Projekt rezolucji - B8-1360/2015Projekt rezolucji
B8-1360/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Węgrzech

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-1110/2015
zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR

Procedura : 2015/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1360/2015
Teksty złożone :
B8-1360/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-1360/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Węgrzech

(2015/2935(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając przepisy dotyczące podstawowych wartości i swobód zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE) i w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie kary śmierci, przyjęte przez Radę w 1998 r.,

–  uwzględniając traktaty, a w szczególności art. 2, 3 i 6 TUE oraz art. 2 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” (COM(2014)0158),

–  uwzględniając swoją debatę plenarną, która miała miejsce w dniu 19 maja 2015 r., w sprawie sytuacji na Węgrzech,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech[1],

–  uwzględniając odpowiedź Komisji udzieloną w dniu 5 listopada 2015 r. w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu z dnia 10 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając swoją debatę, która miała miejsce w dniu 2 grudnia 2015 r., w sprawie sytuacji na Węgrzech,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ze wstępnej oceny przeprowadzonej przez Komisję wynika, że niektóre elementy węgierskiego prawa budzą wątpliwości co do ich zgodności z unijnymi przepisami w sprawie azylu i granic oraz z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że w dniu 4 listopada 2015 r. otrzymano odpowiedź od władz Węgier;

C.  mając na uwadze, że w swojej odpowiedzi na pytanie Parlamentu wymagające odpowiedzi ustnej, złożone przez komisję LIBE w dniu 10 listopada 2015 r., Komisja zauważyła, że na obecnym etapie nie zostały spełnione warunki zastosowania ram na rzecz umocnienia praworządności w odniesieniu do Węgier;

D.  mając na uwadze, że Komisja aktywnie monitoruje sytuację na Węgrzech oraz wszczęła już postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz postępowania je poprzedzające w przypadkach, w których uznała to za konieczne;

E.  mając na uwadze, że Komisja wielokrotnie informowała Parlament, że jest gotowa zastosować wszelkie środki, które ma do dyspozycji, aby zapewnić przestrzeganie przez Węgry swoich obowiązków wynikających z unijnego prawa;

F.  mając na uwadze, że ramy na rzecz umocnienia praworządności mają na celu umożliwienie podjęcia reakcji na pojawiające się systemowe zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim, zanim osiągną skalę, przy której konieczne będzie zastosowanie środków przewidzianych w art. 7 TUE;

1.  zwraca uwagę, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są przestrzegać prawa UE, a ustawodawstwo państwa członkowskiego powinno respektować zasadę praworządności i prawa podstawowe;

2.  zauważa, że państwa członkowskie mają też suwerenne prawo ustanawiania własnych przepisów oraz przeprowadzania własnych demokratycznych debat i konsultacji z elektoratem na szczeblu krajowym; podkreśla, że zasada ta stanowi potwierdzenie suwerenności demokratycznie wybranego rządu;

3.  wspiera rolę Komisji – jako instytucji stojącej na straży traktatów – w zapewnianiu ciągłej zgodności ustawodawstwa krajowego, w tym ustawodawstwa węgierskiego, zarówno z traktatami, jak i z podstawowymi europejskimi wartościami demokratycznymi i prawami człowieka;

4.  podkreśla, że wszelkie przeprowadzane przez Komisję i Parlament oceny i analizy sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich powinny opierać się na faktach i być wyważone;

5.  przyjmuje do wiadomości zapewnienie złożone wobec Parlamentu przez Komisję, że będzie ona nadal monitorować sytuację na Węgrzech;

6.  zachęca rząd Węgier i Komisję do ścisłej współpracy w zakresie wszelkich przyszłych kwestii, które ich zdaniem mogą wymagać dalszej oceny lub analizy;

7.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz prezydentowi Węgier.