Propunere de rezoluţie - B8-1359/2015Propunere de rezoluţie
B8-1359/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Ungaria

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1110/2015
depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1351/2015

Procedură : 2015/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1359/2015
Texte depuse :
B8-1359/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1359/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria

(2015/2935(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special al doilea paragraf și paragrafele patru-șapte,

–  având în vedere îndeosebi articolul 2, articolul 3 alineatul (3) a doua liniuță și articolele 6 și 7 din TUE, precum și articolele din TUE și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) privind respectarea, promovarea și protecția drepturilor fundamentale în UE,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, care a fost proclamată la 12 decembrie 2007 la Strasbourg și a intrat în vigoare în decembrie 2009, odată cu Tratatul de la Lisabona,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria[1],

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–  având în vedere declarația Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei din 27 noiembrie 2015 în urma vizitei sale în Ungaria,

–  având în vedere avizele referitoare la Ungaria ale Comisiei pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei,

–  având în vedere declarația Comisiei din cadrul dezbaterii în plen care a avut loc la Parlamentul European la 2 decembrie 2015 cu privire la situația din Ungaria,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (O‑000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste valori sunt comune statelor membre, într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați (articolul 2 din TUE);

B.  întrucât Carta drepturilor fundamentale a UE interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală;

C.  întrucât dreptul la azil este garantat, cu respectarea normelor prevăzute de Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților și în conformitate cu TUE și TFUE;

D.  întrucât evoluțiile și inițiativele recente, precum și măsurile luate în ultimii ani în Ungaria au condus la deteriorarea gravă a situației în ceea ce privește, printre altele, libertatea mass-media și pluralismul, combaterea intoleranței și a discriminării, drepturile omului pentru imigranți, solicitanți de azil și refugiați, libertatea de întrunire și asociere, libertatea de educație și cercetare academică, dreptul la un tratament egal indiferent de religie și de convingeri, capacitatea organizațiilor societății civile de a-și îndeplini rolul fără opreliști și fără a li se restricționa drepturile, drepturile persoanelor aparținând minorităților, inclusiv ale romilor și ale persoanelor LGBTI, funcționarea sistemului constituțional, independența sistemului judiciar și a altor instituții care ar trebui să acționeze ca mecanisme de asigurare a echilibrului puterilor într-un stat democratic și numeroasele relatări îngrijorătoare privind acte de corupție și conflicte de interese care subminează statul de drept;

E.  întrucât Comisia nu a dat curs solicitării Parlamentului, formulată de acesta în Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria, de a iniția un proces de monitorizare aprofundată cu privire la situația democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale din Ungaria, evaluând o potențială încălcare sistemică gravă a valorilor pe care se întemeiază Uniunea în conformitate cu articolul 2 din TUE;

F.  întrucât parlamentul Ungariei a adoptat în iulie și septembrie 2015 o serie de modificări legislative ce vizau în special legea privind azilul, codul penal, codul de procedură penală, legea privind frontierele, legea privind poliția și legea privind apărarea națională; întrucât evaluarea preliminară a Comisiei a scos în evidență mai multe motive de îngrijorare și aspecte legate de conținutul și implementarea acestor modificări; întrucât, la 6 octombrie 2015, Comisia i-a trimis guvernului ungar o scrisoare administrativă; întrucât guvernul ungar a răspuns respectivei scrisori;

G.  întrucât, în cuprinsul declarației sale prezentate în cadrul dezbaterii în plen care a avut loc la Parlamentul European la 2 decembrie 2015 cu referire la situația din Ungaria, Comisia a susținut că este pregătită să facă uz de toate mijloacele care îi stau la dispoziție, inclusiv de proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura respectarea de către Ungaria - și de către orice alt stat membru - a obligațiilor care îi incumbă în temeiul legislației UE și a valorilor Uniunii, astfel cum sunt consfințite la articolul 2 din TUE; întrucât Comisia consideră că, în această etapă, nu sunt întrunite condițiile pentru activarea cadrului UE pentru consolidarea statul de drept în privința Ungariei,

1.  își reiterează poziția exprimată în Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria, care a condamnat declarațiile repetate făcute de prim-ministrul ungar Viktor Orbán, prin care acesta a dat naștere unei dezbateri privind eventuala reinstituire a pedepsei cu moartea în Ungaria, a condamnat consultarea publică privind migrația și campania prin afișe desfășurată în toată țara la inițiativa guvernului Ungariei în acest context, a îndemnat Comisia să activeze prima etapă a cadrului UE pentru consolidarea statului de drept și a invitat Comisia să prezinte o propunere pentru instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale;

2.  reamintește că existența unui risc grav de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor menționate în articolul 2 din TUE ar declanșa procedura „articolului 7”;

3.  denunță seria de măsuri legislative luate cu rapiditate în lunile din urmă, care îngreunează extrem de mult extrem de mult accesul la protecție internațională și au încriminat în mod nejustificat migranții și solicitanții de azil, încălcând Convenția de la Geneva și protocolul la aceasta; subliniază preocupările sale cu privire la respectarea principiului nereturnării; condamnă recurgerea din ce în cea mai extinsă la reținerea solicitanților de azil și folosirea unei retorici xenofobe, care corelează migranții cu dificultățile sociale sau riscurile în materie de securitate, inclusiv prin campanii de comunicare organizate de guvern, făcând astfel integrarea puținilor migranți rămași în țară încă și mai problematică;

4.  consideră că toate statele membre trebuie să respecte integral dreptul UE în cadrul practicilor lor legislative și administrative și că întreaga legislație, inclusiv dreptul primar al oricărui stat membru și al oricărei țări candidate, trebuie să reflecte și să fie în conformitate cu valorile europene de bază, și anume principiile democratice, statul de drept și drepturile fundamentale;

5.  își exprimă încă o dată regretul cu privire la absența unei reacții din partea Consiliului la evoluțiile din Ungaria; îndeamnă Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European să organizeze o dezbatere și să adopte concluzii privind situația din Ungaria;

6.  constată că evoluțiile din Ungaria au determinat în ultimii ani apariția unor preocupări legate de principiile statului de drept, democrația și drepturile fundamentale, iar acestea, cumulate, ar putea reprezenta o amenințare emergentă, de natură sistemică, la adresa statului de drept în acest stat membru; consideră că Ungaria pune la încercare capacitatea și voința UE de a reacționa la amenințări la adresa valorilor sale fondatoare din partea unui stat membru și la încălcarea acestor valori; constată cu îngrijorare că evoluțiile din anumite alte state membre, cum ar fi Polonia, prezintă semne îngrijorătoare ale subminării statului de drept, similare celor din Ungaria;

7.  regretă faptul că poziția actuală adoptată de Comisie se axează în principal pe aspecte marginale, de ordin tehnic, ale legislației, ignorând tendințele și practicile ce se conturează și efectul combinat al acestor măsuri asupra satului de drept și a drepturilor fundamentale; consideră, îndeosebi, că acțiunile în neîndeplinirea obligațiilor nu au dus, în majoritatea cazurilor, la schimbări reale și nici la tratarea mai cuprinzătoare a situației; își repetă apelul adresat Comisiei de a activa prima etapă a cadrului UE pentru consolidarea statului de drept și, prin urmare, de a iniția de îndată un proces de monitorizare aprofundată a situației democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale din Ungaria, pentru a aprecia dacă există o potențială încălcare gravă, de natură sistemică, a valorilor pe care se întemeiază Uniunea în conformitate cu articolul 2 din TUE, inclusiv impactul combinat al unei serii de măsuri care subminează democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, și pentru a analiza dacă se conturează apariția unei amenințări sistemice la adresa statului de drept în respectivul stat membru, care ar putea deveni un risc clar de încălcare gravă în sensul articolului 7 din TUE;

8.  consideră că, până în prezent, Comisia nu și-a îndeplinit atribuțiile de gardian al tratatelor și nu a acționat în conformitate cu interesele și valorile comune ale Uniunii; regretă faptul că, dat fiind că nu a analizat cum se cuvine preocupările Parlamentului exprimate în repetate rânduri de majoritatea deputaților în Parlament și nici nu a reacționat în mod adecvat la acestea, Comisia subminează principiul cooperării loiale dintre instituții prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din TUE; ia act de decizia Comisiei din 14 iulie 2015 de a suspenda mai multe contracte din cadrul a opt programe de finanțare ale UE din cauza folosirii unui criteriu de selecție excesiv de restrictiv în cazul procedurilor de achiziții publice din Ungaria; invită Comisia să continue toate anchetele și să se folosească pe deplin de toate instrumentele legislative existente pentru a asigura utilizarea transparentă și corespunzătoare a fondurilor UE în Ungaria în temeiul legislației UE;

9.  salută înregistrarea unei Inițiative cetățenești europene prin care Comisia este invitată să propună declanșarea procedurii prevăzute la articolul 7 din TUE în cazul încălcărilor presupuse de către Ungaria a valorilor fundamentale ale UE; însărcinează Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să elaboreze un raport specific referitor la Ungaria, în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul său de procedură, cu scopul de a adopta o propunere motivată care să-i solicite Consiliului să acționeze în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE;

10.  își reiterează apelul către Comisie de a prezenta o propunere pentru instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, ca un instrument pentru asigurarea respectării și executării cartei și tratatelor astfel cum au fost semnate de toate statele membre, pe baza unor indicatori comuni și obiectivi, și să realizeze o evaluare anuală imparțială a situației drepturilor fundamentale, democrației și statului de drept în toate statele membre, nediferențiată și în condiții de egalitate, care să includă și o evaluare din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, alături de mecanisme de remediere adecvate și obligatorii, pentru a elimina lacunele existente și pentru a permite un răspuns automat și progresiv la încălcările statului de drept și ale drepturilor fundamentale la nivelul statelor membre;

11.  îi încredințează Președintelui sarcina de a le transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Ungariei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale țărilor candidate, Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.