Предложение за резолюция - B8-1364/2015Предложение за резолюция
B8-1364/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Иржи Мащалка, София Сакорафа от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1362/2015

Процедура : 2015/2979(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1364/2015
Внесени текстове :
B8-1364/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑1364/2015

Резолюция на Европейския парламент относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение

(2015/2979(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Босна и Херцеговина,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че разпадането на Югославия доведе до кървава война и външна намеса в района на Западните Балкани; като има предвид, че събитията на Западните Балкани по онова време отразяваха също така неуспеха на ЕС, неговите държави членки и международната общественост като цяло да осъществят една политика, насочена към предотвратяването на такива кризи;

Б.  като има предвид, че Дейтънското споразумение сложи край на войната, но по-скоро замрази вместо да реши конфликта между сърбите, хърватите и бошнаците; като има предвид, че политическата система, установена с Дейтънското споразумение, възпроизведе етнически разделения и усложни процеса на вземане на решения;

В.  като има предвид, че твърде сложната и неефикасна институционална структура, липсата на обща визия и политическа воля, както и етноцентричните нагласи сериозно затрудниха напредъка в страната; като има предвид, че продължителната политическа безизходица представлява сериозна пречка за стабилизирането и развитието на страната и лишава гражданите от сигурно и проспериращо бъдеще;

Г.  като има предвид, че за да функционира Босна и Херцеговина продължава да зависи от външна помощ; като има предвид, че повече от 50% от държавните приходи на Босна и Херцеговина сe изразходват за поддържане на управлението на различни равнища; като има предвид, че, от друга страна, Босна и Херцеговина има едно от най-високите равнища на младежка безработица в Европа (59% от активното население на възраст между 15 и 24 години);

Д.  като има предвид, че политическото напрежение между двете административни единици и между трите етнически общности е непрекъснато, а също и контрапродуктивно за функционирането на Босна и Херцеговина; като има предвид, че тези напрежения се отразяват в работата на съдебната власт в страната, която не е напълно ефективна при обработката на делата на обвинените във военни престъпления и издаването на окончателни присъди; като има предвид, че най-голямата пречка за ефективното наказателно преследване на военни престъпления в Босна и Херцеговина е сложната и фрагментирана законодателна рамка;

Е.  като има предвид, че на извършителите на военни престъпления не трябва да бъде позволено да избегнат от правосъдието; като има предвид, че краят на безнаказаността за военни престъпления е основно изискване, за да може Босна и Херцеговина да осигури обществено доверие в своята правосъдна система;

Ж.  като има предвид, че Босна и Херцеговина все още е международен протекторат; като има предвид, че върховният представител на ООН за Босна и Херцеговина има широки правомощия, в т.ч. законодателни и административни; като има предвид, че това позволява на политиците в Босна и Херцеговина да избегнат от политическа ангажираност, отговорност и отчетност;

З.  като има предвид, че повечето босненски политици и чуждестранни длъжностни лица понастоящем са съгласни, че Дейтънското споразумение се е изчерпало; като има предвид, че писмената декларация, приета от председателството на Босна и Херцеговина, подписана от лидерите на всички политически партии и приета от Парламента на 23 февруари 2015 г., относно мерките за установяване на институционална функционалност и ефективност, за стартиране на реформи на всички равнища на управление, за ускоряване на процеса на помирение и за укрепване на административния капацитет, представлява стъпка към конституционна реформа, но до момента не е довела осезаеми резултати;

И.  като има предвид, че Босна и Херцеговина е изправена пред предизвикателства като бежанската криза, организираната престъпност (особено трафик на наркотици и на хора) и религиозния екстремизъм; като има предвид, че нараства броят на лицата, търсещи убежище, които ще бъдат блокирани в Западните Балкани; като има предвид, че това може да увеличи вероятността от насилие в региона, където по-рано съществуващите проблеми, като например етнически напрежения, организирана престъпност и висока безработица, биха могли да се изострят още повече през идните месеци;

1.  подчертава, че разрешаването на проблемите в Босна и Херцеговина е от изключително значение за стабилността и просперитета на региона на Балканите; изтъква, че икономическият просперитет и социалната стабилност са възможни единствено, ако се основават на независимо, демократично и приобщаващо общество и държава; отбелязва, че конституционната реформа, насочена към консолидиране, оптимизиране и укрепване на институционалната рамка, установена с Дейтънското споразумение, остава от ключово значение за превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна, приобщаваща и напълно функционираща държава; настоятелно призовава всички политически лидери в Босна и Херцеговина и международната общност да работят за въвеждането на необходимите промени, включително за разглеждане на въпроса за скъпата и сложна административна структура на страната, която води до припокриване на правомощия между държавата, административните единици, кантоните и общините;

2.  подчертава, че истинската ангажираност с процеса на реформи от страна на гражданите на Босна и Херцеговина е от ключово значение; поради това призовава за незабавно започване на преговори, имащи за цел прекратяването на статута на протекторат на Босна и Херцеговина;

3.  настоятелно призовава политическите сили на всички равнища на управление в страната да се ангажират в допълнително сътрудничеството и диалог, за да преодолеят съществуващите спорове; приветства ангажимента, поет от лидерите на всички политически партии, и подкрепен от Парламента, за стартиране на реформи на всички равнища на управление, както и за ускоряване на процеса на помирение; призовава тези процеси да бъдат прозрачни и приобщаващи;

4.  счита, че е от съществено значение да се засили ролята на гражданското общество в политическите процеси, като му се позволи да изразява интересите на гражданите, особено на младите хора; изразява съжаление относно факта, че институционалните механизми за сътрудничество с гражданското общество продължават да бъдат слаби и да пречат на развитието на по-активна, приобщаваща и с по-голяма възможност за реагиране демокрация в цялата страна; призовава следователно за прозрачни и приобщаващи механизми за публични консултации с участието на всички заинтересовани страни от публичния сектор за създаването на рамка за публично обсъждане на важни законодателни решения, както и за приемането на национална стратегия за гражданско общество;

5.  призовава административните единици и съдебната система на държавно равнище да изправят пред съда извършителите на военни престъпления, както и да отговорят на очакванията на стотици хиляди жертви на войната в Босна и Херцеговина с оглед улесняване на процеса на помирение и мирното съвместно съществуване на трите етнически общности на територията на Босна и Херцеговина;

6.  призовава за разграничаване от националистическа и етноцентрична реторика, произтичаща от политическите лидери на трите съставни народности в Босна и Херцеговина; осъжда всички форми на сегрегация и дискриминация, основани на религия или етническа принадлежност, в дадена страна;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Председателството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, на Парламента на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска, на генералния секретар на ООН и на правителствата на десетте области/кантони в Босна и Херцеговина.