Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1360/2015

Indgivne tekster :

B8-1360/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 65k
9.12.2015
PE573.405v02-00
 
B8-1360/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1110/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP))


Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP))  
B8-1360/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til bestemmelserne om grundlæggende værdier og grundlæggende frihedsrettigheder i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til EU's retningslinjer for dødsstraf, der blev vedtaget af Rådet i 1998,

–  der henviser til traktaterne, særlig artikel 2, 3 og 6 i TEU og artikel 2, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–  der henviser til sin forhandling på plenarmødet den 19. maj 2015 om situationen i Ungarn,

–  der henviser til sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn(1),

–  der henviser til Kommissionens svar af 5. november 2015 som opfølgning på Parlamentets beslutning af 10. juni 2015,

–  der henviser til sin forhandling af 2. december 2015 om situationen i Ungarn,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at en foreløbig vurdering fra Kommissionens side afslørede, at visse elementer af den ungarske lovgivning rejste tvivl om foreneligheden med gældende EU-ret på asyl- og grænseforvaltningsområdet og med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

B.  der henviser til, at der kom svar fra de ungarske myndigheder den 4. november 2015;

C.  der henviser til, at Kommissionen i sit svar på Parlamentets forespørgsel til mundtlig besvarelse, som blev indgivet af LIBE-udvalget den 10. november 2015, anførte, at betingelserne for at aktivere rammen for styrkelse af retsstatsprincippet over for Ungarn endnu ikke var opfyldt;

D.  der henviser til, at Kommissionen aktivt overvåger situationen i Ungarn og allerede har iværksat traktatbrudsprocedurer og de foranstaltninger, der går forud herfor, i tilfælde, hvor den har anset det for at være nødvendigt;

E.  der henviser til, at Kommissionen gentagne gange har meddelt Parlamentet, at den er parat til at tage alle til rådighed værende midler i brug for at sikre, at Ungarn overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten;

F.  der henviser til, at rammen for styrkelse af retsstatsprincippet har til formål at imødegå nye systemiske trusler mod retsstaten i en medlemsstat, inden disse når et niveau, hvor det vil være nødvendigt at tage artikel 7 i TEU i anvendelse;

1.  bemærker, at alle medlemsstater skal overholde EU-retten, og at en medlemsstats lovgivning bør være i overensstemmelse med retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

2.  bemærker, at medlemsstaterne også har den suveræne beføjelse til at fastlægge deres egne love og afholde deres egne demokratiske debatter og høringer med vælgerne på nationalt plan; understreger, at dette princip er i overensstemmelse med en demokratisk valgt regerings suverænitet;

3.  støtter Kommissionens rolle som traktaternes vogter med hensyn til at sikre, at national lovgivning, herunder Ungarns lovgivning, er i overensstemmelse med både EU-traktaterne og grundlæggende europæiske demokratiske værdier og menneskerettigheder;

4.  understreger, at enhver evaluering eller analyse, som Kommissionen eller Parlamentet foretager af situationen i individuelle medlemsstater, bør være afbalanceret og baseret på kendsgerninger;

5.  noterer sig Kommissionens garanti over for Parlamentet om, at den fortsat vil overvåge situationen i Ungarn;

6.  anmoder den ungarske regering og Kommissionen om at arbejde tæt og samarbejdsorienteret sammen om alle fremtidige spørgsmål, som efter deres mening kan kræve yderligere evalueringer eller analyser;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Ungarns præsident.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0227.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik