Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1358/2015

Pateikti tekstai :

B8-1358/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0461

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 151kWORD 82k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1110/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) preambulę, ypač į jos antrą ir ketvirtą–septintą įtraukas,

–  ypač atsižvelgdamas į ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką, 6 ir 7 straipsnius, taip pat į ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) straipsnius, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, jų skatinimu ir apsauga ES,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre ir įsigaliojusią 2009 m. gruodžio mėn. kartu su Lisabonos sutartimi,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–   atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos, Ministrų Komiteto, Žmogaus teisių komisaro ir Venecijos komisijos konvencijas, rekomendacijas, rezoliucijas ir pranešimus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pareiškimą po jo apsilankymo Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į Tarybos pirmąjį metinį dialogą teisinės valstybės klausimais, įvykusį 2015 m. lapkričio 17 d.,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą, pateiktą 2015 m. gruodžio 2 d. Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga grindžiama šiomis vertybėmis – pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kadangi šios vertybės yra bendros valstybių narių visuomenės, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė, vertybės (ES sutarties 2 straipsnis);

B.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija yra ES pirminės teisės dalis ir pagal ją draudžiama bet kokia diskriminacija – dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

C.  kadangi stodamos į Sąjungą valstybės narės įsipareigojo gerbti Sutartyse ir Chartijoje įtvirtintas pagrindines ES vertybes; kadangi dėl to Komisija negali remtis subsidiarumo principu siekdama pateisinti reakcijos nebuvimą valstybei narei pažeidus šias vertybes;

D.  kadangi teisė į prieglobstį užtikrinama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat pagal ES sutartį ir SESV;

E.  kadangi dėl pastarojo meto iniciatyvų ir neseniai vykusio Vengrijos vyriausybės kišimosi, ypač per pastaruosius dvylika mėnesių, šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiamas teisinės valstybės principas – tai susiję su žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu, kova su netolerancija ir diskriminacija, imigrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių teisėmis, susirinkimų ir asociacijų laisve, išsilavinimo ir akademinių tyrimų laisve, vienodu požiūriu į religijas ir įsitikinimus, pilietinės visuomenės organizacijos veiklos apribojimais ir kliūtimis, mažumoms priklausančių žmonių, įskaitant romus ir LGBTI asmenis, teisėmis, teisminių institucijų nepriklausomumu ir daugeliu susirūpinimą keliančių įtarimų korupcija ir interesų konfliktais, kuriais paminamas teisinės valstybės principas;

F.  kadangi Komisija neatsižvelgė į Parlamento prašymą, pateiktą jo 2015 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje, pradėti demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje nuodugnios stebėsenos procesą;

G.  kadangi priemonės, kurias patvirtino Komisija siekdama atidžiai stebėti ir stiprinti valstybių narių biudžeto ir ekonominę darną, nedera su pasiryžimo stoka visiškai ir tinkamai užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai laikytųsi pagrindinių ES vertybių; kadangi šis dvigubos atitikties požiūris galėtų labai sumenkinti Europos piliečių pasitikėjimą ES; kadangi ES pagrįsta nepalenkiama pozicija dėl šių vertybių – pagarbos demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms – yra labai svarbi, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas Sąjunga tiek jos viduje, tiek tarptautiniu lygmeniu;

H.  kadangi 2015 m. liepos ir rugsėjo mėn. Vengrijos parlamentas priėmė keletą pakeitimų, visų pirma susijusių su prieglobsčio, baudžiamojo kodekso, baudžiamojo proceso, sienų, policijos ir nacionalinės gynybos teisės aktais; kadangi Komisija, atlikusi preliminarų vertinimą, atkreipė dėmesį į keletą susirūpinimą keliančių aspektų ir klausimų, susijusių su šių pakeitimų turiniu ir įgyvendinimu; kadangi 2015 m. spalio 6 d. Komisija Vengrijos vyriausybei nusiuntė administracinį raštą; kadangi Vengrijos vyriausybė atsakė į šį raštą 2015 m. lapkričio mėn.;

I.  kadangi savo pareiškime, pateiktame 2015 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje, Komisija pareiškė, kad yra pasirengusi panaudoti visas turimas priemones, įskaitant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kad užtikrintų, jog Vengrija – ir bet kuri kita valstybė narė – laikytųsi savo įsipareigojimų pagal ES teisę ir gerbtų Sąjungos vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje; kadangi Komisija mano, jog šiuo etapu netenkinamos sąlygos pradėti Vengrijai taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti arba ES sutarties 7 straipsnio nuostatas;

1.  patvirtina savo poziciją, išreikštą 2015 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje;

2.  primena, kad valstybei narei sunkiai pažeidus ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes būtų pradedama taikyti 7 straipsnyje numatyta procedūra;

3.  smerkia pastaraisiais mėnesiais skubotai priimtas teisines nuostatas, kurias taikant galimybės pasinaudoti tarptautine apsauga buvo labai apribotos ir yra nepateisinamai kriminalizuojami pabėgėliai, migrantai ir prieglobsčio prašytojai; primygtinai ragina Vengrijos vyriausybę grįžti prie įprastų procedūrų ir atšaukti priemones krizės atveju, nes išskirtinio masto pabėgėlių srautas sumažėjo; smerkia tai, kad prieglobsčio prašytojai, migrantai ir pabėgėliai, įskaitant nepilnamečius, vis dažniau sulaikomi, ir tai, kad ir per vyriausybės rengiamas informavimo kampanijas ir nacionalines konsultacijas naudojami ksenofobiniai pasisakymai, kuriuose migrantai siejami su socialinėmis problemomis ar terorizmu, ir taip dar labiau kurstomas priešiškumas ir ksenofobinės nuostatos ir silpninamas solidarumas;

4.  mano, kad visos valstybės narės savo įstatymų leidimo ir administracinėje praktikoje turi visapusiškai laikytis ES teisės ir kad visi teisės aktai, įskaitant bet kurios valstybės narės ar šalies kandidatės pirminę teisę, turi būti grindžiami pagrindinėmis Europos vertybėmis, būtent demokratijos principais, teisine valstybe ir pagrindinėmis teisėmis, ir turi šioms vertybėms neprieštarauti;

5.  dar kartą išreiškia apgailestavimą dėl to, kad Taryba nereagavo į naujausius procesus Vengrijoje; primygtinai ragina Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Vadovų Tarybą surengti diskusiją dėl padėties Vengrijoje ir priimti išvadas;

6.  pažymi, kad dėl šių per pastaruosius metus įvykusių naujausių įvykių kilo susirūpinimas dėl teisinės valstybės , demokratijos principų ir pagrindinių teisių užtikrinimo Vengrijoje, ir tai, kartu sudėjus, galėtų reikšti, kad šioje valstybėje narėje kyla sisteminė grėsmė teisinei valstybei; laikosi nuomonės, priešingai nei Komisija 2015 m. gruodžio 2 d. Parlamente pateiktame pareiškime, kad sąlygos pradėti taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatas visiškai tenkinamos; mano, kad Vengrijos atvejis yra išbandymas ES, kurio metu ji turi įrodyti savo gebėjimą ir pasirengimą reaguoti į valstybės narės keliamą grėsmę vertybėms, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir į šių vertybių pažeidimą; susirūpinęs pažymi, kad procesams kai kuriose kitose valstybėse narėse būdingi nerimą keliantys teisinės valstybės principo pažeidimo požymiai, panašūs į tendencijas Vengrijoje; apgailestauja, kad dėl nuolatinio Komisijos politinės valios tinkamai spręsti klausimą dėl padėties Vengrijoje trūkumo kuriamas precedentas kitoms valstybėms narėms, kuriose ima vyrauti panašios nerimą keliančios tendencijos, susijusios su teisinės valstybės principu; mano, kad dėl šios priežasties kyla rimtas susirūpinimas dėl to, ar Sąjunga sugeba užtikrinti nuolatinį politinių Kopenhagos kriterijų laikymąsi valstybei narei prisijungus prie Sąjungos;

7.  apgailestauja dėl to, kad šiuo metu Komisija laikosi tokio požiūrio, kai dėmesys labiausiai sutelkiamas į šalutinius, techninius teisėkūros aspektus ir ignoruojamos tendencijos, modeliai ir bendras priemonių poveikis; mano, kad ypač taikant pažeidimo nagrinėjimo procedūras dažniausiai nesugebėta paskatinti tikrų pokyčių ir sureguliuoti padėties platesniu mastu; dar kartą ragina Komisiją pradėti taikyti ES teisinės valstybės stiprinimo sistemos pirmosios pakopos nuostatas, taigi nedelsiant inicijuoti nuodugnios demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje stebėsenos procesą, įvertinant galimą šiurkštų sisteminį ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų pagrindinių Sąjungos vertybių pažeidimą, įskaitant bendrą keleto priemonių, kurios blogina demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėtį, poveikį, ir įvertinti, ar toje valstybėje narėje teisinei valstybei nekyla sisteminė grėsmė, kuri galėtų peraugti į akivaizdų šiurkštaus pažeidimo pagal ES sutarties 7 straipsnį pavojų;

8.  mano, kad Komisija iki šiol nesugebėjo vykdyti savo kaip Sutarčių ir Sąjungos bendrų interesų ir vertybių sergėtojos pareigų; apgailestauja dėl to, kad neatsižvelgdama į daugumos Parlamento narių nuolatos reiškiamą susirūpinimą arba tinkamai į jį nereaguodama Komisija pažeidžia lojalaus institucijų tarpusavio bendradarbiavimo principą, įtvirtintą ES sutarties 13 straipsnyje;

9.  palankiai vertina tai, jog buvo užregistruota Europos piliečių iniciatyva, kuria Komisija raginama pasiūlyti, kad dėl įtariamo Vengrijos ES pagrindinių vertybių pažeidimo būtų taikomas ES sutarties 7 straipsnis; paveda savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnį parengti specialų pranešimą dėl Vengrijos, siekiant priimti pagrįstą pasiūlymą, kuriuo Taryba raginama imtis veiksmų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalies nuostatas;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Vengrijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0227.

Teisinė informacija - Privatumo politika