Predlog resolucije - B8-1361/2015Predlog resolucije
B8-1361/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015

  9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B8-1110/2015
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1351/2015

  Postopek : 2015/2935(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-1361/2015
  Predložena besedila :
  B8-1361/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-1361/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015

  (2015/2935(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti drugega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka,

  –  ob upoštevanju zlasti člena 2, drugega pododstavka člena 3(3), člena 6 in člena 7 PEU ter členov PEU in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem temeljnih pravic v EU,

  –  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je začela veljati decembra 2009 skupaj z Lizbonsko pogodbo,

  –  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem[1], z dne 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem[2], z dne 16. februarja 2012 o nedavnih političnih dogodkih na Madžarskem[3] in z dne 10. marca 2011 o madžarskem zakonu o medijih[4],

  –  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic in Evropske konvencije o človekovih pravicah,

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

  –  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 27. novembra 2015 po njegovem obisku na Madžarskem,

  –  ob upoštevanju izjave Komisije, predstavljene na plenarni razpravi v Parlamentu 2. decembra 2015, o razmerah na Madžarskem,

  –  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o razmerah na Madžarskem: nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker so vrednote spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, načela pravne države in spoštovanja človekovih pravic, tudi pravic pripadnikov manjšin, univerzalne vrednote in ker so te vrednote zapisane v členu 2 PEU kot evropske vrednote, skupne vsem državam članicam, katerih načela so pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost moških in žensk;

  B.  ker Listina EU o temeljnih pravicah prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

  C.  ker je pravica do azila zagotovljena ob ustreznem upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in njenega protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter v skladu s PEU in PDEU;

  D.  ker se je zaradi ukrepov madžarske vlade v teh letih resno poslabšal položaj na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic, zlasti glede pristojnosti in sestave ustavnega sodišča, volilne zakonodaje ter omejevanja možnosti opozicije za kampanjo, organizacije in delovanja sodstva in javnega tožilstva, oviranja dejavnosti organizacij civilne družbe, omejitev za dostop do informacij in svobodo medijev ter človekovih pravic priseljencev, prosilcev za azil in beguncev in sovražnih dejanj in sovražnega govora, usmerjenih proti skupinam, kot so Romi, Judje, lezbijke, geji, biseksualci, transseksualci in interseksualci, migranti, brezdomci in drugi revni;

  E.  ker se Evropska komisija ni odzvala na poziv Parlamenta v resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem, namreč naj sproži proces podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem;

  F.  ker je madžarski parlament julija in septembra 2015 sprejel vrsto zakonodajnih sprememb, zlasti o azilu, kazenskem zakoniku, kazenskem postopku, mejah, policiji in nacionalni obrambi; ker so v predhodni oceni Komisije izpostavljeni številni pomisleki in vprašanja glede vsebine in izvajanja teh sprememb; ker je Komisija 6. oktobra 2015 madžarski vladi poslala upravni dopis; ker je madžarska vlada na ta dopis odgovorila;

  G.  ker je Komisija na parlamentarni razpravi v Evropskem parlamentu 2. decembra 2015 o razmerah na Madžarskem dala izjavo, da je pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno s postopkom za ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila, da bo Madžarska, tako kot vsaka druga država članica, izpolnjevala svoje obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije, ter spoštovala vrednote Unije iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji;

  H.  ker Komisija meni, da na tej stopnji še niso izpolnjeni pogoji za uporabo okvira za pravno državo glede Madžarske;

  1.  ponovno izraža svoje stališče, izraženo v resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem;

  2.  obsoja sveženj ukrepov, na hitro sprejetih v zadnjih mesecih, ki so močno otežili dostop do mednarodne zaščite in neupravičeno kriminalizirali migrante in prosilce za azil; obsoja vse pogostejšo uporabo pridržanja pri prosilcih za azil in ksenofobno retoriko, ki migrante povezuje s socialnimi problemi ali varnostnimi tveganji, s čimer postaja integracija majhnega števila migrantov, ki ostajajo v državi, še bolj problematična;

  3.  opozarja, da mora zakonodaja vseh držav članic odražati načela demokracije, pravne države in temeljnih pravic in biti v skladu z njimi;

  4.  obsoja vse kršitve temeljnih pravic s strani držav članic ter neodzivanje Sveta na to zaskrbljujoče dogajanje, zlasti na Madžarskem; poziva Svet Evropske unije in Evropski svet, naj čim prej razpravljata o razmerah na Madžarskem in sprejmeta sklepe v zvezi s tem;

  5.  ugotavlja, da so ti dogodki v zadnjih letih zbudili pomisleke v zvezi z načeli pravne države, demokracije in temeljnih pravic na Madžarskem in bi skupaj lahko pomenili porajajočo se sistemsko grožnjo pravni državi v tej državi članici; meni, da Madžarska združuje kršitve pravic, ki se pojavljajo v drugih državah članicah, in kot taka predstavlja preizkus za Evropsko unijo, da pokaže svojo zmožnost in pripravljenost za odzivanje na grožnje in kršitve lastnih temeljnih vrednot, ki jih izvaja država članica; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se skrb zbujajoči znaki podobnega ogrožanja pravne države kažejo tudi v dogajanju v nekaterih drugih državah članicah, kot so Poljska, Francija, Slovaška in Češka republika;

  6.  obsoja, da se sedanji pristop Komisije osredotoča predvsem na obrobne in tehnične vidike zakonodaje, zanemarja pa trende in vzorce; meni, da zlasti postopki za ugotavljanje kršitev v večini primerov niso privedli do dejanskih sprememb ali širše obravnave stanja; ponovno poziva Komisijo, naj uporabi prvo stopnjo okvira EU za krepitev pravne države in v ta namen takoj sproži proces podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic zlasti na Madžarskem, s čimer bi ocenili morebitno hudo sistemsko kršitev vrednot, na katerih v skladu s členom 2 PEU temelji Unija, vključno s skupnim učinkom številnih ukrepov, ki poslabšujejo stanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic, in ocenili porajanje sistemske grožnje pravni državi v tej državi članici, ki bi lahko postala očitno tveganje hujše kršitve v smislu člena 7 PEU;

  7.  obsoja, da Komisija ne ukrepa glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic, hkrati pa začenja postopke proti državam članicam, da morajo uvesti varčevalne ukrepe kljub njihovim hudim socialnim posledicam in vplivu na temeljne pravice, človekove pravice ter ekonomske, socialne in kulturne pravice;

  8.  ponovno odločno poudarja svoja priporočila Komisiji v resoluciji z dne 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem, zlasti glede nove strukture na področju človekovih pravic, nastale z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ter bližnjega pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, nujno potrebne obravnave t. i. københavnske dileme ter vzpostavitve mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice;

  9.  je seznanjen z vložitvijo evropske državljanske pobude, ki poziva Komisijo, naj predlaga uporabo člena 7 PEU, ker naj bi Madžarska kršila temeljne vrednote EU; naroča Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj pripravi posebno poročilo o Madžarski v skladu s členom 83 Poslovnika, da bi sprejeli obrazložen predlog, s katerim bi Svet pozvali k ukrepanju v skladu s členom 7(1) PEU;

  10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Agenciji EU za temeljne pravice, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.