Propunere de rezoluţie - B8-1360/2015Propunere de rezoluţie
B8-1360/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Ungaria

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1110/-2015
depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski în numele Grupului ECR

Procedură : 2015/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1360/2015
Texte depuse :
B8-1360/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1360/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria

(2015/2935(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere dispozițiile referitoare la valorile și libertățile fundamentale prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, adoptate de Consiliu în 1998,

–  având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3 și 6 din TUE și articolul 2 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–  având în vedere dezbaterea sa în plen din 19 mai 2015 privind situația din Ungaria,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria[1],

–  având în vedere răspunsul Comisiei din 5 noiembrie 2015 la rezoluția Parlamentului din 10 iunie 2015;

–  având în vedere dezbaterea sa din 2 decembrie 2015 privind situația din Ungaria,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (O‑000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o evaluare preliminară a Comisiei a descoperit că este posibil ca anumite elemente ale legislației Ungariei să nu fie compatibile cu acquis-ul UE în materie de azil și de frontiere, precum și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B.  întrucât la 4 noiembrie 2015 s-a primit un răspuns de la autoritățile ungare;

C.  întrucât Comisia, în răspunsul pe care l-a dat întrebării cu solicitare de răspuns oral a Parlamentului transmise de Comisia LIBE la 10 noiembrie 2015, a declarat că în acest stadiu nu sunt îndeplinite condițiile pentru activarea cadrului pentru consolidarea statului de drept;

D.  întrucât Comisia monitorizează activ situația din Ungaria și a lansat deja proceduri preliminare sau directe de constatare a neîndeplinirii obligațiilor atunci când a considerat că acest lucru este necesar;

E.  întrucât Comisia a informat Parlamentul în repetate rânduri că este gata să se folosească de toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a garanta că Ungaria se conformează cu obligațiile care îi revin în temeiul legislației UE;

F.  întrucât cadrul pentru consolidarea statului de drept este conceput pentru a soluționa amenințările sistemice emergente la adresa statului de drept care apar într-un stat membru, înainte ca acestea să ajungă la un nivel care să impună aplicarea articolului 7 din TUE,

1.  ia act de faptul că toate statele membre sunt obligate să respecte legislația UE, iar legislația unui stat membru trebuie să fie compatibilă cu statul de drept și cu drepturile fundamentale;

2.  ia act de faptul că statele membre dețin, de asemenea, competența suverană de a-și stabili propriile acte cu putere de lege și de a organiza propriile dezbateri și consultări democratice cu electoratul la nivel național; subliniază că acest principiu vine în sprijinul suveranității unui guvern ales în mod democratic;

3.  sprijină rolul Comisiei, în calitate de gardian al tratatelor, în asigurarea faptului că legislația națională, inclusiv cea din Ungaria, continuă să fie în conformitate atât cu tratatele Uniunii Europene, cât și cu valorile democratice europene și cu drepturile omului;

4.  subliniază că orice evaluare și analiză efectuată de Comisie și Parlament în ceea ce privește situația din state membre specifice trebuie să se bazeze pe fapte și să fie echilibrată;

5.  ia act de faptul că Comisia a garantat în fața Parlamentului că va continua să monitorizeze situația din Ungaria;

6.  invită guvernul ungar și Comisia să conlucreze și să colaboreze îndeaproape cu privire la orice chestiune viitoare care, în opinia lor, ar putea necesita evaluări sau analize suplimentare;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președintelui Ungariei.