Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1360/2015

Ingivna texter :

B8-1360/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 135kWORD 64k
9.12.2015
PE573.405v01-00
 
B8-1360/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1110/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Ungern (2015/2935(RSP))


Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern (2015/2935(RSP))  
B8-1360/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av bestämmelserna om grundläggande värden och grundläggande friheter i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, vilka antogs av rådet 1998,

–  med beaktande av fördragen, särskilt artiklarna 2, 3 och 6 i EU-fördraget och artikel 2.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av sin debatt i plenum den 19 maj 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern(1),

–  med beaktande av kommissionens svar av den 5 november 2015 som en följd av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015,

–  med beaktande av sin debatt den 2 december 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionens preliminära utvärdering visade att vissa element i den ungerska lagstiftningen gav upphov till frågor kring denna lagstiftnings förenlighet med EU:s regelverk om asyl och gränser och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.  Ett svar från den ungerska regeringen erhölls den 4 november 2015.

C.  I sitt svar på Europaparlamentets muntliga fråga, som LIBE-utskottet lade fram den 10 november 2015, konstaterade kommissionen att villkoren för att i Ungerns fall aktivera ramen för rättsstatsprincipen inte i detta skede har uppfyllts.

D.  Kommissionen bevakar aktivt situationen i Ungern och har redan inlett överträdelseförfaranden och förfaranden som föregår ett överträdelseförfarande i sådana fall där den bedömde det vara nödvändigt.

E.  Kommissionen har upprepade gånger meddelat parlamentet att den är redo att använda alla tillgängliga medel för att säkerställa att Ungern uppfyller sina förpliktelser inom ramen för EU:s lagstiftning.

F.  Ramen för rättsstatsprincipen är avsedd att åtgärda framväxande systematiska hot mot rättsstaten i en medlemsstat innan dessa hot blir så stora att åberopandet av artikel 7 i EU-fördraget blir nödvändigt.

1.  Europaparlamentet konstaterar att alla medlemsstater är skyldiga att respektera EU:s lagstiftning och att en medlemsstats lagstiftning ska vara förenlig med rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

2.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna också har suverän behörighet att stifta egna lagar och anordna egna demokratiska debatter och samråd med väljarna på nationell nivå. Parlamentet betonar att denna princip garanterar en demokratiskt vald regerings suveränitet.

3.  Europaparlamentet stöder kommissionens roll som fördragens väktare när det gäller att säkerställa att den nationella lagstiftningen, inbegripet Ungerns nationella lagstiftning, förblir förenlig med både fördragen och grundläggande europeiska demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

4.  Europaparlamentet understryker att alla utvärderingar och bedömningar som kommissionen och parlamentet gör av situationen i enskilda medlemsstater bör bygga på fakta och vara balanserade.

5.  Europaparlamentet noterar kommissionens försäkran till parlamentet om att den kommer att fortsätta bevaka situationen i Ungern.

6.  Europaparlamentet uppmanar Ungerns regering och kommissionen att ha ett nära samarbete med varandra om alla framtida frågor som de anser kan behöva utvärderas eller analyseras ytterligare.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Ungerns president.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0227.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy