Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1360/2015

Pateikti tekstai :

B8-1360/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 140kWORD 67k
9.12.2015
PE573.405v01-00
 
B8-1360/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1110/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP))


Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP))  
B8-1360/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatas dėl pagrindinių vertybių ir pagrindinių laisvių,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, priimtas Tarybos 1998 m.,

–  atsižvelgdamas į Sutartis, ypač į ES sutarties 2, 3 ir 6 straipsnius ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. plenarinio posėdžio diskusiją dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2015 m. lapkričio 5 d. pateiktą atsakymą atsižvelgiant į 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 2 d. diskusiją dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Komisija, atlikusi preliminarų vertinimą, nustatė, kad atsižvelgiant į kai kuriuos Vengrijos įstatymų elementus kyla abejonių dėl jų suderinamumo su ES teisės aktais prieglobsčio ir sienų apsaugos srityje ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija;

B.  kadangi 2015 m. lapkričio 4 d. buvo gautas Vengrijos valdžios institucijų atsakymas;

C.  kadangi Komisija, atsakydama į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 2015 m. lapkričio 10 d. pateiktą Parlamento klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, nurodė, kad šiuo etapu netenkinamos sąlygos pradėti Vengrijai taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti;

D.  kadangi Komisija aktyviai stebi padėtį Vengrijoje ir jau yra inicijavusi pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir procedūras prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą tais atvejais, kai, jos nuomone, tai buvo būtina;

E.  kadangi Komisija ne kartą informavo Parlamentą apie tai, kad ji pasirengusi panaudoti visas jai prieinamas priemones, siekdama užtikrinti, kad Vengrija laikytųsi pagal ES teisę jai tenkančių įpareigojimų;

F.  kadangi priemonėmis teisinei valstybei stiprinti siekiama kovoti su valstybėse narėse kylančia sistemine rizika teisinei valstybei, kol šios problemos nepaaštrėjo taip, kad atsirastų būtinybė taikyti ES sutarties 7 straipsnį;

1.  pažymi, kad visos valstybės narės turi paisyti ES teisės ir kad valstybių narių įstatymai turėtų būti suderinami su teisinės valstybės principais ir pagrindinėmis teisėmis;

2.  pažymi, kad valstybės narės taip pat turi suverenią kompetenciją kurti savo pačių įstatymus ir nacionaliniu lygmeniu rengti demokratinius debatus ir konsultacijas su rinkėjais; pabrėžia, kad remiantis šiuo principu palaikomas demokratiškai išrinktos vyriausybės suverenumas;

3.  remia Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmenį užtikrinant, kad nacionalinės teisės aktai, įskaitant ir Vengrijos, ir toliau būtų suderinami su ES sutartimis ir su pagrindinėmis Europos demokratinėmis vertybėmis bei žmogaus teisėmis;

4.  pabrėžia, kad bet koks Komisijos ir Parlamento atliktas padėties atskirose valstybėse narėse įvertinimas ir bet kokia analizė būtų grindžiami faktais ir subalansuoti;

5.  atkreipia dėmesį į Parlamentui pateiktą Komisijos patikinimą, kad ji ir toliau stebės padėtį Vengrijoje;

6.  ragina Vengrijos vyriausybę ir Komisiją dirbti glaudžiai bendradarbiaujant dėl visų būsimų klausimų, dėl kurių, jų nuomone, reikia tolesnio vertinimo arba analizės;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Vengrijos Prezidentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0227.

Teisinė informacija - Privatumo politika