Návrh uznesenia - B8-1357/2015Návrh uznesenia
B8-1357/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Burundi

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Agea v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1348/2015

Postup : 2015/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1357/2015
Predkladané texty :
B8-1357/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-1357/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi

(2015/2973(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení pre Burundi z 28. augusta 2000,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu,

–  so zreteľom na ústavu Burundi z roku 2005,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zástupcu generálneho tajomníka OSN Jana Eliassona, predsedníčky Komisie Africkej únie Nkosazany Dlamin-Zumovej a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej o Burundi,

–  so zreteľom na komuniké o Burundi, ktoré schválila Africká únia počas 515. schôdze Mierovej a bezpečnostnej rady, ktorá sa konala 13. júna 2015 na úrovni hláv štátov a predsedov vlád,

–  so zreteľom na komuniké o situácii v Burundi, ktoré prijalo Východoafrické spoločenstvo počas 3. samitu hláv štátov, ktorý sa konal 6. júla 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Burundi[1],–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej v mene EÚ z 23. júla 2015, ktoré nasledovalo po prezidentských voľbách v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenie o Burundi z 20. augusta 2015, ktorého autorom je hovorca generálneho tajomníka OSN,

–  so zreteľom na vyhlásenie skupiny medzinárodných vyslancov a predstaviteľov pre Veľké jazerá v Afrike o situácii v Burundi z 28. augusta 2015,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1763 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi[2],

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. októbra 2015 týkajúce sa otvorenia konzultácií s Burundi podľa článku 96 Dohody o partnerstve z Cotonou (COM(2015)0500),

–  so zreteľom na vyhlásenie delegácie EÚ v Burundi o politickej a bezpečnostnej kríze v Burundi z 9. októbra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 29. júna a 21. júla sa napriek bojkotu 17 opozičných skupín, stiahnutiu sa pozorovateľov Africkej únie a EÚ a vyhláseniam medzinárodného spoločenstva o absencii podmienok pre slobodné a spravodlivé voľby v Burundi konali parlamentné a prezidentské voľby;

B.  keďže za prezidenta bol 69,4 % hlasov na tretie volebné obdobie zvolený Pierre Nkurunziza a vládnuca strana získala 77 zo 100 volených kresiel v Národnom zhromaždení;

C.  keďže tretie volebné obdobie prezidenta Burundi predstavuje porušenie Arušskej dohody o mieri a zmierení pre Burundi z 28. augusta 2000, a najmä článku 7 ods. 3 Protokolu II o demokracii a dobrej správe vecí verejných, ako aj ústavy Burundi, a najmä jej článku 96, v ktorom sa uvádza, že prezident je volený na obdobie piatich rokov, ktoré možno obnoviť iba raz. Nikto nemôže byť zvolený za prezidenta na viac ako dve funkčné obdobia;

D.  keďže organizácie občianskej spoločnosti a opozičné strany, ktoré bojkotovali voľby, sa sťažovali na násilie a zastrašovanie zo strany Imbonerakure (mládežníckej milície vládnej strany CNDD-FDD), neobjektívne využívanie štátnych inštitúcií, nedostatočnú nezávislosť burundskej nezávislej volebnej komisie (CENI), ako aj na vládnu stratégiu zameranú na zníženie inkluzívnosti volebného procesu;

E.  keďže volebná pozorovateľská misia Organizácie Spojených národov v Burundi (MENUB) vyhlásila, že volebné prostredie celkovo neprispievalo k inkluzívnemu, slobodnému a dôveru vzbudzujúcemu volebnému procesu;

F.  keďže burundská vláda nezohľadnila rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijali Africká únia a Východoafrické spoločenstvo (EAC) 13. júna 2015 a 6. júla 2015 a ktorých úplné vykonávanie by pripravilo podmienky pre dôveryhodné a všeobecné voľby;

G.  keďže kandidatúra prezidenta Nkurunzizu na tretie volebné obdobie a jeho následné znovuzvolenie uvrhli krajinu do silnej politickej krízy charakterizovanej rozšírením násilia v krajine; keďže kríza si podľa záznamov agentúry OSN pre utečencov doteraz vyžiadala 240 úmrtí, pričom tisíce ľudí bolo zranených a viac ako 200 000 občanov Burundi utieklo do susedných krajín;

H.  keďže podľa Úradu vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR) a ďalších organizácií pre ľudské práva dochádzalo v krajine počas predvolebného a povolebného obdobia k politicky motivovanému porušovaniu ľudských práv, zneužívaniu ľudských práv a násilným činom namiereným proti aktivistom opozície, obhajcom ľudských práv a najmä novinárom, a to aj Pierra Clavera Mbonimpu; keďže panuje rozšírený názor, že tieto činy sú väčšinou, ale nie výlučne, spojené so štátnymi inštitúciami; keďže hlavnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti v Burundi a ochranu svojho obyvateľstva na základe dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, nesie burundská vláda;

I.  keďže utečenci z Burundi v okolitých štátoch spôsobili núdzové humanitárne situácie v Rwande, Konžskej demokratickej republike a Tanzánii, kde bolo nahlásené vypuknutie cholery;

J.  keďže Africká únia zdôrazňuje, že súčasná kríza by mohla mať katastrofálne dôsledky, ak sa nevyrieši mierovou cestou, keďže bezpečnostné podmienky a nestabilita sa môžu preniesť do susedných krajín, čo predstavuje veľkú hrozbu pre celý región;

K.  keďže Rada 1. októbra 2015 prijala cestovné obmedzenia a opatrenia v podobe zmrazenia aktív voči 4 osobám, ktoré svojimi aktivitami, najmä násilím, útlakom alebo podnecovaním k násiliu, ako aj činmi, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv, ohrozujú demokraciu alebo sú prekážkou pri hľadaní politického riešenia súčasnej krízy v Burundi; keďže Africká únia a Spojené štáty americké prijali podobné opatrenia;

L.  keďže EÚ 26. októbra 2015 vyzvala k začatiu konzultácií v súlade s postupom ustanoveným podľa článku 96 dohody o partnerstve AKT-EÚ v prípade nedodržania podstatných prvkov dohody, akými sú ľudské práva, demokratické zásady a právny štát; keďže tieto konzultácie sa začali 8. decembra 2015;

M.  keďže burundské orgány prostredníctvom dekrétu 530/1597 pozastavili činnosti desiatich organizácií pre ľudské práva, konkrétne ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP a SPPDF, a zablokovali ich bankové účty;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcou krízou v Burundi, stupňovaním násilia a zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v krajine; dôrazne odsudzuje všetky prejavy násilia, útlaku, zastrašovania, porušovania ľudských práv a zneužívanie ústavy páchané ktoroukoľvek stranou;

2.  vyzýva všetkých burundských aktérov, aby vynaložili všetko potrebné úsilie na obnovenie podmienok potrebných na zapojenie sa do dialógu s cieľom dosiahnuť trvalé a inkluzívne politické riešenie prostredníctvom vnútorného burundského procesu založeného na arušskej dohode; pripomína kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti v takomto dialógu;

3.  naliehavo žiada všetky zainteresované strany a politických vodcov, aby vystúpili proti všetkým aktivitám súvisiacim s nabádaním na porušovanie ľudských práv a násilie alebo s vykonávaním týchto aktivít, keďže riešenie krízy by malo mať mierový a politický charakter;

4.  žiada okamžité ukončenie násilia, porušovania ľudských práv a politického zastrašovania oponentov a okamžité odzbrojenie všetkých ozbrojených skupín prepojených na politické strany v prísnom súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami;

5.  poukazuje najmä na zastúpenie mnohých mladých ľudí v ozbrojených skupinách v Burundi a žiada preto medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo osobitnú pozornosť ich opätovnému začleneniu a podpore ich účasti na mierovom politickom procese;

6.  dôrazne odsudzuje akékoľvek zasahovanie do etnickej príslušnosti zo strany vlády aj opozície a najmä všetky prejavy pripomínajúce rétoriku využívanú počas genocídy v Rwande v roku 1994; vyzýva všetkých politických aktérov, aby sa zdržali akýchkoľvek vyhlásení, ktoré by mohli podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči rôznym skupinám v burundskej spoločnosti;

7.  podporuje sprostredkovateľské úsilie Východoafrického spoločenstva, Africkej únie a Organizácie Spojených národov o zlepšenie politického dialógu o všetkých vyhranených otázkach;

8.  pripomína burundským orgánom ich povinnosť zaistiť bezpečnosť na území krajiny a zaručiť dodržiavanie ľudských práv, občianskych a politických práv a základných slobôd, ako sa stanovuje v burundskej ústave, Africkej charte ľudských práv a práv národov a v iných medzinárodných a regionálnych nástrojoch v oblasti ľudských práv;

9.  pripomína, že Burundi ako jedna zo zmluvných strán Dohody z Cotonou musí plniť všetky jej ustanovenia vrátane tých, ktoré súvisia s článkami 8 a 9 týkajúcimi sa politického dialógu a dodržiavania všetkých ľudských práv a základných slobôd, základných sociálnych práv a demokracie; víta rozhodnutie EÚ začať konzultácie o prípadoch nedodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu na základe ustanovení článku 96 Dohody z Cotonou;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad sociálno-ekonomickými, bezpečnostnými a humanitárnymi dôsledkami krízy v krajine a v celom regióne, pretože daná situácia by mohla ohroziť regionálnu stabilitu a viesť k eskalácii násilia a ďalšiemu šíreniu infekčných chorôb;

11.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zložitou situáciou burundských utečencov, ktorí utiekli zo svojej krajiny od začiatku krízy; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo primeranú humanitárnu pomoc;

12.  žiada Senát burundského parlamentu, aby urýchlene schválil nový zákon o médiách, ktorý jednohlasne prijalo Národné zhromaždenie 4. marca 2015, čím umožní jeho vyhlásenie a ratifikáciu; vyzýva vládu Burundi, aby dekriminalizovala priestupky médií a zabezpečila úplnú slobodu médií a ich nezávislosť;

13.  žiada zrušenie dekrétu 530/1597, ktorým sa ustanovuje dočasné pozastavenie činnosti desiatich ľudskoprávnych organizácií, a okamžité zrušenie zmrazenia ich bankových účtov, aby tieto organizácie mohli slobodne vykonávať svoju činnosť;

14.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie osôb, ktoré boli zadržané za uplatňovanie svojich politických a demokratických práv, a to aj politických oponentov, novinárov a obhajcov ľudských práv;

15.  víta skutočnosť, že AÚ vyslala pozorovateľov a odborníkov v oblasti dodržiavania ľudských práv s cieľom monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv a zdôrazňuje, že spolupráca s nimi je dôležitá v záujme zjednodušenia vykonávania ich mandátu; okrem toho vyzýva Medzinárodný trestný súd, aby v rámci svojej jurisdikcie vyšetril údajné porušovanie ľudských práv počas nedávnej krízy;

16.  žiada Komisiu a členské štáty, aby presmerovali pomoc pre Burundi z podpory smerujúcej do ústredného rozpočtu smerom k zvýšeniu finančnej podpory pre občiansku spoločnosť, a zamerali sa v prvom rade na humanitárne a sociálno-ekonomické problémy;

17.  zdôrazňuje, že tých, ktorí sú priamo alebo nepriamo zapojení do násilností a porušovania ľudských práv, treba brať na zodpovednosť jednotlivo a predviesť pred súd, a zároveň zabrániť neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu s nimi; podporuje obmedzenia cestovania a zmrazenie majetku zo strany EÚ voči osobám, subjektom alebo orgánom z Burundi, ktoré sú zapojené do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo;

18.  opätovne potvrdzuje presvedčenie, že iba dialóg a konsenzus, založené na dodržiavaní arušskej dohody a ústavy Burundi, umožnia nájsť trvalé politické riešenie, ktorým sa zabezpečí upevnenie mieru a posilnenie demokracie a právneho štátu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde Burundi a vládam krajín Východoafrického spoločenstva, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federice Mogheriniovej, Africkej únii a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.