Πρόταση ψηφίσματος - B8-1362/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1362/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1362/2015

Διαδικασία : 2015/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1362/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1362/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑1362/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον

(2015/2979(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον, το γενικό της πλαίσιο και τα δώδεκα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2005[1], της 15ης Ιανουαρίου 2009[2] και της 9ης Ιουλίου 2015[3] σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνταγματική κατάσταση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τις αρμοδιότητες του Ύπατου Εκπροσώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον υπογράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1995 στο Παρίσι και σήμανε τον τερματισμό των πιο αιματηρών συγκρούσεων στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία έθεσε τέλος στον πόλεμο, αλλά απέτυχε να δημιουργήσει ένα λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος·

1.  υπενθυμίζει τη σημασία της υπογραφής της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον, θυμάται όλα τα τραγικά τα θύματα του πολέμου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους·

2.  παρατηρεί με λύπη ότι, 20 χρόνια μετά το τέλος των συγκρούσεων και τη θέσπιση ενός Γενικού Πλαισίου Συμφωνίας σχετικά με τις κύριες πτυχές του ειρηνευτικού διακανονισμού και τη μελλοντική μορφή της χώρας, οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να προωθήσουν επαρκώς το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και να οικοδομήσουν ένα πλήρως λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος·

3.  καλεί τις αρχές να αξιοποιήσουν την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον ως κίνητρο για να προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις  — ιδίως ενόψει της εν αναμονή αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην ΕΕ — οι οποίες θα οδηγήσουν προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης πραγματικής ισότητας και για τα τρία συστατικά έθνη·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.