Resolutsiooni ettepanek - B8-1360/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-1360/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Ungaris

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1110/2015 alusel
vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2015/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1360/2015
Esitatud tekstid :
B8-1360/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑1360/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ungaris

(2015/2935(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse põhiväärtusi ja -vabadusi käsitlevaid sätteid Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu toimimise lepingus,

–  võttes arvesse nõukogu poolt 1998. aastal vastu võetud ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses,

–  võttes arvesse aluslepinguid, eriti Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3 ja 6 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 2 lõiget 2,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik” (COM(2014)0158),

–  võttes arvesse oma 19. mai 2015. aasta täiskogu istungil toimunud arutelu olukorra kohta Ungaris,

–  võttes arvesse oma 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ungaris[1],

–  võttes arvesse komisjoni 5. novembri 2015. aasta vastust parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioonile,

–  võttes arvesse oma 2. detsembril 2015. aastal toimunud arutelu olukorra kohta Ungaris,

–  võttes arvesse komisjonile Ungari olukorra kohta esitatud küsimust, mis on järelmeede Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioonile (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et komisjoni esialgse hinnangu põhjal on tekkinud kahtlused, kas Ungari õigusaktid on kooskõlas varjupaigaküsimusi ja piiriküsimusi käsitlevate liidu õigusaktidega ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga;

B.  arvestades, et Ungari valitsuse vastus saadi 4. novembril 2015;

C.  arvestades, et komisjon märkis oma vastuses LIBE-komisjoni 10. novembril 2015. aastal esitatud parlamendi suuliselt vastatavale küsimusele, et Ungaris ei ole õigusriigi raamistiku tingimused praegu täidetud;

D.  arvestades, et komisjon jälgib olukorda Ungaris aktiivselt ja on juba algatanud vajalike juhtumite puhul rikkumis- ja eelrikkumismenetlused.

E.  arvestades, et komisjon on parlamenti korduvalt teavitanud, et komisjon on valmis kasutama kõiki tema kasutuses olevaid vahendeid, et kindlustada, et Ungari täidaks oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi;

F.  arvestades, et õigusriigi raamistiku eesmärk on tegeleda liikmesriigis õigusriigi põhimõtet ähvardavate süsteemsete ohtudega enne, kui osutub vajalikuks Euroopa Liidu lepingu artikli 7 kohaldamine;

1.  märgib, et kõik liikmesriigid peavad austama liidu õigust ja et liikmesriigi õigusaktid peaksid olema vastavuses õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega;

2.  märgib, et liikmesriikidel on ka suveräänne pädevus kehtestada oma seadusi ning pidada demokraatlikke arutelusid ja korraldada konsultatsioone valijaskonnaga liikmesriigi tasandil; rõhutab, et see põhimõte hoiab demokraatlikult valitud valitsuse suveräänsust;

3.  toetab komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvaja rolli selle tagamisel, et liikmesriikide, sh Ungari õigusaktid oleksid kooskõlas nii ELi aluslepingute kui ka ELi demokraatlike põhiväärtuste ja inimõigustega;

4.  rõhutab, kui oluline on, et komisjon ja Euroopa Parlament hindaksid ja analüüsiksid olukorda igas liikmesriigis faktidele tuginevalt ja tasakaalustatult;

5.  märgib, et komisjon on parlamendile taganud, et jätkab Ungari olukorra jälgimist;

6.  kutsub Ungari valitsust ja komisjoni üles tegema tihedat koostööd kõigis tulevastes küsimustes, mis võivad nende hinnangute kohaselt vajada põhjalikumat hindamist või analüüsi;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ungari presidendile.