Návrh usnesení - B8-1360/2015Návrh usnesení
B8-1360/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Maďarsku

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1110/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR

Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1360/2015
Předložené texty :
B8-1360/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑1360/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku

(2015/2935(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na ustanovení o základních hodnotách a základních svobodách ve Smlouvě o Evropské unii (SEU) a Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti přijaté Radou v roce 1998,

–  s ohledem na Smlouvy, zejména na články 2, 3 a 6 SEU a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 nazvané „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na svou rozpravu na plenárním zasedání dne 19. května 2015 o situaci v Maďarsku,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku[1],

–  s ohledem na odpověď Komise ze dne 5. listopadu 2015 na usnesení Parlamentu ze dne 10. června 2015,

–  s ohledem na svou rozpravu dne 2. prosince 2015 o situaci v Maďarsku,

–  s ohledem na otázku Komisi o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že předběžné posouzení provedené Komisí odhalilo, že některé prvky maďarských právních předpisů vyvolávají pochybnosti ohledně souladu s acquis EU v oblasti azylu a hranic a s Listinou základních práv Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že dne 4. listopadu 2015 přišla odpověď maďarských orgánů;

C.  vzhledem k tomu, že Komise ve své odpovědi na otázku Parlamentu k ústnímu zodpovězení předloženou výborem LIBE dne 10. listopadu 2015 sdělila, že v této fázi nejsou splněny podmínky pro aktivování postupu pro posílení právního státu v souvislosti s Maďarskem;

D.  vzhledem k tomu, že Komise situaci v Maďarsku aktivně sleduje a v případech, kdy to považovala za nutné, již zahájila řízení o nesplnění povinnosti a postupy předcházející zahájení tohoto řízení;

E.  vzhledem k tomu, že Komise opakovaně informovala Parlament, že je připravena použít všechny prostředky, jež má k dispozici, aby zajistila, že Maďarsko bude dodržovat své povinnosti podle právních předpisů EU;

F.  vzhledem k tomu, že postup pro posílení právního státu má řešit vznikající systémové hrozby pro právní stát v určitém členském státě předtím, než vzrostou tak, že je nezbytné použít ustanovení článku 7 SEU;

1.  konstatuje, že všechny členské státy musí dodržovat právo EU a právní předpisy členského státu by měly být v souladu s právním státem a základními právy;

2.  konstatuje, že členské státy také mají svrchovanou pravomoc vytvářet si vlastní zákony a pořádat vlastní demokratické rozpravy a konzultace s voliči na vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že tato zásada potvrzuje svrchovanost demokraticky zvolené vlády;

3.  podporuje roli Komise jako strážkyně Smluv, která zajišťuje, aby vnitrostátní právní předpisy, včetně maďarských, byly i nadále v souladu se Smlouvami i základními evropskými demokratickými hodnotami a lidskými právy;

4.  zdůrazňuje, že jakékoliv hodnocení a analýza situace v jednotlivých členských státech prováděné Komisí a Parlamentem by měly být založeny na skutečnostech a vyvážené;

5.  bere na vědomí záruku Komise poskytnutou Parlamentu v tom smyslu, že bude situaci v Maďarsku dále sledovat;

6.  vyzývá maďarskou vládu a Komisi, aby úzce spolupracovaly na všech případných záležitostech v budoucnu, u nichž mohou mít pocit, že vyžadují další hodnocení nebo analýzu;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi Maďarska.