Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1358/2015

Ingivna texter :

B8-1358/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0461

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1110/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra strecksatsen och fjärde till sjunde strecksatserna,

–  med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, 6 och 7 i EU-fördraget, samt av de artiklar i såväl EU-fördraget som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, vilken proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europadomstolens rättspraxis och konventionerna, rekommendationerna, resolutionerna och rapporterna från Europarådets parlamentariska församling, ministerkommitté, kommissarie för mänskliga rättigheter och Venedigkommission,

–  med beaktande av uttalandet den 27 november 2015 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern,

–  med beaktande av rådets första årliga dialog om rättsstaten, som hölls den 17 november 2015,

–  med beaktande av kommissionens uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män (artikel 2 i EU-fördraget).

B.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är en del av av EU:s primärlagstiftning och förbjuder diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.  Genom anslutningen till EU har medlemsstaterna åtagit sig att respektera EU:s grundläggande värden, såsom de fastställs i fördragen och i stadgan. Kommissionen kan därför inte åberopa subsidiaritetsprincipen för att rättfärdiga avsaknaden av reaktion på en medlemsstats åsidosättande av dessa värden.

D.  Rätten till asyl garanteras genom vederbörligt iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget.

E.  Den ungerska regeringens initiativ och ingripanden den senaste tiden, och särskilt under de gångna tolv månaderna, har lett till en allvarlig och systematisk försämring av rättsstatsprincipen vad gäller mediefrihet och mediemångfald, kampen mot intolerans och diskriminering, invandrares, asylsökandes och flyktingars rättigheter, mötes- och föreningsfriheten, utbildningsfriheten och den akademiska forskningsfriheten, likabehandlingen av religion och övertygelse, inskränkningar i och hinder för verksamhet som bedrivs av det civila samhällets organisationer, rättigheter för personer som tillhör minoriteter, däribland romer och hbti-personer och rättsväsendets oberoende, och till många oroväckande uppgifter om korruption och intressekonflikter, vilket undergräver rättsstatsprincipen.

F.  Kommissionen har inte tillmötesgått det krav som parlamentet gav uttryck för i sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern, om att inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern.

G.  Kommissionens antagande av instrument för att noggrant övervaka och stärka medlemsstaternas budgetmässiga och ekonomiska samstämdhet kontrasterar mot dess bristande vilja att verkligen säkerställa att medlemsstaterna till fullo följer EU:s grundläggande värden. Detta dubbla sätt att förhålla sig till efterlevnad skulle allvarligt kunna äventyra EU-medborgarnas förtroende för EU. EU måste vara orubbligt vad gäller respekten för demokrati, rättsstaten och grundläggande rättigheter, då detta är avgörande för att säkerställa EU:s trovärdighet både inom EU och på ett internationellt plan.

H.  I juli och september 2015 antog det ungerska parlamentet ett antal ändringar avseende framför allt asyllagen, strafflagen, straffprocesslagen, gränslagen, polislagen och lagen om nationellt försvar. Vid kommissionens preliminära utvärdering uppdagades ett antal farhågor och frågor om innehållet i och genomförandet av dessa ändringar. Den 6 oktober 2015 skickade kommissionen en administrativ skrivelse till den ungerska regeringen. Den ungerska regeringen besvarade denna skrivelse i november 2015.

I.  I sitt uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 om situationen i Ungern förklarade kommissionen att den är redo att utnyttja alla medel som står till dess förfogande, inklusive överträdelseförfaranden, för att se till att Ungern – liksom alla andra medlemsstater – uppfyller sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och respekterar de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget. Kommissionen anser inte att villkoren för att i Ungerns fall aktivera ramen för rättsstatsprincipen eller artikel 7 i EU-fördraget har uppfyllts i detta skede.

1.  Europaparlamentet bekräftar den ståndpunkt det gav uttryck för i sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern.

2.  Europaparlamentet påminner om att om en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget ska detta aktivera det förfarande som anges i artikel 7.

3.  Europaparlamentet fördömer de rättsliga bestämmelser som i all hast har antagits de senaste månaderna, som har gjort tillgången till internationellt skydd extremt svår och som utan grund har kriminaliserat flyktingar, migranter och asylsökande. Parlamentet uppmanar med eftertryck den ungerska regeringen att återgå till normala förfaranden och att upphäva krisåtgärderna, eftersom den exceptionella flyktingströmmen har upphört. Parlamentet fördömer att asylsökande, migranter och flyktingar, inklusive minderåriga, i allt högre grad grips, och att man använder sig av främlingsfientlig retorik som kopplar migranter till sociala problem eller terrorism, bl.a. genom regeringsunderstödda kommunikationskampanjer och nationella samråd, vilket spär på det aggressiva och främlingsfientliga klimatet och minskar solidariteten.

4.  Europaparlamentet anser att alla medlemsstater till punkt och pricka måste följa EU:s lagstiftning i sitt rättsliga och administrativa arbete, och att all lagstiftning, inklusive primärrätten i alla medlemsstater och kandidatländer, måste återspegla och vara förenlig med grundläggande europeiska värden, såsom demokratiska principer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

5.  Europaparlamentet beklagar än en gång djupt att rådet inte har reagerat på den senaste tidens utveckling i Ungern. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionens råd och Europeiska rådet att anordna en diskussion och att anta slutsatser om situationen i Ungern.

6.  Europaparlamentet konstaterar att denna utveckling har gett upphov till farhågor om rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i Ungern under de senaste åren, vilket sammantaget skulle kunna utgöra ett systemhot mot rättsstatsprincipen i denna medlemsstat. Till skillnad från vad kommissionen sade i sitt uttalande i parlamentet den 2 december 2015 anser parlamentet att villkoren för aktivering av ramen för rättsstatsprincipen och artikel 7.1 till fullo har uppfyllts. Parlamentet anser att Ungern utgör en möjlighet för EU att visa att man har kapacitet och vilja att reagera på en medlemsstats hot mot och åsidosättande av EU:s egna grundläggande värderingar. Parlamentet konstaterar bekymrat att utvecklingen i vissa andra medlemsstater visar oroväckande tecken på att rättsstatsprincipen håller på att undergrävas på liknande sätt som i Ungern. Parlamentet beklagar att kommissionens fortsatta politiska ovilja att på lämpligt sätt hantera situationen i Ungern skapar ett prejudikat visavi andra medlemsstater som visar liknande oroväckande tendenser vad gäller respekten för rättsstatsprincipen. Parlamentet anser att detta gör att man allvarligt kan ifrågasätta EU:s förmåga att säkerställa fortsatt respekt för de politiska Köpenhamnskriterierna efter ett lands anslutning till EU.

7.  Europaparlamentet beklagar att kommissionens nuvarande angreppssätt huvudsakligen är inriktat på marginella, tekniska aspekter av lagstiftningen samtidigt som det bortser från trender, mönster och den kombinerade effekten av åtgärder. Parlamentet anser att framför allt överträdelseförfaranden i de flesta fall har misslyckats med att få till stånd verkliga förändringar och hantera situationen i ett vidare perspektiv. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att aktivera den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma om det föreligger risk för ett systemiskt allvarligt åsidosättande av de värden som unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder som undergräver demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och att bedöma systemhotet mot rättsstatsprincipen i den medlemsstaten, vilket kan utvecklas till en klar risk för ett allvarligt åsidosättande i den mening som avses i artikel 7 i EU-fördraget.

8.  Europaparlamentet anser att kommissionen hittills har misslyckats med att agera i enlighet med sina skyldigheter som väktare av fördragen och EU:s gemensamma intressen och värden. Parlamentet beklagar djupt att kommissionen, genom att inte överväga eller på lämpligt sätt tillmötesgå de farhågor som upprepade gånger har uttryckts av en majoritet av parlamentets ledamöter, undergräver principen om lojalt samarbete som anges i artikel 13 i EU-fördraget.

9.  Europaparlamentet välkomnar registreringen av ett europeiskt medborgarinitiativ som uppmanar kommissionen att föreslå att artikel 7 i EU-fördraget ska aktiveras till följd av påståenden om att Ungern skulle ha åsidosatt EU:s grundläggande värden. Parlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att utarbeta ett särskilt betänkande om Ungern i enlighet med artikel 83 i arbetsordningen, i syfte att anta ett motiverat förslag i vilket rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0227.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy