Návrh uznesenia - B8-1360/2015Návrh uznesenia
B8-1360/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Maďarsku

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑1110/2015
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1360/2015
Predkladané texty :
B8-1360/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑1360/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku

(2015/2935(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia o základných hodnotách a základných slobodách uvedené v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, ktoré Rada prijala v roku 1998,

–  so zreteľom na zmluvy, najmä na články 2, 3 a 6 ZEÚ a článok 2 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 19. mája 2015 o situácii v Maďarsku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku[1],

–  so zreteľom na odpoveď Komisie z 5. novembra 2015 v nadväznosti na uznesenie Parlamentu z 10. júna 2015,

–  so zreteľom na svoju rozpravu z 2. decembra 2015 o situácii v Maďarsku,

–  so zreteľom na otázku Komisii o situácii v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže predbežné posúdenie zo strany Komisie ukázalo, že niektoré prvky maďarských právnych predpisov vyvolávajú otázky, pokiaľ ide o zlučiteľnosť s acquis EÚ v oblasti azylu a hraníc a s Chartou základných práv Európskej únie;

B.  keďže odpoveď maďarských orgánov bola doručená 4. novembra 2015;

C.  keďže Komisia vo svojej odpovedi na ústnu otázku Parlamentu, ktorú predložil výbor LIBE 10. novembra 2015, vyhlásila, že v tejto fáze nie sú splnené podmienky na to, aby sa v súvislosti s Maďarskom aktivoval rámec právneho štátu;

D.  keďže Komisia aktívne monitoruje situáciu v Maďarsku a v prípadoch, v ktorých to považovala za potrebné, už začala konania o porušení predpisov a postupy pred začatím takýchto konaní;

E.  keďže Komisia opakovane informovala Parlament, že je pripravená využiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zabezpečila, že Maďarsko plní svoje povinnosti podľa práva EÚ;

F.  keďže rámec právneho štátu je určený na riešenie vznikajúcich systémových hrozieb pre právny štát v príslušnom členskom štáte skôr, než dosiahnu úroveň, pri ktorej by sa ako nevyhnutné ukázalo uplatnenie článku 7 ZEÚ;

1.  poznamenáva, že všetky členské štáty sú povinné dodržiavať právo EÚ a že právne predpisy členského štátu by mali byť zlučiteľné so zásadou právneho štátu a základnými právami;

2.  poznamenáva, že členské štáty majú tiež zvrchovanú právomoc prijímať vlastné zákony a viesť vlastné demokratické diskusie a konzultácie s voličmi na vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že táto zásada potvrdzuje zvrchovanosť demokraticky zvolenej vlády;

3.  podporuje úlohu Komisie ako strážkyne zmlúv pri zabezpečovaní toho, aby vnútroštátne právne predpisy vrátane maďarských boli aj naďalej v súlade so zmluvami, ako aj so základnými európskymi demokratickými hodnotami a ľudskými právami;

4.  zdôrazňuje, že všetky hodnotenia a analýzy situácie v jednotlivých členských štátoch, ktoré vykonáva Komisia a Parlament, by mali byť založené na faktoch a vyvážené;

5.  berie na vedomie, že Komisia Parlamentu zaručila, že bude pokračovať v monitorovaní situácie v Maďarsku;

6.  vyzýva maďarskú vládu a Komisiu, aby úzko spolupracovali pri všetkých budúcich otázkach, o ktorých sa domnievajú, že by si mohli vyžadovať ďalšie hodnotenie alebo analýzu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi Maďarska.