Menetlus : 2015/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1361/2015

Esitatud tekstid :

B8-1361/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0461

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 136kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1110/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (2015/2935(RSP))  
B8‑1361/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu preambulit, eriti selle teist ja neljandat kuni seitsmendat taanet,

–  võttes arvesse eelkõige Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, artikli 3 lõike 3 teist taanet ning artikleid 6 ja 7, samuti Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid, mis käsitlevad põhiõiguste austamist, edendamist ja kaitset ELis,

–  võttes arvesse 7. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, mis kuulutati välja 12. detsembril 2007 Strasbourgis ja jõustus koos Lissaboni lepinguga 2009. aasta detsembris,

–  võttes arvesse oma 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ungaris(1), 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra ning sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris(2), 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni hiljutise poliitilise arengu kohta Ungaris(3) ja 10. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Ungari meediaseaduse kohta(4),

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooni,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik” (COM(2014)0158),

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 27. novembri 2015. aasta avaldust, mille ta tegi pärast oma visiiti Ungarisse,

–  võttes arvesse komisjoni avaldust Euroopa Parlamendi 2. detsembri 2015. aasta täiskogul peetud arutelul olukorra kohta Ungaris,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust Ungari olukorra ja Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine on universaalsed väärtused, ja arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on need sätestatud liikmesriikide ühiste väärtustena ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga on keelustatud igasugune diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;

C.  arvestades, et varjupaigaõigus on tagatud 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooni ja selle juurde kuuluva 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolli sätete kohaselt ning kooskõlas Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepinguga;

D.  arvestades, et Ungari valitsuse tegevus on aastate jooksul põhjustanud demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega seotud olukorra tõsise halvenemise, eelkõige seoses konstitutsioonikohtu võimu ja koosseisuga, valimisseadustega ja piirangutega opositsiooni kampaaniate korraldamisele, kohtute ja prokuratuuri korralduse ja toimimisega, kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevuse takistamisega, teabe kättesaadavuse, meediavabaduse ning sisserändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõiguste piiramisega ning vaenutegevuse ja vihakõnega, mis on suunatud selliste inimrühmade vastu nagu romad, juudid, LGBTI kogukonda kuuluvad inimesed, migrandid, kodutud ja muud vaesed inimesed;

E.  arvestades, et komisjon ei ole täitnud parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioonis (olukorra kohta Ungaris) esitatud nõuet algatada põhjalik järelevalveprotsess demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste olukorra üle Ungaris;

F.  arvestades, et 2015. aasta juulis ja septembris võttis Ungari parlament vastu mitu seadusemuudatust, mis on peamiselt seotud varjupaiga, karistusseadustiku, kriminaalmenetlusõiguse, piiride, politsei ja riigikaitsega; arvestades, et komisjoni esialgses hinnangus rõhutati seoses mainitud muudatuste sisu ja rakendamisega mitmeid probleeme ja küsimusi; arvestades, et komisjon saatis 6. oktoobril 2015. aastal Ungari valitsusele ametliku kirja; arvestades, et Ungari valitsus on sellele kirjale vastanud;

G.  arvestades, et komisjon teatas Euroopa Parlamendi 2. detsembri 2015. aasta täiskogul peetud arutelul Ungari olukorra kohta esitatud avalduses, et on valmis kasutama kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas rikkumismenetlust, et tagada, et Ungari või mis tahes muu liikmesriik täidab ELi õigusest tulenevaid kohustusi ja austab ELi lepingu artiklis 2 sätestatud liidu väärtusi;

H.  arvestades, et komisjon on seisukohal, et tingimused õigusriigi raamistiku käivitamiseks seoses Ungariga ei ole praeguses staadiumis täidetud;

1.  kordab oma 10. juuni 2015. aasta resolutsioonis (olukorra kohta Ungaris) väljendatud seisukohta;

2.  taunib viimaste kuude jooksul kiirustades võetud meetmeid, mis on muutnud juurdepääsu rahvusvahelisele kaitsele äärmiselt raskeks ning on põhjendamatult kriminaliseerinud migrante ja varjupaigataotlejaid; mõistab hukka sageneva varjupaigataotlejate kinnipidamise ja ksenofoobse retoorika kasutamise, millega migrante seostatakse sotsiaalsete probleemide või julgeolekuriskidega ja mille tagajärjel muutub riiki jäänud väheste migrantide integreerumine veelgi probleemsemaks;

3.  tuletab meelde, et kõikide liikmesriikide õigusaktid peavad kajastama demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste põhimõtteid ning olema nendega kooskõlas;

4.  mõistab hukka kõik põhiõiguste rikkumised liikmesriikide poolt ja asjaolu, et nõukogu ei ole taolistele, eelkõige Ungaris toimuvatele murettekitavatele suundumustele reageerinud; nõuab tungivalt, et Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu korraldaksid võimalikult kiiresti arutelu ja võtaksid vastu järeldused, eelkõige olukorra kohta Ungaris;

5.  märgib, et selline areng on tekitanud muret viimastel aastatel Ungaris aset leidnud õigusriigi ja demokraatia põhimõtete ning põhiõiguste rikkumiste pärast, mis üheskoos võivad viidata tekkivale süsteemsele ohule õigusriigi põhimõttele selles liikmesriigis; usub, et Ungaris on ühendatud muudes liikmesriikides toimuvad õiguste rikkumised, mis paneb omakorda proovile ELi võime tõestada oma suutlikkust ja valmisolekut reageerida ohtudele ja oma alusväärtuste rikkumisele ühe liikmesriigi poolt; märgib murelikult, et teatavates muudes liikmesriikides, nt Poolas, Prantsusmaal, Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis toimuvad sündmused ilmutavad murettekitavaid märke sarnasest õigusriigi põhimõtte õõnestamisest;

6.  mõistab hukka asjaolu, et komisjoni praegune lähenemisviis keskendub peamiselt õigusaktide marginaalsetele ja tehnilistele aspektidele, jättes tähelepanuta üldisemad suundumused ja seosed; usub, et rikkumismenetlustega ei ole enamikul juhtudest õnnestunud saavutada reaalseid muutusi või olukorrale laiemalt reageerida; palub veel kord, et komisjon käivitaks ELi raamistiku esimese etapi, et tugevdada õigusriigi põhimõtet, ning algataks seega viivitamata põhjaliku järelevalveprotsessi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste olukorra üle eeskätt Ungaris, hinnates Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 esitatud liidu alusväärtuste potentsiaalseid süsteemseid olulisi rikkumisi, sh demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi õõnestavate meetmete ühismõju, ning hinnates selles liikmesriigis õigusriigi põhimõttele süsteemse ohu tekkimist, millest võib kujuneda olulise rikkumise selge oht Euroopa Liidu lepingu artikli 7 tähenduses;

7.  mõistab hukka asjaolu, et komisjon hoidub tegutsemisest demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste osas, kuid samas algatab liikmesriikide vastu menetlusi, millega sunnitakse kehtestama kokkuhoiumeetmeid vaatamata nende tõsistele sotsiaalsetele tagajärgedele ja mõjule põhiõigustele, inimõigustele ning majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele;

8.  rõhutab veel kord oma 3. juuli 2013. aasta resolutsioonis esitatud soovitusi komisjonile põhiõiguste olukorra ning sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris, eelkõige seoses Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga loodud uute inimõiguste kaitse mehhanismidega ja Euroopa Liidu tulevase ühinemisega Euroopa Inimõiguste Kohtuga, ning tungivat vajadust lahendada nn Kopenhaageni dilemma ja luua ELi mehhanism demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste kaitseks;

9.  võtab teadmiseks, et on registreeritud Euroopa kodanikualgatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama ettepanekut ELi lepingu artikli 7 käivitamiseks seoses ELi põhiväärtuste väidetava rikkumisega Ungari poolt; teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks koostada vastavalt kodukorra artiklile 83 Ungari kohta eriraport eesmärgiga võtta vastu põhjendatud ettepanek, millega palutakse nõukogul tegutseda vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikele 1;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Ungari presidendile, valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0227.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0315.

(3)

ELT C 249 E, 30.8.2013, lk 27.

(4)

ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 154.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika