Förslag till resolution - B8-1364/2015Förslag till resolution
B8-1364/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 20-årsdagen för Daytonavtalet

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1362/2015

Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1364/2015
Ingivna texter :
B8-1364/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1364/2015

Europaparlamentets resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet

(2015/2979(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jugoslaviens upplösning ledde till ett blodigt krig och utländsk inblandning på västra Balkan. Utvecklingen på västra Balkan vid denna tidpunkt speglade också EU:s, dess medlemsstaters och hela det internationella samfundets misslyckande med att uppbringa en politik för att förhindra sådana kriser.

B.  Daytonavtalet avslutade kriget, men avtalet innebar en frysning snarare än en lösning av konflikten mellan serber, kroater och bosnier i landet. Det politiska system som inrättades genom Daytonavtalet vidmakthöll de etniska splittringarna och komplicerade beslutsfattandet.

C.  Den överdrivet invecklade och ineffektiva uppläggningen av landets institutioner, avsaknaden av en gemensam vision och politisk vilja samt etnocentriska attityder har varit svåra hinder för framstegen i landet. Det utdragna politiska dödläget utgör ett svårt hinder för att landet ska stabiliseras och utvecklas och leder dessutom till att invånarna fråntas möjligheten till en framtid i trygghet och välstånd.

D.  Bosnien och Hercegovina är fortfarande beroende av utländskt stöd för att kunna fungera. Över 50 procent av Bosnien och Hercegovinas statsinkomster går åt till att underhålla förvaltningen på många olika nivåer. Ungdomsarbetslösheten i Bosnien och Hercegovina är dessutom bland de högsta i Europa (59 procent av den aktiva befolkningen i åldern 15–24 år).

E.  Det förekommer ständigt politiska spänningar mellan de två entiteterna och de tre etniska grupperna, vilket motverkar ett fungerande Bosnien och Hercegovina. Dessa spänningar återspeglas i arbetet inom landets rättsväsen, vilket inte till fullo klarar av att handlägga målen och utfärda slutliga domar mot dem som anklagas för krigsförbrytelser. Det största hindret för en effektiv lagföring av krigsbrott i Bosnien och Hercegovina är den komplexa och fragmenterade lagstiftningsramen.

F.  Man får inte låta krigsförbrytarna fly rättvisan. Ett slut på straffrihet för krigsförbrytelser är en grundläggande förutsättning för att befolkningen i Bosnien och Hercegovina ska få förtroende för rättsväsendet.

G.  Bosnien och Hercegovina är fortfarande ett internationellt protektorat. FN:s höga representant har omfattande befogenheter, vilka även inbegriper lagstiftningsmässiga och administrativa befogenheter. Detta ger politikerna i Bosnien och Hercegovina möjligheter att undvika politisk delaktighet och undandra sig sitt ansvar och sin ansvarsskyldighet.

H.  De flesta bosniska politiker och utländska tjänstemän är nu överens om att Daytonavtalet har spelat ut sin roll. Den 23 februari 2015 antogs ett skriftligt åtagande av Bosnien och Hercegovinas presidentråd – vilket undertecknades av ledarna för samtliga politiska partier och stöddes av parlamentet – om åtgärder för att få institutionerna att fungera väl och effektivt, för att inleda reformer på alla styrelsenivåer och för att vidta åtgärder för att påskynda försoningsprocessen och förstärka den administrativa kapaciteten. Detta åtagande är ett steg framåt mot en konstitutionell reform, men har hittills inte lett till några konkreta resultat.

I.  Bosnien och Hercegovina brottas med utmaningar såsom flyktingkrisen, organiserad brottslighet (i synnerhet narkotika- och människohandel) och religiös extremism. Ett ökande antal asylsökande kommer att bli strandsatta på västra Balkan. Detta riskerar att öka sannolikheten för våld i regionen, där de tidigare problemen, såsom etniska spänningar, organiserad brottslighet och hög arbetslöshet, kan komma att tillspetsas under de närmaste månaderna.

1.  Europaparlamentet understryker att en lösning på problemen i Bosnien och Hercegovina är av avgörande betydelse för stabiliteten och välståndet i Balkanområdet. Parlamentet betonar att ekonomiskt välstånd och social stabilitet endast kan uppnås med stöd av oberoende, demokratiska och inkluderande samhällen och stater. Parlamentet konstaterar att en konstitutionell reform som syftar till att konsolidera, rationalisera och stärka den institutionella ram som fastställdes i Daytonavtalet även i fortsättningen har en avgörande betydelse för Bosnien och Hercegovinas omvandling till en effektiv, inkluderande och fullt fungerande stat. Parlamentet uppmanar med kraft alla politiska ledare i Bosnien och Hercegovina, och det internationella samfundet, att arbeta för att införa nödvändiga förändringar, vilket även inbegriper frågan om en kostsam och komplex administrativ struktur som förorsakar överlappning av befogenheter mellan den centrala statsförvaltningen, entiteter, kantoner och kommuner.

2.  Europaparlamentet understryker att äkta delaktighet i reformprocessen för folket i Bosnien och Hercegovina är av avgörande betydelse. Parlamentet begär därför att man omedelbart inleder förhandlingar i syfte att avsluta Bosnien och Hercegovinas status som protektorat.

3.  Europaparlamentet uppmanar de politiska krafterna på alla styrelsenivåer i landet till ytterligare samarbete och dialog i syfte att överbrygga de befintliga tvisterna. Parlamentet välkomnar det åtagande som samtliga politiska partiers ledare gett uttryck för och som åtnjuter parlamentets stöd, att inleda reformer på alla styrelsenivåer och att påskynda försoningsprocessen. Parlamentet anser att dessa processer måste vara transparenta och öppna för alla.

4.  Europaparlamentet anser det vara mycket viktigt att stärka det civila samhällets roll i de politiska processerna genom att ge det möjlighet att förmedla medborgarnas intressen, i synnerhet när det gäller ungdomar. Parlamentet beklagar djupt att de institutionella mekanismerna för samarbete med det civila samhället fortfarande är svaga och hindrar utvecklingen av en mer inkluderande och lyhörd deltagandedemokrati i hela landet. Parlamentet efterlyser därför mekanismer för offentliga samråd som är öppna och har plats för alla och där alla offentliga intressenter medverkar, så att det skapas en ram för offentlig debatt om viktiga lagstiftningsbeslut och för antagandet av en nationell strategi för det civila samhället.

5.  Europaparlamentet uppmanar entiteterna och det statliga rättsväsendet att ställa krigsförbrytarna inför rätta och att uppfylla förväntningarna hos hundratusentals personer som fallit offer för kriget i Bosnien och Hercegovina, för att underlätta försoningsprocessen och möjliggöra fredlig samexistens för de tre etniska grupperna på hela Bosnien och Hercegovinas territorium.

6.  Europaparlamentet efterlyser en förändring av den nationalistiska och etnocentriska retorik som hörs från ledarna för landets tre konstituerande folkgrupper i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet fördömer all slags segregation och diskriminering på grund av religion eller etnicitet i ett land.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Bosnien och Hercegovinas presidentråd, Bosnien och Hercegovinas ministerråd, Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling samt regeringarna och parlamenten i Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska, FN:s generalsekreterare och regeringarna i Bosnien och Hercegovinas tio kantoner.