Predlog resolucije - B8-1359/2015Predlog resolucije
B8-1359/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Madžarskem

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-1110/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1351/2015

Postopek : 2015/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1359/2015
Predložena besedila :
B8-1359/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1359/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Madžarskem

(2015/2935(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti drugega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka,

–  ob upoštevanju zlasti člena 2, drugega pododstavka člena 3(3), člena 6 in člena 7 PEU ter členov PEU in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem temeljnih pravic v EU,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je začela veljati decembra 2009 skupaj z Lizbonsko pogodbo,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem[1],

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 27. novembra 2015 po njegovem obisku na Madžarskem,

–  ob upoštevanju mnenj Evropske komisije za demokracijo skozi pravo pri Svetu Evrope (Beneške komisije) o Madžarski,   

–  ob upoštevanju izjave Komisije, predstavljene na plenarni razpravi v Parlamentu 2. decembra 2015, o razmerah na Madžarskem,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o razmerah na Madžarskem: nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških (člen 2 PEU);

B.  ker Listina EU o temeljnih pravicah prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

C.  ker je pravica do azila zagotovljena ob ustreznem upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in njenega protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter v skladu s PEU in PDEU;

D.  ker so nedavni dogodki ter pobude in ukrepi, sprejeti v zadnjih letih na Madžarskem, privedli do hudega poslabšanja razmer, med drugim v zvezi z medijsko svobodo in pluralizmom, bojem proti nestrpnosti in diskriminaciji, človekovimi pravicami migrantov, prosilcev za azil in beguncev, svobodo zbiranja in združevanja, svobodo izobraževanja in akademskih raziskav, pravico do enake obravnave ne glede na veroizpoved in prepričanje, zmožnostjo organizacij civilne družbe, da svojo vlogo opravljajo neovirano in brez omejevanja njihovih pravic, v zvezi s pravicami pripadnikov manjšin, vključno z Romi in osebami LGBTI, delovanjem ustavnega sistema, neodvisnostjo pravosodja in drugih institucij, ki bi morale v demokratični državi zagotavljati nadzor in ravnovesje, ter v zvezi s številnimi skrb zbujajočimi primeri domnevne korupcije in navzkrižja interesov, ki ogrožajo načelo pravne države;

E.  ker se Komisija ni odzvala na poziv Parlamenta v resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem, namreč naj sproži proces podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, s čimer bi ocenili morebitno hudo sistemsko kršitev vrednot, na katerih v skladu s členom 2 PEU temelji Unija;

F.  ker je madžarski parlament julija in septembra 2015 sprejel vrsto zakonodajnih sprememb, zlasti na področju azilne politike, kazenskega zakonika, kazenskega postopka ter zakonov o nadzoru državne meje, delovanju policije in nacionalni obrambi; ker so v predhodni oceni Komisije izpostavljeni številni pomisleki in vprašanja glede vsebine in izvajanja teh sprememb; ker je Komisija 6. oktobra 2015 madžarski vladi poslala upravni dopis; ker je madžarska vlada na ta dopis odgovorila;

G.  ker je Komisija na plenarni razpravi v Evropskem parlamentu 2. decembra 2015 o razmerah na Madžarskem dala izjavo, da je pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno s postopkom za ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila, da bo Madžarska, tako kot vsaka druga država članica, izpolnjevala svoje obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije, ter spoštovala vrednote Unije iz člena 2 PEU; ker Komisija meni, da na tej stopnji še niso izpolnjeni pogoji za uporabo okvira za krepitev pravne države glede Madžarske;

1.  znova poudarja svoje stališče, izraženo v resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem, v kateri je obsodil večkratne izjave madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána, ki je načel razpravo o morebitni ponovni uvedbi smrtne kazni na Madžarskem, obsodil javni posvet o migracijah in z njim povezano vsedržavno oglaševalsko kampanjo, ki jo je začela madžarska vlada, ter pozval Komisijo, naj uporabi prvo stopnjo okvira EU za krepitev pravne države in naj predloži predlog za vzpostavitev mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice;

2.  opozarja, da bi se v primeru očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2 PEU, sprožil postopek iz člena 7;

3.  obsoja sveženj zakonodajnih ukrepov, hitro sprejetih v zadnjih mesecih, ki so močno otežili dostop do mednarodne zaščite in neupravičeno kriminalizirali migrante in prosilce za azil ter so v nasprotju z Ženevsko konvencijo in njenim protokolom; poudarja svojo zaskrbljenost glede spoštovanja načela nevračanja; obsoja vse pogostejšo uporabo pridržanja pri prosilcih za azil in ksenofobno retoriko, ki migrante povezuje s socialnimi problemi ali varnostnimi tveganji, med drugim v vladnih komunikacijskih kampanjah, s čimer postaja integracija majhnega števila migrantov, ki ostajajo v državi, še bolj problematična;

4.  meni, da morajo vse države članice v svoji zakonodajni in upravni praksi v celoti spoštovati pravo EU in da mora v vseh državah članicah ali državah kandidatkah vsa zakonodaja, tudi primarna, odražati osnovne evropske vrednote, torej demokratična načela, vladavino prava in temeljne pravice, ter biti skladna z njimi;

5.  znova obžaluje, da se Svet ni odzval na dogajanje na Madžarskem; poziva Svet Evropske unije in Evropski svet, naj razpravljata o razmerah na Madžarskem in sprejmeta sklepe v zvezi s tem;

6.  ugotavlja, da so dogodki na Madžarskem v zadnjih letih zbudili pomisleke v zvezi z načeli pravne države, demokracije in temeljnih pravic in bi skupaj lahko pomenili porajajočo se sistemsko grožnjo pravni državi v tej državi članici; meni, da Madžarska predstavlja preizkus za Evropsko unijo, da pokaže svojo zmožnost in pripravljenost za odzivanje na grožnje in kršitve lastnih temeljnih vrednot, ki jih izvaja država članica; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so dogodki v nekaterih drugih državah članicah, kot je Poljska, skrb zbujajoč znak, da gre za podobno spodkopavanje pravne države kot na Madžarskem;

7.  obžaluje, da se Komisija s sedanjim pristopom osredotoča predvsem na obrobne, tehnične vidike zakonodaje, zanemarja pa trende, vzorce in skupni učinek ukrepov na pravno državo in temeljne pravice; meni, da zlasti postopki za ugotavljanje kršitev v večini primerov niso privedli do dejanskih sprememb in širše obravnave stanja; ponovno poziva Komisijo, naj uporabi prvo stopnjo okvira EU za krepitev pravne države in v ta namen takoj sproži proces podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, da bi ocenili morebitno hudo sistemsko kršitev vrednot, na katerih v skladu s členom 2 PEU temelji Unija, vključno s skupnim učinkom številnih ukrepov, ki poslabšujejo stanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic, in ocenili porajanje sistemske grožnje pravni državi v tej državi članici, ki bi lahko postala očitno tveganje hujše kršitve v smislu člena 7 PEU;

8.  meni, da Komisija doslej ni ukrepala v skladu s svojimi dolžnostmi kot varuhinja Pogodb in v skladu s skupnimi interesi in vrednotami Unije; obžaluje, da Komisija s tem, ko ne obravnava pomislekov Parlamenta, ki jih je večkrat izrazila večina njegovih poslancev, in se ustrezno ne odziva, spodkopava načelo lojalnega sodelovanja med institucijami, ki je določeno v členu 13(2) PEU; je seznanjen z odločitvijo Komisije z dne 14. julija 2015, da zamrzne izvajanje nekaterih pogodb v osmih programih financiranja EU zaradi uporabe pretirano omejujočih izbirnih meril v postopkih javnega naročanja na Madžarskem; poziva Komisijo, naj nadaljuje vse preiskave in v celoti izkoristi vsa obstoječa zakonodajna orodja, da bi zagotovila pregledno in pravilno uporabo sredstev EU na Madžarskem na podlagi prava EU;

9.  pozdravlja vložitev evropske državljanske pobude, ki poziva Komisijo, naj predlaga uporabo člena 7 PEU, ker naj bi Madžarska kršila temeljne vrednote EU; naroči Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj pripravi posebno poročilo o Madžarski v skladu s členom 83(1)(a) Poslovnika, da bi sprejeli obrazložen predlog, s katerim bi Svet pozvali k ukrepanju v skladu s členom 7(1) PEU;

10.  ponovno poziva Komisijo, naj predloži predlog za vzpostavitev mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice kot orodja za upoštevanje in uveljavljanje Listine in Pogodb, kot so jih podpisale vse države članice, ki se bo opiral na skupne in objektivne kazalnike, in naj opravi nepristransko, letno oceno razmer na področju temeljnih pravic, demokracije in pravne države v vseh državah članicah, in sicer neselektivno in enakopravno, ki bo zajemala oceno Agencije Evropske unije za temeljne pravice, skupaj z ustreznimi zavezujočimi in popravnimi mehanizmi, da bi zapolnili obstoječe vrzeli ter omogočili samodejen in postopen odziv na kršitve pravne države in temeljnih pravic na ravni držav članic;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Agenciji EU za temeljne pravice, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.