Forslag til beslutning - B8-1364/2015Forslag til beslutning
B8-1364/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om 20-året for Daytonfredsaftalen

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1362/2015

Procedure : 2015/2979(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1364/2015
Indgivne tekster :
B8-1364/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1364/2015

Europa-Parlamentets beslutning om 20-året for Daytonfredsaftalen

(2015/2979(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at opløsningen af Jugoslavien resulterede i blodig krig og udenlandsk indgriben i den vestlige Balkanregion; der henviser til, at udviklingen på Vestbalkan dengang også afspejlede, at det ikke lykkedes EU, dets medlemsstater og det internationale samfund som helhed til at nå frem til en politik, der kunne forhindre sådanne kriser;

B.  der henviser til, at Daytonaftalen afsluttede krigen, men at denne aftale snarere fastfrøs end løste konflikten mellem landets serbere, kroater og bosniere; der henviser til, at det politiske system, som blev etableret ved Daytonaftalen, gjorde etniske skel varige og komplicerede beslutningstagningen;

C.  der henviser til, at alt for komplekse og ineffektive institutionelle strukturer, manglen på en fælles vision og politisk vilje og etnocentriske holdninger i alvorlig grad har hæmmet udviklingen i landet; der henviser til, at en fortsat politisk fastlåst situation udgør en alvorlig hindring for landets stabilitet og udvikling og fratager borgerne udsigterne til en sikker fremtid med velstand;

D.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina fortsat er afhængig af udenlandsk bistand for at kunne fungere; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina bruger mere end 50 % af statsindtægterne på forvaltning på forskellige niveauer; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina på den anden side har en af de højeste ungdomsarbejdsløshedsprocenter i Europa (59 % af den erhvervsaktive befolkning i alderen 15 til 24 år);

E.  der henviser til, at de politiske spændinger mellem de to enheder og blandt de tre etniske befolkningsgrupper er varige og kontraproduktive for et velfungerende Bosnien-Hercegovina; der henviser til, at disse spændinger er afspejlet i det arbejde, som landets retssystem udfører, og som ikke er fuldt ud effektivt med hensyn til at behandle sager, der omhandler personer anklaget for krigsforbrydelser, og med hensyn til at afsige endelige domme; der henviser til, at den største hindring for en effektiv retsforfølgelse af krigsforbrydelser i Bosnien-Hercegovina er de komplekse og fragmenterede lovgivningsmæssige rammer;

F.  der henviser til, at gerningsmændene bag krigsforbrydelser ikke må få lov til at undslippe retsforfølgelse; der henviser til, at ophør af straffrihed for krigsforbrydelser er en grundlæggende forudsætning for, at Bosnien-Hercegovina kan opnå offentlighedens tillid til retsvæsenet;

G.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina stadig er et internationalt protektorat; der henviser til, at FN's høje repræsentant i Bosnien-Hercegovina har vidtrækkende beføjelser, herunder lovgivningsmæssige og administrative beføjelser; der henviser til, at dette giver politikerne i Bosnien-Hercegovina mulighed for at undgå politisk ejerskab, ansvar og ansvarlighed;

H.  der henviser til, at de fleste bosniske politikere og udenlandske embedsmænd nu er enige om, at Daytonaftalen har udspillet sin rolle; der henviser til, at det skriftlige tilsagn – vedtaget af præsidentskabet for Bosnien-Hercegovina og undertegnet af alle de politiske partiers ledere og godkendt af parlamentet den 23. februar 2015 – om at gennemføre tiltag for at etablere institutionel funktionalitet og effektivitet, iværksætte reformer på alle forvaltningsniveauer, fremskynde forsoningsprocessen og styrke den administrative kapacitet var et skridt i retning af en forfatningsreform, men at det hidtil ikke har givet mærkbare resultater;

I.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina står over for udfordringer såsom flygtningekrisen, organiseret kriminalitet (navnlig narkotika- og menneskehandel) og religiøs ekstremisme; der henviser til, at et stigende antal asylansøgere vil blive fanget i landene på det vestlige Balkan; der henviser til, at dette kan øge risikoen for vold i regionen, hvor allerede eksisterende problemer, såsom etniske spændinger, organiseret kriminalitet og høj arbejdsløshed, kan blive forværret i de kommende måneder;

1.  fremhæver, at en løsning af problemerne i Bosnien-Hercegovina er af afgørende betydning for stabilitet og fremgang i Balkan-regionen; understreger, at økonomisk velstand og social stabilitet kun er mulige, hvis de er baseret på et uafhængigt, demokratisk og inklusivt samfund og en uafhængig, demokratisk og inklusiv stat; bemærker, at en forfatningsreform, der tager sigte på at konsolidere, strømline og styrke den institutionelle ramme, som er etableret ved Daytonaftalen, fortsat er af afgørende betydning, hvis Bosnien-Hercegovina skal omdannes til en effektiv, inklusiv og fuldt ud funktionel stat; opfordrer indtrængende alle politiske ledere i Bosnien-Hercegovina og det internationale samfund til at arbejde på at foretage de nødvendige ændringer, herunder løse problemet med landets dyre og komplekse administrative struktur, som medfører overlapning af kompetencer mellem centralstaten, enheder, kantoner og kommuner;

2.  understreger, at det er afgørende, at befolkningen i Bosnien-Hercegovina udviser et reelt engagement i reformprocessen; opfordrer derfor til, at der omgående indledes forhandlinger med henblik på at bringe Bosnien-Hercegovinas protektoratstatus til ophør;

3.  opfordrer indtrængende de politiske kræfter på alle niveauer i landet til at engagere sig i yderligere samarbejde og dialog med henblik på at løse eksisterende konflikter; glæder sig over det tilsagn, som lederne af alle politiske partier har afgivet, og som er godkendt af parlamentet, om at iværksætte reformer på alle forvaltningsniveauer og fremskynde forsoningsprocessen; opfordrer til, at disse processer skal være gennemsigtige og rummelige;

4.  mener, at det er afgørende at styrke civilsamfundets rolle i de politiske processer ved at give det mulighed for at udtrykke borgernes interesser, navnlig unges interesser; beklager, at de institutionelle mekanismer til samarbejde med civilsamfundet stadig er svage og stiller sig i vejen for udvikling af et mere participatorisk, inklusivt og lydhørt demokrati overalt i landet; opfordrer derfor til åbne og inklusive mekanismer til offentlige høringer, der inddrager alle offentlige interessenter, oprettelse af rammer for offentlige diskussioner om vigtige lovgivningsmæssige beslutninger og vedtagelse af en national strategi for civilsamfundet;

5.  opfordrer enhederne og det retlige system på statsligt plan til at retsforfølge gerningsmændene bag krigsforbrydelser og til at opfylde forventningerne hos de hundredtusinder af ofre for krigen i Bosnien-Hercegovina med henblik på at lette forsoningsprocessen og opnå fredelig sameksistens mellem alle tre etniske befolkningsgrupper i Bosnien-Hercegovina;

6.  opfordrer til, at de politiske ledere for de tre konstituerende befolkningsgrupper i Bosnien-Hercegovina bevæger sig væk fra den nationalistiske og etnocentriske retorik; fordømmer alle former for segregation og forskelsbehandling i et land på grundlag af religiøst eller etnisk tilhørsforhold;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, præsidentskabet for Bosnien-Hercegovina, Bosnien-Hercegovinas ministerråd, Bosnien-Hercegovinas parlamentariske forsamling, regeringerne og parlamenterne i Føderationen Bosnien-Hercegovina og Republika Srpska, FN's generalsekretær og regeringerne i de ti regioner/kantoner i Bosnien-Hercegovina.