Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1359/2015

Pateikti tekstai :

B8-1359/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0461

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 146kWORD 81k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.404v01-00
 
B8-1359/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1110/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Vengrijoje  (2015/2935(RSP))


Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje  (2015/2935(RSP))  
B8-1359/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties preambulę, ypač į jos antrą ir ketvirtą–septintą įtraukas,

–  ypač atsižvelgdamas į ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką, 6 ir 7 straipsnius, taip pat į ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) straipsnius, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, jų skatinimu ir apsauga ES,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre ir įsigaliojusią 2009 m. gruodžio mėn. kartu su Lisabonos sutartimi,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pareiškimą po jo apsilankymo Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Europos demokratijos per teisę komisijos (Venecijos komisijos) nuomones dėl Vengrijos,–  atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą, pateiktą 2015 m. gruodžio 2 d. Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga grindžiama šiomis vertybėmis – pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kadangi šios vertybės yra bendros valstybių narių visuomenės, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė, vertybės (ES sutarties 2 straipsnis);

B.  kadangi pagal ES pagrindinių teisių chartiją draudžiama bet kokia diskriminacija – dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

C.  kadangi teisė į prieglobstį užtikrinama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat pagal ES sutartį ir SESV;

D.  kadangi dėl pastarojo meto įvykių, iniciatyvų ir priemonių, kurių imtasi per pastaruosius kelerius metus Vengrijoje, smarkiai pablogėjo padėtis, susijusi su, inter alia, žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu, kova su netolerancija ir diskriminacija, migrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių žmogaus teisėmis, susirinkimų ir asociacijų laisve, išsilavinimo ir akademinių tyrimų laisve, vienodu požiūriu į religijas ir įsitikinimus, pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimu atlikti savo vaidmenį nevaržomai ir išvengiant jų teisių apribojimo, mažumoms priklausančių asmenų, įskaitant romus ir LGBTI asmenis, teisėmis, konstitucinės sistemos veikimu, teisminių ir kitų institucijų, kurios demokratinėje valstybėje turėtų veikti kaip stabdžių ir atsvarų sistema, nepriklausomumu ir daugeliu susirūpinimą keliančių įtarimų korupcija ir interesų konfliktais, kuriais paminamas teisinės valstybės principas;

E.  kadangi Komisija neatsižvelgė į Parlamento prašymą, pateiktą jo 2015 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje, pradėti demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje nuodugnios stebėsenos procesą, įvertinant galimą šiurkštų sisteminį ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų pagrindinių Sąjungos vertybių pažeidimą;

F.  kadangi 2015 m. liepos ir rugsėjo mėn. Vengrijos parlamentas priėmė keletą pakeitimų, visų pirma susijusių su prieglobsčio, baudžiamojo kodekso, baudžiamojo proceso, sienų, policijos ir nacionalinės gynybos teisės aktais; kadangi Komisija, atlikusi preliminarų vertinimą, atkreipė dėmesį į keletą susirūpinimą keliančių aspektų ir klausimų, susijusių su šių pakeitimų turiniu ir įgyvendinimu; kadangi 2015 m. spalio 6 d. Komisija Vengrijos vyriausybei nusiuntė administracinį raštą; kadangi Vengrijos vyriausybė atsakė į šį raštą;

G.  kadangi savo pareiškime, pateiktame 2015 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje, Komisija pareiškė, kad yra pasirengusi panaudoti visas turimas priemones, įskaitant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kad užtikrintų, jog Vengrija – ir bet kuri kita valstybė narė – laikytųsi savo įsipareigojimų pagal ES teisę ir gerbtų Sąjungos vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje; kadangi Komisija mano, jog šiuo etapu netenkinamos sąlygos pradėti Vengrijai taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti;

1.  pakartoja savo poziciją, pareikštą 2015 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje, kurioje smerkiami nuolatiniai Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno pareiškimai, kuriais skatinama pradėti diskusijas dėl galimo pakartotinio mirties bausmės Vengrijoje įvedimo, smerkiamos Vengrijos vyriausybės inicijuotos viešos konsultacijos dėl migracijos ir su tuo susijusi visoje šalyje vykdoma kampanija reklaminiuose stenduose, Komisija primygtinai raginama pradėti taikyti pirmąjį ES programos etapą siekiant stiprinti teisinę valstybę ir pateikti pasiūlymą dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo;

2.  primena, kad iškilus neabejotinam pavojui, kad valstybė narė sunkiai pažeidė ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes, būtų pradedama taikyti 7 straipsnyje numatyta procedūra;

3.  smerkia skubias teisėkūros priemones, kurių imtasi pastaraisiais mėnesiais ir dėl kurių tapo labai sunku pasinaudoti tarptautine apsauga, o migrantai ir prieglobsčio prašytojai buvo nepagrįstai kriminalizuojami, taip pažeidžiant Ženevos konvenciją ir jos protokolą; pabrėžia esąs susirūpinęs dėl negrąžinimo principo laikymosi; smerkia tai, kad prieglobsčio prašytojai vis dažniau sulaikomi ir pasigirsta ksenofobinės retorikos, migrantus siejančios su socialinėmis problemomis arba pavojumi saugumui, be kita ko, pasitelkiant valdžios vykdomas informavimo kampanijas, – dėl šios priežasties keliems šalyje likusiems migrantams dar sudėtingiau integruotis;

4.  mano, kad visos valstybės narės savo teisėkūros ir administracinėje praktikoje turi visapusiškai laikytis ES teisės ir kad visi teisės aktai, įskaitant bet kurios valstybės narės ar šalies kandidatės pirminę teisę, turi atspindėti pagrindines Europos Sąjungos vertybes, t. y. demokratijos principus, teisinės valstybės principą ir pagrindines teises, ir juos atitikti;

5.  dar kartą išreiškia apgailestavimą dėl to, kad Taryba nereagavo į įvykius Vengrijoje; ragina Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Vadovų Tarybą surengti diskusiją dėl padėties Vengrijoje ir priimti išvadas;

6.  pažymi, kad dėl šių per pastaruosius kelerius metus įvykusių naujausių įvykių kilo susirūpinimas dėl teisinės valstybės, demokratijos principų ir pagrindinių teisių užtikrinimo Vengrijoje, ir tai, kartu sudėjus, galėtų reikšti, kad šioje valstybėje narėje kyla sisteminė grėsmė teisinei valstybei; mano, kad Vengrija – tai yra ES išbandymas, ar ji geba ir nori duoti atsaką į tam tikroje valstybėje narėje iškilusią grėsmę vertybėms, kuriomis ji grindžiama, ir šių vertybių pažeidimą; susirūpinęs pažymi, kad naujausi įvykiai kai kuriose kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Lenkijoje, yra nerimą keliantys ženklai, kad jose panašiai kaip Vengrijoje pažeidžiamas teisinės valstybės principas;

7.  apgailestauja, kad dabartinė Komisijos strategija – pagrindinį dėmesį skirti mažiau svarbiems, techniniams teisės aktų aspektams ignoruojant tendencijas, modelius ir teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių užtikrinimo priemonių bendrą poveikį; mano, kad ypač taikant pažeidimo nagrinėjimo procedūras dažniausiai nesugebėta paskatinti tikrų pokyčių ir sureguliuoti padėties platesniu mastu; dar kartą ragina Komisiją pradėti taikyti ES teisinės valstybės stiprinimo sistemos pirmosios pakopos nuostatas, taigi nedelsiant inicijuoti nuodugnios demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje stebėsenos procesą, įvertinant galimą šiurkštų sisteminį ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų pagrindinių Sąjungos vertybių pažeidimą, įskaitant bendrą keleto priemonių, kurios blogina demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėtį, poveikį, ir įvertinti, ar toje valstybėje narėje teisinei valstybei nekyla sisteminė grėsmė, kuri galėtų peraugti į akivaizdų šiurkštaus pažeidimo pagal ES sutarties 7 straipsnį pavojų;

8.  mano, kad Komisija iki šiol nesugebėjo vykdyti savo kaip Sutarčių ir Sąjungos bendrų interesų ir vertybių sergėtojos pareigų; apgailestauja dėl to, kad, neatsižvelgdama ar tinkamai nereaguodama į Parlamentui susirūpinimą keliančius klausimus, kuriuos išreiškė savo narių balsų dauguma, Komisija pamina lojalaus institucijų tarpusavio bendradarbiavimo principą, įtvirtintą ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje; atkreipia dėmesį į 2015 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą sustabdyti keletą sutarčių, sudarytų pagal aštuonias ES finansavimo programas, dėl to, kad Vengrijoje, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, buvo taikomi pernelyg griežti atrankos kriterijai; ragina Komisiją toliau tęsti visus tyrimus ir visapusiškai taikyti visas esamas teisėkūros priemones, siekiant užtikrinti skaidrų ir tinkamą ES lėšų naudojimą Vengrijoje pagal ES teisę;

9.  palankiai vertina tai, kad užregistruota Europos piliečių iniciatyva dėl Vengrijos vykdomų pagrindinių ES vertybių pažeidimų raginti Komisiją pasiūlyti taikyti ES sutarties 7 straipsnį; paveda Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnio 1 dalies a punktą parengti konkretų pranešimą dėl Vengrijos siekiant priimti pagrįstą pasiūlymą, kuriame Taryba būtų raginama imtis veiksmų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį;

10.  dar kartą ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo, kuris būtų visų valstybių narių pasirašytos Chartijos ir Sutarčių laikymosi užtikrinimo remiantis bendrais ir objektyviais rodikliais priemonė, sukūrimo ir kasmet nešališkai įvertinti pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtį visose valstybėse narėse nedarant tarp jų skirtumo ir užtikrinant vienodas sąlygas, įtraukiant į vertinimą ES pagrindinių teisių agentūros įvertinimą ir kartu pasiūlant tinkamas privalomas ir taisomąsias priemones siekiant pašalinti esamas spragas ir sudaryti galimybes automatiškam ir laipsniškam valstybių narių lygmens atsakui į teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių pažeidimus;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Vengrijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0227.

Teisinė informacija - Privatumo politika