Projekt rezolucji - B8-1362/2015Projekt rezolucji
B8-1362/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1362/2015

Procedura : 2015/2979(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1362/2015
Teksty złożone :
B8-1362/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑1362/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton

(2015/2979(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając układ pokojowy z Dayton, jego ramy ogólne i dwanaście załączników do niego,

–  uwzględniając swoje rezolucje dnia 7 lipca 2005 r.[1], z dnia 15 stycznia 2009 r.[2] oraz z dnia 9 lipca 2015 r.[3] w sprawie Srebrenicy,

–  uwzględniając opinię Komisji Weneckiej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie sytuacji konstytucyjnej w Bośni i Hercegowinie oraz uprawnień Wysokiego Przedstawiciela,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że układ pokojowy z Dayton został podpisany w dniu 14 grudnia 1995 r. w Paryżu i zakończył najkrwawszy konflikt w Europie od zakończenia drugiej wojny światowej;

B.  mając na uwadze, że układ ten zakończył wojnę, jednak nie doprowadził do utworzenia samodzielnego i dobrze funkcjonującego państwa;

1.  przypomina o znaczeniu podpisania układu pokojowego z Dayton, pamięta o wszystkich ofiarach wojny w Bośni i Hercegowinie i przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinom ofiar;

2.  ubolewa nad tym, że 20 lat po zakończeniu konfliktu i sporządzeniu ogólnej umowy ramowej określającej główne aspekty ustaleń pokojowych i przyszły kształt kraju, kolejne rządy nie zdołały przeprowadzić odpowiednich reform i zbudować w pełni funkcjonującego i samodzielnego państwa;

3.  wzywa władze, by wykorzystały 20. rocznicę układu pokojowego z Dayton do przeprowadzenia koniecznych reform – w szczególności w kontekście planowanego wniosku Bośni i Hercegowiny o członkostwo w UE – których celem będzie zagwarantowanie prawdziwej równości wszystkim trzem narodom składowym;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Bośni i Hercegowiny oraz jej części składowych, a także rządom i parlamentom państw Bałkanów Zachodnich.