Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1358/2015

Внесени текстове :

B8-1358/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0461

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 162kWORD 84k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8–1110/2015

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP))


Луи Мишел, София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP))  
B8–1358/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално тире 2 и тирета 4 – 7 от него,

–  като взе предвид по-конкретно член 2, член 3, параграф 3, второ тире, и членове 6 и 7 от ДЕС, както и членовете от ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), свързани със спазването, насърчаването и защитата на основните права в ЕС,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, както и конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната асамблея, Комитета на министрите, комисаря по правата на човека и Венецианската комисия на Съвета на Европа,

–  като взе предвид изявлението от 27 ноември 2015 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека след посещението му в Унгария,

–  като взе предвид първия годишен диалог на Съвета в областта на принципите на правовата държава, проведен на 17 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на Комисията по време на разискването в пленарна зала, проведено в Парламента на 2 декември 2015 г., относно положението в Унгария,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (O–000140/2015 – B8–1110/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете (член 2 от ДЕС);

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС и забранява всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание, като например пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че с присъединяването си към Европейския съюз държавите членки са се ангажирали да зачитат основополагащите ценности на ЕС, залегнали в Договорите и в Хартата; като има предвид, че принципът на субсидиарност не може да се използва от Комисията, за да обоснове липсата на реакция по отношение на нарушаване на тези ценности от държава членка;

Г.  като има предвид, че правото на убежище е гарантирано, при надлежно спазване на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и Протокола към нея за статута на бежанците от 31 януари 1967 г. и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

Д.  като има предвид, че последните инициативи и намеси от страна на унгарското правителство, и по-специално през последните 12 месеца, доведоха до системно влошаване на принципите на правовата държава по отношение на свободата на медиите и плурализма, борбата срещу нетолерантността и дискриминацията, човешките права на имигрантите, на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, по отношение на свободата на събранията и сдруженията, свободата на образование и на академични научни изследвания, равното третиране на религия и убеждения, ограниченията и пречките пред дейностите на организациите на гражданското общество, правата на хората, принадлежащи към малцинства, включително ромите и ЛГБТИ, независимостта на съдебната система и редица притеснителни твърдения за корупция и конфликти на интереси, които застрашават принципите на правовата държава;

Е.  като има предвид, че Комисията не изпълни искането на Парламента, изразено в неговата резолюция от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария, да започне задълбочен процес на мониторинг във връзка с положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария;

Ж.  като има предвид, че инструментите, приети от Комисията с цел внимателно наблюдение и укрепване на бюджетното и икономическото съгласуване на държавите членки, са в противоречие с липсата на желание действително и по подходящ начин да се осигури пълно спазване от страна на държавите членки на основополагащите ценности на ЕС; като има предвид, че този двойствен подход по отношение на спазването би могъл да застраши сериозно доверието на европейските граждани в ЕС; като има предвид, че основателната непреклонност от страна на ЕС по отношение на ценностите, свързани със зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, е от решаващо значение за гарантиране на доверието в Съюза както във вътрешен, така и в международен план;

З.   като има предвид, че през юли и септември 2015 г. унгарският парламент прие редица изменения, свързани по-специално със Закона относно условията за предоставяне на убежище, Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за граничния контрол, Закона за полицията и Закона за националната отбрана; като има предвид, че в предварителната оценка на Комисията бяха подчертани редица опасения и въпроси, свързани със същността и изпълнението на тези изменения; като има предвид, че на 6 октомври 2015 г. Комисията изпрати административно писмо до унгарското правителство; като има предвид, че унгарското правителство отговори на това писмо през ноември 2015 г.;

И.   като има предвид, че в своето изявление по време на разискването на пленарното заседание на Европейския парламент на 2 декември 2015 г. относно положението в Унгария Комисията заяви, че е готова да използва всички средства, с които разполага, включително и процедура за нарушение, за да гарантира, че Унгария – както която и да е друга държава членка – изпълнява задълженията си съгласно правото на ЕС и зачита ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС; като има предвид, че Комисията счита, че на този етап условията, необходими за активиране на рамката за принципите на правовата държава по отношение на Унгария или член 7 от ДЕС, не са изпълнени;

1.  отново посочва своята позиция, изразена в резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария;

2.  припомня, че сериозно нарушение от страна на държава членка на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, би задействало процедурата по член 7;

3.  осъжда поредицата прибързано приетите правни разпоредби през последните месеци, които затрудниха изключително много достъпа до международна закрила и необосновано криминализираха бежанците, мигрантите и лицата, търсещи убежище; настоятелно призовава унгарското правителство да се върне към нормалните процедури и да отмени кризисните мерки, тъй като се е преустановил извънредният приток на бежанци; осъжда все по-честото прибягване до задържане на лицата, търсещи убежище, мигрантите и бежанците, включително на малолетни и непълнолетни лица, и ксенофобските декларации, свързващи мигрантите със социални проблеми или рискове за сигурността, включително посредством водени от правителството комуникационни кампании и консултации на национално равнище, като по този начин се засилва враждебната и ксенофобска среда и се намалява солидарността;

4.  счита, че всички държави членки трябва да спазват изцяло правото на ЕС в своите законодателни и административни практики и че цялото законодателство, включително първичното законодателство на всяка държава членка или страна кандидатка, трябва да отразява и да бъде в съответствие с основните европейски ценности, а именно демократичните принципи, принципите на правовата държава и основните права;

5.  отново изразява съжаление във връзка с липсата на реакция от страна на Съвета спрямо най-новия развой на положението в Унгария; настоятелно призовава Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет да проведат обсъждане и да приемат заключения относно положението в Унгария;

6.  отбелязва, че този развой на събитията предизвика загриженост във връзка с принципите на правовата държава и принципите на демокрацията и основните права през последните години, като тези проблеми, взети заедно, може да се окажат нововъзникваща системна заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка; счита, противно на изявлението на Комисията пред Парламента на 2 декември 2015 г., че условията за задействане на рамката за принципите на правовата държава и член 7, параграф 1 са изцяло налице; счита, че Унгария представлява проверка на способността и готовността на ЕС да реагира на заплахи и нарушения от страна на държава членка спрямо основополагащите ценности на Съюза; отбелязва със загриженост, че развоят на събитията в някои други държави членки свидетелства за тревожни признаци на застрашаване на принципите на правовата държава като в Унгария; изразява съжаление, че продължаващото отсъствие на политическа воля от страна на Комисията за предприемане на необходимите действия във връзка със ситуацията в Унгария създава прецедент по отношение на други държави членки, показващи подобни обезпокоителни тенденции относно зачитането на принципите на правовата държава; счита, че това води до сериозни опасения по отношение на способността на Съюза да гарантира продължаване на спазването на политическите критерии от Копенхаген, след като дадена държава членка се е присъединила към Съюза;

7.  изразява съжаление, че сегашният подход, възприет от Комисията, е концентриран основно върху странични, технически аспекти на законодателството, като същевременно не се обръща внимание на тенденциите, закономерностите и комбинирания ефект на мерките; счита, че по-специално процедурата за нарушение в повечето случаи не успява да доведе до реални промени и да намери решение на ситуацията като цяло; отново отправя призива си към Комисията да задейства първия етап от рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и във връзка с това незабавно да започне процес на задълбочено наблюдение по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария, като извърши оценка на евентуалното наличие на системно сериозно нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 от ДЕС, включваща комбинираното въздействие на редица мерки, които застрашават демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както и оценка на възникването на системна заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка – заплаха, която би могла да прерасне в очевиден риск от тежко нарушение по смисъла на член 7 от ДЕС;

8.  счита, че Комисията следва да действа в съответствие със задълженията си като пазител на Договорите и с общите интереси и ценности на Съюза;; изразява съжаление във връзка с факта, че като не разглежда или не дава подходящ отговор на загрижеността, изразена от мнозинството членове на Парламента, Комисията накърнява принципа на лоялно сътрудничество между институциите, предвиден в член 13 от ДЕС;

9.  приветства регистрацията на европейска гражданска инициатива, с която Комисията се приканва да предложи задействане на член 7 от ДЕС във връзка с предполагаеми нарушения на основните ценности на ЕС от страна на Унгария; възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви специален доклад относно Унгария в съответствие с член 83 от Правилника за дейността на ЕП, с цел приемане на мотивирано предложение, с което призовава Съвета да предприеме действия съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на президента, на правителството и на парламента на Унгария, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, на Агенцията на ЕС за основните права, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

 

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0227.

Правна информация - Политика за поверителност