Prijedlog rezolucije - B8-1360/2015Prijedlog rezolucije
B8-1360/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Mađarskoj

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1110/2015
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2015/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1360/2015
Podneseni tekstovi :
B8-1360/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑1360/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj

(2015/2935(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir odredbe o temeljnim vrijednostima i temeljnim slobodama iz Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o smrtnoj kazni koje je Vijeće usvojilo 1998. godine,

–  uzimajući u obzir Ugovore, a posebno članke 2., 3. i 6. UEU-a i članak 2. stavak 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir svoju raspravu na plenarnoj sjednici 19. svibnja 2015. o stanju u Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj[1],

–  uzimajući u obzir odgovor Komisije od 5. studenoga 2015. koji je uslijedio nakon Rezolucije Parlamenta od 10. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir svoju raspravu od 2. prosinca 2015. o stanju u Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je preliminarnom procjenom Komisije utvrđena upitna sukladnost nekih elemenata mađarskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a o azilu i granicama te s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije;

B.  budući da je odgovor mađarskih vlasti zaprimljen 4. studenog 2015.;

C.  budući da je Komisija u svome odgovoru na pitanje Parlamenta za usmeni odgovor koje je podnio Odbor LIBE 10. studenoga 2015. izjavila da još nisu ispunjeni uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava u odnosu na Mađarsku;

D.  budući da Komisija aktivno prati stanje u Mađarskoj te da je već povela postupke prije utvrđivanja povrede i postupke zbog povrede u slučajevima u kojima se to smatralo potrebnim;

E.  budući da je Komisija u više navrata obavijestila Parlament da je spremna koristiti se svim raspoloživim sredstvima kako bi se zajamčilo da Mađarska ispunjava svoje obveze u okviru prava EU-a;

F.  buduća da se okvirom vladavine prava nastoji riješiti problem sustavnih prijetnji vladavini prava koje su u nastanku u nekoj državi članici prije nego one dosegnu razinu kad bi bilo potrebno primijeniti članak 7. UEU-a;

1.  konstatira da se od svih država članica traži da poštuju pravo EU-a te da zakonodavstvo svake države članice treba biti u skladu s vladavinom prava i temeljnim pravima;

2.  primjećuje da države članice imaju i suvereno pravo donošenja vlastitih zakona te održavanja demokratskih rasprava i savjetovanja s biračkim tijelom na nacionalnoj razini; ističe da se tim načelo potvrđuje suverenost demokratski izabrane vlade;

3.  podupire Komisiju kao čuvaricu Ugovorâ u njezinoj ulozi u jamčenju usklađenosti nacionalnih zakonodavstava, uključujući mađarsko, i s Ugovorima EU-a i s temeljnim europskim demokratskim vrijednostima te ljudskim pravima;

4.  naglašava da se svaka ocjena i analiza koju Komisija i Parlament provode o stanju u pojedinoj državi članici treba temeljiti na činjenicama i biti uravnotežena;

5.  prima na znanje jamstvo Komisije dano Parlamentu da će nastaviti pratiti stanje u Mađarskoj;

6.  poziva mađarsku vladu i Komisiju da usko surađuju na svim budućim pitanjima za koja smatraju da zahtijevaju daljnju ocjenu ili analizu;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, vladama i parlamentima država članica i predsjedniku Mađarske.