Postupak : 2015/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1358/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1358/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0461

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 152kWORD 81k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

podnesenog nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1110/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preambulu Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezinu drugu alineju te alineje od četvrte do sedme,

–  uzimajući posebno u obzir članak 2., članak 3. stavak 3. drugu alineju te članke 6. i 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije od 7. prosinca 2000. koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009.,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj(1),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–   uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP), sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te konvencije, preporuke, rezolucije i izvješća Parlamentarne skupštine, Odbora ministara, povjerenika za ljudska prava i Venecijanske komisije Vijeća Europe,

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 27. studenoga 2015. nakon njegova posjeta Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir prvi dijalog Vijeća o vladavini prava održan 17. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije iznesenu na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca (članak 2. UEU-a);

B.  budući da je Povelja o temeljnim pravima Europske unije dio primarnog zakonodavstva EU-a i da se njome zabranjuje bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja;

C.  budući da su se pristupanjem Uniji države članice obvezale na poštovanje temeljnih vrijednosti EU-a koje su utvrđene u Ugovorima i u Povelji; budući da se zato Komisija ne može pozvati na načelo supsidijarnosti kako bi opravdala izostanak reakcije kada pojedina država članica prekrši te vrijednosti,

D.  budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te je u skladu s UEU-om i UFEU-om;

E.  budući da su nedavni postupci i smetnje mađarske Vlade, posebice tijekom posljednjih 12 mjeseci, doveli do ozbiljnog i sustavnog pogoršanja vladavine prava u pogledu slobode medija i pluralizma, borbe protiv nesnošljivosti i diskriminacije, prava imigranata, tražitelja azila i izbjeglica, slobode okupljanja i udruživanja, slobode obrazovanja i akademskog istraživanja, jednakog postupanja prema vjerama i uvjerenjima, ograničavanja i onemogućavanja aktivnosti organizacija civilnog društva, prava pripadnika manjina, uključujući Rome i LGBTI zajednicu, neovisnosti pravosuđa i mnogih zabrinjavajućih optužbi za korupciju koje narušavaju vladavinu prava;

F.  budući da Europska komisija nije odgovorila na zahtjev Parlamenta da se u skladu s njegovom Rezolucijom od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj;

G.  budući da su instrumenti koje je Komisija usvojila kako bi pozorno nadgledala i učvrstila proračunsku i gospodarsku usklađenost država članica u opreci s njezinom nevoljkosti da se istinski i na odgovarajući način pobrine da države članice u potpunosti poštuju temeljne vrijednosti EU-a; budući da bi taj dvostruki pristup pridržavanju propisa mogao ozbiljno ugroziti povjerenje europskih građana u EU; budući da je opravdana nepopustljivost EU-a u pogledu vrijednosti poštovanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava ključna u osiguravanju vjerodostojnosti Unije i na unutarnjoj i na međunarodnoj sceni;

H.  budući da je mađarski parlament u srpnju i rujnu 2015. usvojio niz izmjena zakona koje se ponajprije odnose na zakon o azilu, kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku, zakon o nadzoru državne granice, zakon o policiji i zakon o nacionalnoj obrani; budući da su preliminarnom procjenom Komisije otkriveni brojni problemi i pitanja u vezi sa sadržajem i primjenom tih izmjena; budući da je Komisija 6. listopada 2015. uputila administrativno pismo mađarskoj vladi; budući da je mađarska vlada odgovorila na to pismo u studenom 2015.;

I.  budući da je Komisija u svojoj izjavi iznesenoj na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu priopćila da je spremna upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i postupke zbog kršenja, kako bi se zajamčilo da Mađarska, kao i svaka druga država članica, ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz zakonodavstva EU-a i poštuje vrijednosti Unije utvrđene u članku 2. UEU-a; budući da Komisija smatra da u ovom trenutku nisu ispunjeni uvjeti potrebni za aktiviranje okvira vladavine prava u vezi s Mađarskom ili člankom 7. UEU-a;

1.  ponavlja svoj stav iznesen u Rezoluciji od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj;

2.  podsjeća na to da bi se u slučaju da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. UEU-a pokrenuo postupak iz članka 7.;

3.  osuđuje zakonske odredbe donesene na brzinu tijekom proteklih mjeseci kojima se u velikoj mjeri otežava pristup međunarodnoj zaštiti i neopravdano kriminalizira izbjeglice, migrante i tražitelje azila; poziva mađarsku vladu da ponovno počne primjenjivati normalne postupke i povuče krizne mjere budući da je prestao izvanredni priljev izbjeglica; osuđuje sve češće pribjegavanje pritvaranju tražitelja azila, migranata i izbjeglica, među njima i maloljetnika, te služenje ksenofobnom retorikom u kojoj se migrante povezuje s društvenim problemima ili terorizmom, pa i u komunikacijskim kampanjama i nacionalnim savjetovanjima koje predvodi vlada, čime se dodatno pogoršava već neprijateljski raspoloženo i ksenofobno okruženje i smanjuje solidarnost;

4.  smatra da sve države članice u svojoj zakonodavnoj i administrativnoj praksi moraju u potpunosti poštovati pravo EU-a te da sve zakonodavstvo, uključujući primarno zakonodavstvo svake države članice ili države kandidatkinje, mora odražavati temeljne europske vrijednosti, prije svega demokratska načela, vladavinu prava i temeljna prava, odnosno biti u skladu s njima;

5.  još jednom izražava žaljenje zbog izostanka reakcije Vijeća na događaje u Mađarskoj; poziva Vijeće Europske unije i Europsko vijeće da održe raspravu i donesu zaključke o stanju u Mađarskoj;

6.  napominje da su ta zbivanja izazvala zabrinutost u pogledu načela vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u Mađarskoj tijekom protekle godine što bi, gledano kao skup povezanih događaja, moglo predstavljati početak sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici; mišljenja je da su, protivno izjavama koje je pred Parlamentom 2. prosinca 2015. iznijela Komisija, svi uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava i članka 7. stavka 1. u potpunosti ispunjeni; smatra da će se na primjeru Mađarske vidjeti hoće li EU dokazati svoju sposobnost i spremnost da reagira na prijetnje i kršenje svojih temeljnih vrijednosti koje provodi jedna država članica; sa zabrinutošću napominje da razvoj događaja u nekim drugim državama članicama kao što je Poljska pokazuje uznemirujuće znakove sličnog ugrožavanja vladavine prava kao u Mađarskoj; žali što neprekidni izostanak političke volje Komisije da se na odgovarajući način uhvati u koštac sa stanjem u Mađarskoj postavlja presedan s obzirom na druge države članice koje usvajaju slične zabrinjavajuće trendove u vezi s vladavinom prava; vjeruje da ovo izaziva ozbiljne sumnje u sposobnost Unije da osigura neprekinuto poštovanje političkih Kopenhaških kriterija nakon pristupanja države članice Uniji;

7.  žali zbog trenutačnog pristupa Komisije koji je uglavnom usmjeren na rubne tehničke aspekte zakonodavstva, dok se istodobno zanemaruju trendovi, obrasci i kombinirani učinak spomenutih mjera; smatra da pogotovo postupci zbog kršenja u većini slučajeva nisu uspjeli izazvati stvarne promjene i ponuditi sveobuhvatnije rješenje za to stanje; ponovno poziva Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava i u skladu s tim odmah pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj kojim bi se procijenila moguća sustavna teška kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija u skladu s člankom 2. UEU-a, uključujući kombinirani učinak niza mjera kojima se podrivaju demokracija, vladavina prava i temeljna prava, i ocijenila mogućnost nastajanja sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici koja bi se mogla razviti u jasnu opasnost od teškog kršenja u smislu članka 7. UEU-a;

8.  smatra da Komisija dosad nije postupala u skladu sa svojim dužnostima čuvarice Ugovora te u skladu sa zajedničkim interesima i vrijednostima Unije; žali zbog činjenice da Komisija svojim propustima u razmatranju zabrinutosti Parlamenta koju opetovano izražava većina njegovih zastupnika te nedostatnim reagiranjem u tom pogledu podriva načelo međusobne lojalne suradnje između institucija utvrđeno člankom 13. stavkom 2. UEU-a;

9.  pozdravlja registraciju Europske građanske inicijative kojom se poziva Komisiju da predloži aktiviranje članka 7. UEU-a za navodna kršenja temeljnih vrijednosti EU-a za koje je odgovorna Mađarska; nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da izradi nacrt posebnog izvješća o Mađarskoj u skladu s člankom 83. Poslovnika u cilju donošenja obrazloženog prijedloga kojim se poziva Vijeće da postupi u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, predsjedniku, vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0227.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti