Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1359/2015

Ingivna texter :

B8-1359/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0461

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 145kWORD 67k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.404v01-00
 
B8-1359/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1110/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Ungern  (2015/2935(RSP))


Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern  (2015/2935(RSP))  
B8-1359/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra och fjärde till sjunde strecksatserna,

–  med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, 6 och 7 i EU-fördraget, samt av de artiklar i såväl EU-fördraget som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000 som proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av uttalandet den 27 november 2015 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern,

–  med beaktande av utlåtandena om Ungern från Europarådets Europeiska kommission för demokrati genom lag (Venedigkommissionen),  med beaktande av kommissionens uttalande vid debatten i parlamentet den 2 december 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män (artikel 2 i EU-fördraget).

B.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.  Rätten till asyl garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget.

D.  Den senaste utvecklingen och initiativ och åtgärder som har vidtagits i Ungern de senaste åren har lett till en kraftig försämring av situationen vad gäller bland annat mediernas frihet och mångfald, kampen mot intolerans och diskriminering, migranters, asylsökandes och flyktingars mänskliga rättigheter, mötes- och föreningsfriheten, friheten att utbilda sig och friheten för akademisk forskning, rätten till lika behandling på grund av religion och övertygelse, möjligheten för organisationer i det civila samhället att fylla sin funktion utan hinder och utan att få sina rättigheter inskränkta, rättigheter för personer som tillhör minoriteter, däribland romer och hbti-personer, det konstitutionella systemets funktion, rättsväsendets oberoende och oberoendet inom andra institutioner som ska fungera som kontroller och motvikter i en demokratisk stat samt många oroande påståenden om korruption och intressekonflikter som undergräver rättsstatsprincipen.

E.  Kommissionen har inte reagerat på den begäran som parlamentet framförde i sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern, att inleda en process med fördjupad övervakning av situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma ett potentiellt systemiskt och allvarligt åsidosättande av de värden som unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget.

F.  I juli och september 2015 antog det ungerska parlamentet ett antal ändringar avseende framför allt asyllagen, strafflagen, straffprocesslagen, gränslagen, polislagen och lagen om nationellt försvar. Kommissionens preliminära utvärdering uppdagade ett antal farhågor och frågor om innehållet i och genomförandet av dessa ändringar. Den 6 oktober 2015 skickade kommissionen en administrativ skrivelse till den ungerska regeringen. Den ungerska regeringen besvarade denna skrivelse.

G.  I sitt uttalande vid plenardebatten i Europaparlamentet den 2 december 2015 om situationen i Ungern förklarade kommissionen att den är redo att ta till alla medel som står till dess förfogande, inklusive överträdelseförfaranden, för att se till att Ungern – liksom alla andra medlemsstater – uppfyller sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och respekterar de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget. Kommissionen anser inte att villkoren för att aktivera ramen för rättsstatsprincipen i Ungerns fall är uppfyllda i detta skede.

1.  Europaparlamentet upprepar den ståndpunkt som parlamentet framförde i sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern, där man fördömde den ungerske premiärministern Viktor Orbáns upprepade uttalanden som lett till en debatt om dödsstraffets eventuella återinförande i Ungern, kritiserade det offentliga samrådet om migration och den tillhörande landsomfattande affischkampanjen som den ungerska regeringen hade initierat, uppmanade med kraft kommissionen att påbörja den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen samt uppmanade kommissionen att lägga fram ett förslag om att inrätta en EU-mekanism för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

2.  Europaparlamentet påminner om att en uppenbar risk för att en medlemsstat allvarligt ska åsidosätta de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget skulle aktivera det förfarande som anges i artikel 7.

3.  Europaparlamentet fördömer de många snabba lagstiftningsåtgärder som har vidtagits de senaste månaderna, och som har gjort det extremt svårt att få tillgång till internationellt skydd och som på ett orimligt sätt har kriminaliserat migranter och asylsökande, i strid med Genèvekonventionen och dess protokoll. Parlamentet framhåller sina farhågor angående respekten för principen om ”non-refoulement”, och fördömer den allt vanligare metoden att sätta asylsökande i förvar och använda främlingsfientlig retorik som kopplar samman migranter med sociala problem och säkerhetsrisker, inbegripet i regeringsledda kommunikationskampanjer, vilket ytterligare försvårar integreringen av de få migranter som stannar kvar i landet.

4.  Europaparlamentet anser att alla medlemsstater till punkt och pricka måste följa EU:s lagstiftning i sitt rättsliga och administrativa arbete, och att all lagstiftning, inklusive primärrätten i alla medlemsstater eller kandidatländer, måste återspegla och vara förenlig med grundläggande europeiska värden, såsom demokratiska principer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

5.  Europaparlamentet beklagar än en gång djupt att rådet inte har reagerat på utvecklingen i Ungern. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionens råd och Europeiska rådet att anordna en diskussion och anta slutsatser om situationen i Ungern.

6.  Europaparlamentet konstaterar att utvecklingen i Ungern har gett upphov till farhågor om principerna för rättsstaten, demokratin och de grundläggande rättigheterna under de senaste åren, som sammantaget skulle kunna utgöra ett systemhot mot rättsstatsprincipen i denna medlemsstat. Parlamentet anser att Ungern är ett tillfälle för EU att visa att man har kapacitet och vilja att reagera på en medlemsstats hot mot och överträdelser av EU:s egna grundläggande värderingar. Parlamentet konstaterar bekymrat att utvecklingen i vissa andra medlemsstater, till exempel Polen, visar oroväckande tecken på ett undergrävande av rättsstatsprincipen liknande det i Ungern.

7.  Europaparlamentet beklagar att kommissionens nuvarande angreppssätt huvudsakligen är inriktat på marginella, tekniska aspekter av lagstiftningen, samtidigt som man bortser från trender, mönster och den kombinerade effekten av åtgärder på områdena för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Parlamentet anser att framför allt överträdelseförfaranden i de flesta fall har misslyckats med att få till stånd verkliga förändringar och hantera situationen i ett vidare perspektiv. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att påbörja den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en process med fördjupad övervakning av situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma huruvida det sker ett potentiellt systemiskt allvarligt åsidosättande av de värden som unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder som undergräver demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och att bedöma huruvida det förekommer ett systemhot mot rättsstatsprincipen i medlemsstaten, vilket skulle kunna utvecklas till en klar risk för ett allvarligt åsidosättande i den mening som avses i artikel 7 i EU-fördraget.

8.  Europaparlamentet anser att kommissionen hittills har misslyckats med att agera i enlighet med sina skyldigheter som väktare av fördragen och i enlighet med EU:s gemensamma intressen och värden. Parlamentet beklagar djupt att kommissionen, genom att inte överväga eller på lämpligt sätt tillmötesgå de farhågor som upprepade gånger har uttryckts av en majoritet av parlamentets ledamöter, undergräver den princip om lojalt samarbete mellan institutionerna som anges i artikel 13.2 i EU-fördraget. Parlamentet noterar kommissionens beslut av den 14 juli 2015 om att tillfälligt avbryta flera kontrakt i åtta av EU:s finansieringsprogram på grund av att man i Ungern hade använt ett alltför restriktivt urvalskriterium i förfaranden för offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar kommissionen att gå vidare med alla utredningar och använda alla befintliga lagstiftningsredskap i full utsträckning för att säkerställa att EU-medel används på ett insynsvänligt och korrekt sätt i Ungern på grundval av unionslagstiftningen.

9.  Europaparlamentet välkomnar registreringen av ett europeiskt medborgarinitiativ som uppmanar kommissionen att föreslå att artikel 7 i EU-fördraget ska aktiveras till följd av påståenden om att Ungern skulle ha åsidosatt EU:s grundläggande värden. Parlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att utarbeta ett särskilt betänkande om Ungern i enlighet med artikel 83.1 a i arbetsordningen, i syfte att anta ett motiverat förslag om att uppmana rådet att agera i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget.

10.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag om inrättande av en EU-mekanism om demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, som ett verktyg för efterlevnad och upprätthållande av stadgan och fördragen som alla medlemsstater har undertecknat och som bygger på gemensamma och objektiva indikatorer, samt att årligen göra en opartisk bedömning av situationen för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i alla medlemsstater, urskiljningslöst och på lika villkor, med bland annat en bedömning gjord av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, tillsammans med lämpliga bindande och korrigerande mekanismer, för att minska de skillnader som finns och möjliggöra en automatisk och gradvis reaktion på åsidosättanden av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna på medlemsstatsnivå.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, samt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0227.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy