Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1361/2015

Ingivna texter :

B8-1361/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0461

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 150kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1110/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1361/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra strecksatsen och fjärde till sjunde strecksatserna,

–  med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, 6 och 7 i EU-fördraget, samt av de artiklar i såväl EU-fördraget som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, vilken proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern(1), den 3 juli om grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern(2), den 16 februari 2012 om den senaste politiska utvecklingen i Ungern(3) och den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen(4),

–  med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av uttalandet den 27 november 2015 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern,

–  med beaktande av kommissionens uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för människor som tillhör minoriteter är allmänna värden, och dessa värden är fastställda i artikel 2 i EU-fördraget som gemensamma värden för alla EU-medlemsstater som iakttar principerna om mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

B.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.  Rätten till asyl garanteras genom vederbörligt iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget.

D.  Den ungerska regeringens agerande har under årens lopp lett till en kraftig försämring av situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, särskilt vad gäller författningsdomstolens befogenheter och sammansättning, vallagarna och inskränkningar i oppositionens möjligheter att bedriva kampanjarbete, rättsväsendets och det allmänna åklagarämbetets organisation och verksamhet, obstruktion av den verksamhet som bedrivs av det civila samhällets organisationer, begränsningar i tillgången till information och av mediefriheten och invandrares, asylsökandes och flyktingars rättigheter samt aggressionshandlingar och hets mot romer, judar, hbti-personer, migranter, hemlösa och andra fattiga människor.

E.  Kommissionen har inte tillmötesgått det krav som parlamentet gav uttryck för i sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern, om att den ska inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern.

F.  I juli och september 2015 antog det ungerska parlamentet ett antal lagstiftningsändringar avseende framför allt asyl, strafflagen, straffprocesslagstiftningen, gränser, polisen och det nationella försvaret. Vid kommissionens preliminära utvärdering uppdagades ett antal farhågor och frågor om innehållet i och genomförandet av dessa ändringar. Den 6 oktober 2015 skickade kommissionen en administrativ skrivelse till den ungerska regeringen. Den ungerska regeringen har besvarat denna skrivelse.

G.  I sitt uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 om situationen i Ungern förklarade kommissionen att den är redo att utnyttja alla medel som står till dess förfogande, inklusive överträdelseförfaranden, för att se till att Ungern – liksom alla andra medlemsstater – uppfyller sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och respekterar de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget.

H.  Kommissionen anser inte att villkoren för att aktivera ramen för rättsstatsprincipen i Ungerns fall är uppfyllda i detta skede.

1.  Europaparlamentet bekräftar den ståndpunkt det gav uttryck för i sin resolution av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern.

2.  Europaparlamentet fördömer de förhastade åtgärder som har vidtagits under de senaste månaderna, som har gjort tillgången till internationellt skydd extremt svår och som utan grund har kriminaliserat migranter och asylsökande. Parlamentet fördömer det allt vanligare bruket att frihetsberöva asylsökande och använda främlingsfientlig retorik som kopplar samman migranter med sociala problem och säkerhetsrisker, vilket gör integreringen av de få migranter som stannar kvar i landet ännu mer problematisk.

3.  Europaparlamentet påminner om att alla medlemsstaters lagstiftning måste återspegla och vara förenlig med principerna om demokrati, rättsstaten och grundläggande rättigheter.

4.  Europaparlamentet fördömer alla kränkningar av grundläggande rättigheter som medlemsstaterna gör sig skyldiga till och avsaknaden av en reaktion från rådet på denna oroväckande utveckling, särskilt i Ungern. Parlamentet uppmanar med kraft rådet och Europeiska rådet att så snart som möjligt anordna en debatt och anta slutsatser om situationen i framför allt Ungern.

5.  Europaparlamentet konstaterar att denna utveckling har gett upphov till farhågor om rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i Ungern under de senaste åren, vilket sammantaget skulle kunna tyda på ett systemhot mot rättsstatsprincipen i denna medlemsstat. Parlamentet anser att Ungern kombinerar kränkningar av rättigheter som sker i andra medlemsstater och att Ungern därför utgör en möjlighet för EU att visa att man har kapacitet och vilja att reagera på en medlemsstats hot mot och åsidosättande av EU:s egna grundläggande värden. Parlamentet konstaterar bekymrat att utvecklingen i vissa andra medlemsstater, exempelvis Polen, Frankrike, Slovakien och Tjeckien, visar oroväckande tecken på ett liknande undergrävande av rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet fördömer det faktum att kommissionens nuvarande angreppssätt huvudsakligen är inriktat på marginella, tekniska aspekter av lagstiftningen samtidigt som det bortser från trender och mönster. Parlamentet anser att framför allt överträdelseförfaranden i de flesta fall har misslyckats med att få till stånd verkliga förändringar eller hantera situationen i ett vidare perspektiv. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att aktivera den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att således genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i framför allt Ungern genom att bedöma om det föreligger risk för ett systemiskt allvarligt åsidosättande av de värden som unionen bygger på i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder som förvärrar situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och att bedöma systemhotet mot rättsstatsprincipen i den medlemsstaten, vilket kan utvecklas till en klar risk för ett allvarligt åsidosättande i den mening som avses i artikel 7 i EU-fördraget.

7.  Europaparlamentet fördömer kommissionens passivitet vad gäller demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna samtidigt som den inleder förfaranden mot medlemsstater för att tvinga dem att införa åtstramningsåtgärder, trots dessa åtgärders svåra sociala konsekvenser och deras följder för de grundläggande rättigheterna, de mänskliga rättigheterna samt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

8.  Europaparlamentet upprepar med kraft de rekommendationer det riktade till kommissionen i sin resolution av den 3 juli 2013 om grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern, särskilt med beaktande av den nya människorättsstruktur som skapats genom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU:s förestående anslutning till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, det brådskande behovet av att ta itu med det så kallade Köpenhamnsdilemmat och inrättandet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det har registrerats ett europeiskt medborgarinitiativ som uppmanar kommissionen att föreslå att artikel 7 i EU-fördraget ska aktiveras till följd av påståenden om att Ungern skulle ha åsidosatt EU:s grundläggande värden. Parlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att utarbeta ett särskilt betänkande om Ungern i enlighet med artikel 83 i arbetsordningen, i syfte att anta ett motiverat förslag i vilket rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0227.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0315.

(3)

EUT C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(4)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy