Procedură : 2015/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1358/2015

Texte depuse :

B8-1358/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0461

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 166kWORD 87k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1110/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special al doilea paragraf și paragrafele patru-șapte,

–  având în vedere îndeosebi articolul 2, articolul 3 alineatul (3) a doua liniuță și articolele 6 și 7 din TUE, precum și articolele din TUE și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la respectarea, promovarea și protecția drepturilor fundamentale în UE,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, care a fost proclamată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, și a intrat în vigoare în decembrie 2009, odată cu Tratatul de la Lisabona,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria(1),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–   având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și convențiile, recomandările, rezoluțiile și rapoartele Adunării Parlamentare, Comitetului de Miniștri, Comisarului pentru Drepturile Omului și Comisiei de la Veneția din cadrul Consiliului Europei,

–  având în vedere declarația Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei din 27 noiembrie 2015 în urma vizitei sale în Ungaria,

–  având în vedere primul dialog anual al Consiliului privind statul de drept, care a avut loc la 17 noiembrie 2015,

–  având în vedere declarația Comisiei din cadrul dezbaterii în plen care a avut loc la Parlamentul European la 2 decembrie 2015 cu privire la situația din Ungaria,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (O‑000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste valori sunt comune statelor membre, într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, dreptatea, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați (articolul 2 din TUE);

B.  întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene face parte din dreptul primar al UE și interzice discriminarea de orice fel bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau credința, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală;

C.  întrucât, odată cu aderarea la Uniune, statele membre s-au angajat să respecte valorile constitutive ale UE astfel cum sunt consacrate în tratate și în Cartă; întrucât, prin urmare, Comisia nu poate invoca principiul subsidiarității pentru a justifica lipsa unei reacții atunci când un stat membru încălcă aceste valori;

D.  întrucât dreptul la azil este un drept garantat, cu respectarea normelor prevăzute de Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților și în conformitate cu TUE și TFUE;

E.  întrucât recentele inițiative și ingerințe ale guvernului Ungariei, în special cele din ultimele 12 luni, au condus la o deteriorare gravă, de natură sistemică a situației statului de drept în ceea ce privește libertatea mass-mediei și pluralismul, combaterea intoleranței și a discriminării, drepturile imigranților, solicitanților de azil și ale refugiaților, libertatea de întrunire și asociere, libertatea de educație și cercetare academică, tratamentul egal al religiilor și credințelor, limitarea și obstrucționarea activităților desfășurate de organizațiile societății civile, drepturile persoanelor aparținând minorităților, inclusiv ale romilor și ale persoanelor LGBTI, independența sistemului judecătoresc și numeroase relatări îngrijorătoare privind corupția și conflictele de interese care subminează statul de drept;

F.  întrucât Comisia nu a dat curs solicitării Parlamentului, formulată de acesta în Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria, de a iniția un proces de monitorizare aprofundată cu privire la situația democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale din Ungaria;

G.  întrucât instrumentele adoptate de Comisie pentru a monitoriza îndeaproape și a întări coerența bugetară și economică a statelor membre prezintă o discordanță în raport cu lipsa de voință a Comisiei de a asigura în mod sincer și adecvat respectarea deplină de către statele membre a valorilor constitutive ale UE; întrucât această abordare de respectare selectivă a normelor ar putea periclita în mod grav încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană; întrucât adoptarea de către UE a unei atitudini intransigente justificabile în ceea ce privește valorile legate de respectarea democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale este esențială pentru asigurarea credibilității Uniunii atât în interiorul acesteia, cât și pe plan internațional;

H.  întrucât parlamentul Ungariei a adoptat în iulie și septembrie 2015 o serie de modificări legislative ce vizau în special legea privind azilul, codul penal, codul de procedură penală, legea privind frontierele, legea privind poliția și legea privind apărarea națională; întrucât evaluarea preliminară a Comisiei a scos în evidență mai multe motive de îngrijorare și aspecte legate de conținutul și implementarea acestor modificări; întrucât, la 6 octombrie 2015, Comisia i-a trimis guvernului ungar o scrisoare administrativă; întrucât guvernul ungar a prezentat un răspuns la scrisoarea în cauză în noiembrie 2015;

I.  întrucât, în cuprinsul declarației sale prezentate în cadrul dezbaterii în plen care a avut loc la Parlamentul European la 2 decembrie 2015 cu referire la situația din Ungaria, Comisia a susținut că este pregătită să facă uz de toate mijloacele care îi stau la dispoziție, inclusiv de proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura respectarea de către Ungaria, și de către orice alt stat membru, a obligațiilor care îi incumbă în temeiul legislației UE și a valorilor Uniunii, astfel cum sunt consfințite la articolul 2 din TUE; întrucât Comisia consideră că, în această etapă, nu sunt întrunite condițiile pentru activarea cadrului UE privind statul de drept în privința Ungariei sau a articolului 7 din TUE,

1.  își reiterează poziția exprimată în Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria;

2.  reamintește că o încălcare gravă de către un stat membru a valorilor menționate în articolul 2 din TUE ar declanșa procedura „articolului 7”;

3.  denunță seria de măsuri legislative adoptate pripit în ultimele luni, care îngreunează extrem de mult accesul la protecție internațională și incriminează în mod nejustificat refugiații, migranții și solicitanții de azil; îndeamnă guvernul ungar să revină la procedurile obișnuite și să revoce măsurile de criză, deoarece fluxul excepțional de mare de refugiați a încetat; condamnă detenția tot mai frecventă a solicitanților de azil, migranților și refugiaților, inclusiv a minorilor, și recurgerea la discursuri xenofobe în care se face o legătură între migranți și problemele sociale sau terorism, inclusiv prin campanii de comunicare ale guvernului și prin consultări naționale, agravând astfel climatul ostil și xenofob și reducând gradul de solidaritate;

4.  consideră că toate statele membre trebuie să respecte integral dreptul UE în cadrul practicilor lor legislative și administrative și că întreaga legislație, inclusiv dreptul primar al oricărui stat membru și al oricărei țări candidate, trebuie să reflecte și să se afle în conformitate cu valorile europene de bază, și anume principiile democratice, statul de drept și drepturile fundamentale;

5.  își exprimă încă o dată regretul cu privire la absența unei reacții din partea Consiliului la cele mai recente evoluții din Ungaria; îndeamnă Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European să organizeze o dezbatere și să adopte concluzii privind situația din Ungaria;

6.  constată că aceste evoluții constituie un motiv de îngrijorare în ceea ce privește situația din ultimii ani a principiilor statului de drept, democrației și drepturilor fundamentale din Ungaria, care, puse laolaltă, ar putea reprezenta o amenințare sistemică emergentă la adresa statului de drept în acest stat membru; consideră că sunt întrunite integral condițiile pentru activarea cadrului privind statul de drept și a articolului 7 alineatul (1), contrar declarației făcute de Comisie în fața Parlamentului la 2 decembrie 2015; consideră că Ungaria reprezintă un test pentru ca UE să-și demonstreze capacitatea și voința de a reacționa la amenințări la adresa valorilor sale constitutive din partea unui stat membru și la încălcarea acestor valori; constată cu îngrijorare că evoluțiile din alte state membre prezintă semne îngrijorătoare ale subminării statului de drept, similare celor din Ungaria; regretă faptul că lipsa continuă de voință politică din partea Comisiei de a trata în mod adecvat situația din Ungaria creează un precedent pentru alte state membre care adoptă practici îngrijorătoare similare în ceea ce privește respectarea statului de drept; consideră că acest lucru dă naștere unor preocupări puternice în ceea ce privește capacitatea Uniunii de a asigura respectarea constantă a criteriilor politice de la Copenhaga după ce un stat aderă la Uniune;

7.  regretă faptul că poziția actuală adoptată de Comisie se axează în principal pe aspecte marginale, de ordin tehnic, ale legislației, ignorând tendințele și practicile ce se conturează și efectul combinat al cestor măsuri; consideră, îndeosebi, că acțiunile în neîndeplinirea obligațiilor nu au dus, în majoritatea cazurilor, la schimbări reale și nici la tratarea mai cuprinzătoare a situației; își repetă apelul adresat Comisiei să activeze prima etapă a cadrului UE pentru consolidarea statului de drept și, prin urmare, să inițieze de îndată un proces de monitorizare aprofundată a situației democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale din Ungaria, pentru a aprecia dacă există o potențială încălcare gravă, de natură sistemică, a valorilor pe care se întemeiază Uniunea în conformitate cu articolul 2 din TUE, inclusiv impactul combinat al unei serii de măsuri care subminează democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, și pentru a analiza dacă se conturează apariția unei amenințări sistemice la adresa statului de drept în respectivul stat membru, care ar putea deveni un risc clar de încălcare gravă în sensul articolului 7 din TUE;

8.  consideră că, până în prezent, Comisia nu și-a îndeplinit atribuțiile de gardian al tratatelor și al intereselor și valorilor comune ale Uniunii; regretă faptul că, deoarece nu ia în considerare și nu reacționează în mod adecvat la preocupările exprimate în repetate rânduri de majoritatea deputaților în Parlament, Comisia subminează principiul cooperării loiale dintre instituții prevăzut la articolul 13 din TUE;

9.  salută înregistrarea unei Inițiative cetățenești europene prin care Comisia este invitată să propună declanșarea articolului 7 din TUE în cazul încălcării presupuse de către Ungaria a valorilor fundamentale ale UE; însărcinează Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să elaboreze un raport specific referitor la Ungaria, în conformitate cu articolul 83 din Regulamentul său de procedură, cu scopul adoptării unei propuneri motivate care să-i solicite Consiliului să ia măsuri în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ungariei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale țărilor candidate, Agenției pentru Drepturile Fundamentale a UE, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0227.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate