat for Flygtninge;

H.  der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og andre menneskerettighedsorganisationer rapporterer, at der både i perioden op til og efter valget er blevet begået politisk begrundede menneskerettighedskrænkelser og -overgreb samt voldshandlinger i landet, og at de var rettet mod oppositionsaktivister, menneskeretsforkæmpere og journalister i særdeleshed, bl.a. Pierre Claver Mbonimpa; der henviser til, at der er en udbredt fornemmelse af, at disse handlinger for det meste, men ikke udelukkende er knyttet til statslige institutioner; der henviser til, at det primære ansvar for at garantere sikkerhed i Burundi og for at beskytte den burundiske befolkning med behørig respekt for retsstatsprincippet, menneskerettighederne og den humanitære folkeret påhviler den burundiske regering;

I.  der henviser til, at burundiske flygtninge i nabostaterne har skabt humanitære nødssituationer i Rwanda, Den Demokratiske Republik Congo og Tanzania, hvor der er blevet rapporteret om et udbrud af kolera;

J.  der henviser til, at Den Afrikanske Union har påpeget, at den nuværende krise kan få katastrofale konsekvenser, hvis den ikke blive løst ad fredelig vej, fordi sikkerhedsforholdene og ustabiliteten kan få en afsmittende virkning i nabolandene og dermed udgør en større trussel for hele regionen;

K.  der henviser til, at Rådet den 1. oktober 2015 indførte rejserestriktioner og en indefrysning af aktiver over for fire personer, hvis handlinger undergraver demokratiet eller hæmmer bestræbelserne på at finde en politisk løsning på den nuværende krise i Burundi, navnlig gennem voldshandlinger, undertrykkelse eller tilskyndelse til vold, herunder handlinger, som udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at Den Afrikanske Union og USA har truffet lignende foranstaltninger;

L.  der henviser til, at EU den 26. oktober 2015 opfordrede til indledning af konsultationer i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 96 i partnerskabsaftalen mellem EU og AVS i tilfælde af manglende overholdelse af væsentlige elementer i aftalen, dvs. menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet; der henviser til, at disse konsultationer begyndte den 8. december 2015;

M.  der henviser til, at myndighederne i Burundi ved dekret 530/1597 har suspenderet virksomheden i ti menneskerettighedsorganisationer, nemlig ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP og SPPDF, og spærret deres bankkonti;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over den aktuelle krise i Burundi, den eskalerende vold og den forværrede humanitære situation i landet; fordømmer kraftigt enhver form for vold, undertrykkelse, intimidering, menneskerettighedskrænkelser og misbrug af forfatningen, uanset hvem de begås af;

2.  opfordrer alle burundiske aktører til at gøre sig alle fornødne bestræbelser på at genoprette de nødvendige betingelser for at indlede en dialog med henblik på at nå frem til en varig og inklusiv politisk løsning ved hjælp af en fælles burundisk proces, der tager udgangspunkt i Arusha-aftalen; minder om den afgørende rolle, som civilsamfundet spiller i en sådan dialog;

3.  opfordrer indtrængende alle interesserede parter og politiske ledere til at tage stilling imod alle aktiviteter, der har til formål at tilskynde til eller begå menneskerettighedskrænkelser og udøve vold, fordi løsningen på denne krise bør være af fredelig og politisk karakter;

4.  opfordrer til omgående at bringe vold, menneskerettighedskrænkelser og politisk intimidering af oppositionelle til ophør og til omgående afvæbning af alle væbnede grupper, der er knyttet til politiske partier, i nøje overensstemmelse med folkeretten og menneskerettighederne;

5.  påpeger især tilstedeværelsen af mange unge i de væbnede grupper, der opererer i Burundi, og opfordrer derfor det internationale samfund til at lægge særlig vægt på deres genintegrering og til at fremme deres deltagelse i en fredelig politisk proces;

6.  fordømmer kraftigt enhver manipulation af etniske grupper både fra regeringens og oppositionens side og især enhver form for retorik, der kan minde om den, der blev brugt i Rwanda under folkemordet i 1994; opfordrer alle politiske aktører til at afstå fra enhver erklæring, der kan tilskynde til vold eller had mod forskellige grupper i det burundiske samfund;

7.  støtter de mæglingsbestræbelser, der udfoldes af Det Østafrikanske Fællesskab, Den Afrikanske Union og FN, med henblik på at forbedre den politiske dialog om alle afgørende spørgsmål;

8.  minder de burundiske myndigheder om deres forpligtelse til at sørge for sikkerhed inden for landets område og garantere menneskerettighederne, de borgerlige og politiske rettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder som fastsat i Burundis forfatning, det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder og andre internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter;

9.  minder om, at Burundi som en af Cotonou-aftalens kontraherende parter skal overholde alle aftalens bestemmelser, herunder forpligtelserne i artikel 8 og 9 om politisk dialog og respekt for alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, grundlæggende sociale rettigheder og demokratiet; glæder sig over EU's beslutning om at opfordre til indledning af konsultationer i forbindelse med manglende respekt for menneskerettigheder, demokratiske principper og retsstatsprincippet som fastsat i artikel 96 i Cotonou-aftalen;

10.  udtrykker dyb bekymring over de socioøkonomiske, sikkerhedsmæssige og humanitære virkninger af krisen i landet og i hele regionen, fordi de kan bringe stabiliteten i hele regionen i fare og forårsage en eskalering af volden og føre til yderligere spredning af smitsomme sygdomme;

11.  udtrykker sin dybe bekymring over den vanskelige situation for de burundiske flygtninge, der flygtede fra deres land, efter at krisen begyndte; opfordrer det internationale samfund til at yde passende humanitær bistand;

12.  anmoder det burundiske senat om hurtigt at godkende den nye medielov, der blev vedtaget enstemmigt af nationalforsamlingen den 4. marts 2015, således at den kan blive offentliggjort og ratificeret; opfordrer regeringen i Burundi til at afkriminalisere medieovertrædelser og at sikre fuldstændig mediefrihed og -uafhængighed;

13.  opfordrer til, at dekret 530/1597 om provisorisk indstilling af arbejdet i 10 menneskerettighedsorganisationer ophæves, og til, at indefrysningen af deres bankkonti straks annulleres, således at disse organisationer frit kan udøve deres virksomhed;

14.  anmoder om omgående og ubetinget løsladelse af personer, der er arresteret for at udøve deres politiske og demokratiske rettigheder, herunder politiske modstandere, journalister og menneskerettighedsforkæmpere;

15.  glæder sig over AU's udsendelse af menneskerettighedsobservatører og -eksperter til at overvåge menneskerettighedssituationen og understreger betydningen af at samarbejde med dem for at lette gennemførelsen af deres mandat; opfordrer endvidere Den Internationale Straffedomstol til inden for rammerne af sin retlige kompetence at undersøge påståede menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået under den seneste krise;

16.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at omfordele bistanden til Burundi fra den centrale budgetstøtte til en forøgelse af den finansielle støtte til civilsamfundet, og således at den største vægt lægges på humanitære og samfundsøkonomiske problemer;

17.  understreger, at personer, der er direkte eller indirekte involveret i voldshandlinger og menneskerettighedskrænkelser, skal gøres individuelt ansvarlige og stilles for en domstol, samtidig med at umenneskelig og nedværdigende behandling undgås; støtter EU's rejserestriktioner og indefrysning af aktiver over for burundiske personer, foretagender eller organer, der er involveret i at planlægge, styre eller begå handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret;

18.  gentager sin overbevisning om, at kun dialog og konsensus baseret på respekt for Arusha-dialogen og Burundis forfatning vil gøre det muligt at finde frem til en varig politisk løsning, der kan sikre konsolidering af freden samt styrke demokratiet og retsstatsprincippet;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til AVS-EU-Ministerrådet, Kommissionen, Burundis regering, regeringerne i Det Østafrikanske Fællesskab, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, Den Afrikanske Union og FN's generalsekretær.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0275.

(2)

EUT L 257 af 2.10.2015, s. 37.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik