Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1360/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1360/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a magyarországi helyzetről

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

a B8-1110/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2015/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1360/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-1360/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-1360/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása a magyarországi helyzetről

(2015/2935(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) alapvető értékekre és alapvető szabadságokra vonatkozó rendelkezéseire,

–  tekintettel a halálbüntetésre vonatkozó uniós iránymutatásokra, melyeket a Tanács 1998-ban fogadott el;

–  tekintettel a Szerződésekre, különösen az EUMSZ 2., 3. és 6. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 2. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság „A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret” című, 2014. március 11-i közleményére (COM(2014)0158),

–  tekintettel a magyarországi helyzetről szóló, a 2015. május 19-i plenáris ülésen folytatott vitájára,

–  tekintettel a magyarországi helyzetről szóló, 2015. június 10-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel a Bizottság 2015. november 5-i, a Parlament 2015. június 10-i állásfoglalására adott válaszára,

–  tekintettel a magyarországi helyzetről szóló, 2015. december 2-i vitájára,

–  tekintettel a magyarországi helyzetről szóló, a Bizottsághoz intézett kérdésre: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság előzetes értékelésében feltárta, hogy a magyar jogszabályok egyes elemeivel kapcsolatban kérdések merülnek fel az uniós menekültügyi és határokra vonatkozó vívmányokkal és az Európai Unió Alapjogi Chartájával való összeegyeztethetőség tekintetében;

B.  mivel a magyar hatóságoktól 2015. november 4-én válasz érkezett;

C.  mivel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által 2015. november 10-én benyújtott, szóbeli választ igénylő parlamenti kérdésre adott válaszában a Bizottság megállapította, hogy a jogállamisági keret Magyarország tekintetében történő aktiválásához szükséges feltételek a jelen szakaszban nem teljesültek;

D.  mivel a Bizottság aktívan figyelemmel kíséri a magyarországi helyzet alakulását, és a szükségesnek ítélt helyzetekben már indított kötelezettségszegési és kötelezettségszegési eljárást megelőző eljárásokat;

E.  mivel a Bizottság ismételten tájékoztatta a Parlamentet arról, hogy készen áll az összes rendelkezésére álló eszköz alkalmazására annak biztosítása érdekében, hogy Magyarország teljesítse az uniós jog szerinti kötelezettségeit;

F.  mivel a jogállamisági keret célja, hogy valamely tagállamban a jogállamiságot fenyegető rendszerszintű fenyegetéseket azt megelőzően kezelje, hogy az EUMSZ 7. cikkének alkalmazása szükségessé válna;

1.  megállapítja, hogy a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani az uniós jogot, és hogy a tagállamok jogszabályainak összhangban kell állniuk a jogállamisággal és az alapvető jogokkal;

2.  megállapítja, hogy a tagállamok önálló hatáskörébe tartozik saját jogszabályaik megalkotása és demokratikus vitáik lefolytatása, valamint a választókkal nemzeti szinten történő konzultáció; hangsúlyozza, hogy ez az elv támogatja a demokratikusan választott kormányok szuverenitását;

3.  támogatja a Bizottság Szerződések őreként betöltött szerepét annak biztosításában, hogy a nemzeti jogszabályok – beleértve Magyarország jogszabályait – összhangban legyenek az uniós Szerződésekkel és az alapvető európai demokratikus értékekkel és az emberi jogokkal;

4.  hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok helyzetére vonatkozóan a Bizottság és a Parlament által végzett értékeléseknek és elemzéseknek tényeken kell alapulniuk és kiegyensúlyozottnak kell lenniük;

5.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság biztosította a Parlamentet arról, hogy továbbra is figyelemmel fogja kísérni a magyarországi helyzetet,

6.  felkéri a magyar kormányt és a Bizottságot, hogy szorosan működjenek együtt minden olyan jövőbeli kérdésben, amelynek esetében véleményük szerint szükség lehet további értékelésre vagy elemzésre;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Magyarország köztársasági elnökének.