Postupak : 2015/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1359/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1359/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0461

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 150kWORD 81k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.404v01-00
 
B8-1359/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1110/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Mađarskoj  (2015/2935(RSP))


Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj  (2015/2935(RSP))  
B8-1359/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preambulu Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezinu drugu alineju te alineje od četvrte do sedme,

–  uzimajući posebno u obzir članak 2., članak 3. stavak 3. drugu alineju te članke 6. i 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije od 7. prosinca 2000. koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009.,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj(1),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 27. studenog 2015. nakon njegova posjeta Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir mišljenja o Mađarskoj koja je objavila Europska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) koja je osnovana u sklopu Vijeća Europe,

  uzimajući u obzir izjavu Komisije iznesenu na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca (članak 2. UEU-a);

B.  budući da je Poveljom o temeljnim pravima Europske unije zabranjena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja;

C.  budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te je u skladu s UEU-om i UFEU-om;

D.  budući da su nedavni događaji te inicijative i mjere poduzete tijekom posljednjih nekoliko godina u Mađarskoj doveli do ozbiljnog pogoršanja stanja u pogledu, među ostalim, medijske slobode i pluralizma, borbe protiv netolerancije i diskriminacije, ljudskih prava migranata, tražitelja azila i izbjeglica, slobode okupljanja i udruživanja, slobode obrazovanja i akademskog istraživanja, prava na jednako postupanje s obzirom na vjeru i uvjerenje, mogućnosti organizacija civilnog društva da neometano obavljaju svoju zadaću bez ograničavanja njihovih prava, prava pripadnika manjina, uključujući Rome i osobe LGBTI, funkcioniranja ustavnog sustava, neovisnosti sudstva i drugih institucija koje bi trebale djelovati kao uzajamna kontrola moći u demokratskim državama, kao i u vezi s brojnim zabrinjavajućim optužbama za korupciju i sukob interesa kojima se ugrožava vladavina prava;

E.  budući da Komisija nije odgovorila na zahtjev koji je Parlament postavio u svojoj Rezoluciji od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj, a odnosi se na pokretanje postupka temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj kojim bi se ocijenila moguća sustavna teška kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija u skladu s člankom 2. UEU-a;

F.  budući da je mađarski parlament u srpnju i rujnu 2015. usvojio niz izmjena zakona koje se ponajprije odnose na zakon o azilu, kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku, zakon o nadzoru državne granice, zakon o policiji i zakon o obrani; budući da su preliminarnom procjenom Komisije otkriveni brojni problemi i pitanja u vezi sa sadržajem i primjenom tih izmjena; budući da je Komisija 6. listopada 2015. uputila administrativno pismo mađarskoj vladi; budući da je mađarska vlada odgovorila na to pismo;

G.  budući da je Komisija u svojoj izjavi iznesenoj na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu priopćila da je spremna upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i postupke zbog kršenja, kako bi se zajamčilo da Mađarska, baš kao i svaka druga država članica, djeluje u skladu sa svojim obvezama prema pravu Unije i da poštuje vrijednosti Unije iz članka 2. UEU-a; budući da Komisija smatra da u ovom trenutku nisu ispunjeni uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava u vezi s Mađarskom;

1.  ponavlja stajalište izneseno u svojoj Rezoluciji o stanju u Mađarskoj od 10. lipnja 2015. u kojoj je osudio opetovane izjave mađarskog premijera Viktora Orbána kojima je pokrenuta rasprava o mogućem ponovnom uvođenju smrtne kazne u Mađarskoj te javnu raspravu o migraciji i s njom povezanu kampanju reklamnim plakatima širom zemlje koju je pokrenula mađarska vlada, apelirao na Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava te pozvao Komisiju da podnese prijedlog za uspostavu mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava;

2.  podsjeća na to da bi se u slučaju jasnog rizika da će država članica teško prekršiti vrijednosti iz članka 2. UEU-a pokrenuo postupak iz članka 7.;

3.  osuđuje niz ishitrenih zakonskih mjera poduzetih tijekom proteklih mjeseci kojima se u velikoj mjeri otežava pristup međunarodnoj zaštiti i neopravdano kriminaliziraju migranti i tražitelji azila, čime se krši Ženevska konvencija i njezin protokol; naglašava svoju zabrinutost u pogledu poštovanja načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja (non-refoulement); osuđuje to što Mađarska sve češće pribjegava pritvaranju tražitelja azila te što sve češće upotrebljava ksenofobičnu retoriku kojom se migrante povezuje s društvenim problemima ili sigurnosnim rizikom, pa i preko komunikacijskih kampanji pod vodstvom vlade, čime se dodatno otežava integracija malog broja migranata koji ostaju u zemlji;

4.  smatra da sve države članice u svojoj zakonodavnoj i administrativnoj praksi moraju u potpunosti poštovati pravo EU-a te da sve zakonodavstvo, uključujući primarno zakonodavstvo svake države članice ili države kandidatkinje mora odražavati temeljne europske vrijednosti, prije svega demokratska načela, vladavinu prava i temeljna prava, odnosno biti u skladu s njima;

5.  još jednom izražava žaljenje zbog izostanka reakcije Vijeća na događaje u Mađarskoj; poziva Vijeće Europske unije i Europsko vijeće da održe raspravu i donesu zaključke o stanju u Mađarskoj;

6.  napominje da zbivanja u Mađarskoj već nekoliko godina izazivaju zabrinutost u pogledu poštovanja načela vladavine prava, demokracije i temeljnih prava što bi, gledano kao skup povezanih događaja, moglo predstavljati početak sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici; smatra da će se na primjeru Mađarske vidjeti hoće li EU dokazati svoju sposobnost i spremnost da reagira na prijetnje i kršenje svojih temeljnih vrijednosti koje provodi jedna država članica; sa zabrinutošću napominje da razvoj događaja u nekim drugim državama članicama, kao što je Poljska, pokazuje zabrinjavajuće znakove sličnog ugrožavanja vladavine prava kao u Mađarskoj;

7.  žali zbog toga što je pristup koji Komisija trenutačno primjenjuje usmjeren uglavnom na marginalne, tehničke aspekte zakonodavstva, dok se zanemaruju trendovi, obrasci i kombinirani učinak mjera na vladavinu prava i temeljna prava; smatra da posebno postupci zbog kršenja u većini slučajeva nisu uspjeli polučiti stvarne promjene niti se s pomoću njih razmotrilo stanje u širem smislu; ponovno poziva Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava te da stoga odmah pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj kojim bi se ocijenila moguća sustavna teška kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija u skladu s člankom 2. UEU-a, uključujući kombinirani učinak niza mjera kojima se podrivaju demokracija, vladavina prava i temeljna prava, te da ocijeni nastajanje sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici koja bi se mogla razviti u jasan rizik teškog kršenja u smislu članka 7. UEU-a;

8.  smatra da Komisija dosad nije postupala u skladu sa svojim dužnostima kao čuvarice Ugovora te u skladu sa zajedničkim interesima i vrijednostima Unije; žali zbog toga što Komisija nije na odgovarajući način razmotrila niti odgovorila na zabrinutost Parlamenta koju je većina njegovih članova izrazila u više navrata, čime se podriva načelo međusobne lojalne suradnje između institucija utvrđeno člankom 13. stavkom 2. UEU-a; prima na znanje odluku Komisije od 14. srpnja 2015. kojom se raskida nekoliko ugovora u osam programa financiranja EU-a zbog primjene pretjerano restriktivnih kriterija odabira u postupcima javne nabave u Mađarskoj; poziva Komisiju da nastavi provoditi sve istrage te da u potpunosti upotrijebi sve postojeće zakonodavne instrumente kako bi zajamčila transparentno i propisno korištenje fondova EU-a u Mađarskoj na temelju prava EU-a;

9.  pozdravlja registraciju Europske građanske inicijative kojom se Komisija poziva da predloži aktiviranje članka 7. UEU-a za navodno kršenje temeljnih vrijednosti EU-a za koje je odgovorna Mađarska; nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da izradi nacrt posebnog izvješća o Mađarskoj u skladu s člankom 83. stavkom 1. točkom (a) Poslovnika u cilju usvajanja obrazloženog prijedloga kojim se Vijeće poziva da postupi u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a;

10.  ponovno poziva Komisiju da predstavi prijedlog za uspostavu mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kao instrumenta za provedbu Povelje i Ugovora i njihovo poštovanje, na što su se sve države članice obvezale potpisom, oslanjajući se na jedinstvene i objektivne pokazatelje, te da jednom godišnje na neselektivan način i na ravnopravnoj osnovi provede nepristranu procjenu stanja u vezi s temeljnim pravima, demokracijom i vladavinom prava u svim državama članicama, u kojoj će biti sadržana ocjena koju će provesti Agencija Europske unije za temeljna prava, zajedno s primjenom odgovarajućih obvezujućih i korektivnih mehanizama, kako bi se ispravili postojeći propusti i kako bi se omogućio automatski i postupni odgovor na kršenja vladavine prava i temeljnih prava na razini država članica;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0227.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti