Процедура : 2015/3006(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1365/2015

Внесени текстове :

B8-1365/2015

Разисквания :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.7

Приети текстове :

P8_TA(2015)0456

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 170kWORD 78k
9.12.2015
PE574.434v01-00
 
B8-1365/2015

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D041813/01) (2015/3006(RSP))


Барт Стас, Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D041813/01) (2015/3006(RSP))  
B8-1365/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D041813/01)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(2), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 15 юли 2015 г.(4),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 17 май 2010 г. Monsanto Europe S.A. подаде до компетентния орган на Нидерландия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица NK603 × T25;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица ACS-ZMØØ 3-6 × MON-ØØ 6Ø 3-2, както е описана в заявлението, експресира протеина CP 4 EPSPS, който придава поносимост към хербицида глифозат, и протеина PAT, който придава поносимост към хербициди с амониев глюфозинат, и като има предвид, че Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифозат като вероятно канцерогенен за хората на 20 март 2015 г.(5);

В.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство без становището на комитета на държавите членки и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Г.  като има предвид, че Комисията беше определена въз основа на набор от политически насоки, представени на Парламента, и като има предвид, че в тези насоки беше поет ангажимент да се направи преглед на законодателството, приложимо за разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО);

Д.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(6) , тъй като макар отглеждането задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с ГМО пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса;

Е.  като има предвид, че сегашната система за одобряване на генетично модифицирани храни и фуражи не функционира добре, както разкрива френският вестник „Льо Монд“ на 14 октомври 2015 г.(7), тъй като шест генетично модифицирани сортове царевица са били разрешени за внос в ЕС, но те носят генетични изменения, невключени в оценката по времето на даването на разрешение, и допълнителните генетично модифицирани характеристики са били съобщени на Европейския орган по безопасността на храните и на Комисията от Syngenta едва през м. юли 2015 г., въпреки че сортовете са били одобрени за внос между 2008 г. и 2011 г.;

Ж.  като има предвид, че при отхвърлянето на законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) №  1829/2003 Парламентът призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново;

1.  счита, че Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕС) № 1829/2005;

2.  счита, че всяко решение за изпълнение за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирани организми съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 в сегашната му нефункционираща версия, следва да бъде преустановено до приемането на нов регламент въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  счита, че решението за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместимо с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 396/2005(8), която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, е да предоставя основа за гарантирането на високо равнище на защита на човешкия живот и човешкото здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

4.  отправя искане към Комисията да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията;

5.  призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се имат предвид изразяваните често на национално равнище опасения, които не са свързани само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 322, 8.12.2015 г., стр. 58.

(2)

OВ L 268, 18.10.2003, стр.1.

(3)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(4)

Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2015 г. Научно становище по заявление (EFSA-GMO-NL-2010-80) за пускане на пазара на устойчива на хербициди генетично модифицирана царевица NK603 × T25 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Monsanto. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ): 2015 г.; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.

(5)

IARC Monographs том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0379.

(7)

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html

(8)

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност