Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1358/2015

Předložené texty :

B8-1358/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0461

NÁVRH USNESENÍ
PDF 149kWORD 81k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1110/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP))  
B8‑1358/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU), zejména na její druhou a čtvrtou až sedmou odrážku,

–  s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku a články 6 a 7 SEU a rovněž na články SEU a Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 nazvané „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a úmluvy, doporučení, rezoluce a zprávy Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské komise Rady Evropy,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 27. listopadu 2015, které učinil po své návštěvě Maďarska,

–  s ohledem na první z každoročních dialogů o právním státě, který uspořádala Rada dne 17. listopadu 2015,

–  s ohledem na prohlášení Komise ohledně situace v Maďarsku učiněné v rámci rozpravy na plenárním zasedání Parlamentu dne 2. prosince 2015,

–  s ohledem na otázku Komisi o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů (článek 2 SEU);

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie je součástí primárního práva EU a zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

C.  vzhledem k tomu, že přistoupením k Unii se členské státy zavázaly ctít hodnoty, na nichž je EU založena, zakotvené ve Smlouvách a v Listině; vzhledem k tomu, že Komise tedy nemůže odůvodňovat absenci své reakce na porušování těchto hodnot členským státem zásadou subsidiarity;

D.  vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a na její protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se postavení uprchlíků je v souladu se SEU a SFEU zaručeno právo na azyl;

E.  vzhledem k tomu, že nedávné kroky a zásahy maďarské vlády, zejména v posledních 12 měsících, vedly k závažnému systémovému oslabení právního státu, pokud jde o svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, boj proti nesnášenlivosti a diskriminaci, práva přistěhovalců, žadatelů o azyl a uprchlíků, svobodu shromažďování a sdružování, svobodu vzdělávání a akademického výzkumu, rovný přístup k náboženskému vyznání a přesvědčení, omezování a bránění činnosti organizací občanské společnosti, práva osob náležejících k menšinám, včetně Romů a osob LGBTI, nezávislost soudnictví a řadu znepokojivých obvinění z korupce a střetu zájmů, jež oslabují právní stát;

F.  vzhledem k tomu, že Komise nereagovala na výzvu Parlamentu, uvedenou v jeho usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku, k zahájení podrobného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku;

G.  vzhledem k tomu, že nástroje přijaté Komisí za účelem podrobného sledování a posílení rozpočtové a hospodářské soudržnosti členských států kontrastuje s její neochotou skutečně a řádně zajistit důsledné respektování hodnot, na nichž je EU založena, ze strany členských států; vzhledem k tomu, že dvojí přístup k dodržování hodnot by mohl vážně ohrozit důvěru evropských občanů v EU; vzhledem k tomu, že oprávněná neústupnost EU, pokud jde o hodnoty dodržování demokracie, právního státu a základních práv, je klíčovým předpokladem pro zajištění důvěryhodnosti Unie jak pro její občany, tak na mezinárodní scéně;

H.  vzhledem k tomu, že maďarský parlament schválil v červenci a září 2015 řadu novel týkajících se zejména zákona o azylu, trestního zákoníku, trestního práva procesního, zákona o státních hranicích, zákona o policii a zákona o národní obraně; vzhledem k tomu, že v předběžném posouzení upozornila Komise na řadu problémů a otázek týkajících se obsahu a provádění těchto změn; vzhledem k tomu, že dne 6. října 2015 zaslala Komise maďarské vládě administrativní dopis; vzhledem k tomu, že maďarská vláda na tento dopis v listopadu 2015 odpověděla;

I.  vzhledem k tomu, že Komise ve svém prohlášení o situaci v Maďarsku učiněném v rámci rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. prosince 2015 uvedla, že je připravena využít veškerých prostředků, které má k dispozici, včetně řízení o porušení Smlouvy, aby zajistila, že Maďarsko, stejně jako jakýkoli jiný členský stát, bude plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a respektovat hodnoty Unie zakotvené v článku 2 SEU; vzhledem k tomu, že Komise má za to, že podmínky pro aktivaci postupu pro posílení právního státu nebo článku 7 SEU nebyly v souvislosti s Maďarskem v této fázi splněny;

1.  znovu opakuje svůj postoj, který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku;

2.  připomíná, že pokud by některý členský stát závažným způsobem porušoval hodnoty uvedené v článku 2 SEU, byl by aktivován „postup podle článku 7“;

3.  odsuzuje uspěchaná právní opatření přijatá v uplynulých měsících, která mimořádně ztížila přístup k mezinárodní ochraně a která neoprávněně kriminalizují uprchlíky, migranty a žadatele o azyl; naléhavě vyzývá maďarskou vládu, aby se navrátila ke standardním postupům a mimořádná opatření odvolala, neboť mimořádný přiliv uprchlíků ustal; odsuzuje stále častější zadržování žadatelů o azyl, migrantů a uprchlíků, a to i nezletilých, a xenofobní rétoriku zaznívající i v komunikačních kampaních vlády a při veřejných konzultacích, kdy jsou migranti spojováni se sociálními problémy či terorismem, což ještě vyostřuje nepřátelskou a xenofobní atmosféru a vede k menší solidaritě;

4.  domnívá se, že všechny členské státy musí ve své legislativní a správní praxi důsledně dodržovat právo EU a že veškeré právní předpisy, včetně primárního práva všech členských států nebo kandidátských zemí, musí odrážet základní evropské hodnoty, totiž demokratické zásady, právní stát a základní práva, a být s nimi v souladu;

5.  znovu vyjadřuje politování nad tím, že Rada na poslední vývoj situace v Maďarsku nezareagovala; žádá Radu Evropské unie a Evropskou radu, aby uspořádaly diskusi a přijaly ohledně situace v Maďarsku závěry;

6.  konstatuje, že tyto události vyvolávají znepokojení, pokud jde o dodržování zásad právního státu, demokracie a lidských práv v Maďarsku v posledních letech, a společně mohou představovat vznikající systémové ohrožení právního státu v tomto členském státě; zastává názor, že jsou naplněny podmínky pro aktivaci postupu pro posílení právního státu a čl. 7 odst. 1, ačkoli Komise na plenárním zasedání Parlamentu dne 2. prosince 2015 tvrdila opak; domnívá se, že Maďarsko představuje zkoušku pro EU, která má ověřit její schopnost a ochotu reagovat na ohrožení a nerespektování jejích vlastních základních hodnot členským státem; se znepokojením bere na vědomí, že vývoj v některých dalších členských státech vykazuje podobné varovné známky oslabování právního státu jako v Maďarsku; vyjadřuje politování nad tím, že chybějící politická vůle Komise situaci v Maďarsku náležitě řešit vytváří precedens ve vztahu k dalším členským státům, jež vykazují, pokud jde o dodržování zásad právního státu, podobné znepokojivé trendy; je přesvědčen, že to vyvolává vážné pochybnosti ohledně schopnosti Unie zajistit trvalé dodržování politických kodaňských kritérií členskými státy po jejich vstupu do Unie;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise se nyní soustředí především na okrajové, technické aspekty právních předpisů a opomíjí trendy, vzorce a spojený účinek opatření; je přesvědčen, že zejména řízení o porušení Smlouvy ve většině případů nevedla ke skutečným změnám a nezajistila řešení situace v širších souvislostech; znovu naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivovala první fázi postupu EU pro posílení právního státu, a aby tedy bezodkladně zahájila proces podrobného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku, posoudila, zda nedochází k závažnému systémovému porušování hodnot, na nichž je podle článku 2 SEU Unie založena, včetně spojeného účinku řady opatření oslabujících demokracii, právní stát a základní práva, a aby zhodnotila, zda v tomto členském státě nenastalo systémové ohrožení právního státu, které by mohlo vést k reálnému riziku závažného porušování hodnot ve smyslu článku 7 SEU;

8.  domnívá se, že Komise coby strážkyně Smluv zatím nepostupuje v souladu se svými povinnostmi a v souladu se společnými zájmy a hodnotami Unie; s politováním konstatuje, že tím, že Komise nebere v potaz připomínky Parlamentu, které opakovaně vyslovila většina poslanců, ani na ně odpovídajícím způsobem nereaguje, oslabuje zásadu vzájemné loajální spolupráce orgánů ve smyslu článku 13 SEU;

9.  vítá registraci evropské občanské iniciativy, která vyzývá Komisi, aby navrhla uplatnění článku 7 SEU v souvislosti s údajným porušováním základních hodnot EU Maďarskem; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby v souladu s článkem 83 jednacího řádu vypracoval zvláštní zprávu o Maďarsku s cílem přijmout odůvodněný návrh vyzývající Radu k tomu, aby jednala v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, předsedovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře EU pro základní práva, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0227.

Právní upozornění - Ochrana soukromí