Procedura : 2015/3006(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1365/2015

Teksty złożone :

B8-1365/2015

Debaty :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0456

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 345kWORD 76k
9.12.2015
PE574.434v01-00
 
B8-1365/2015

złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu


w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D041813/01) (2015/3006(RSP))


Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D041813/01) (2015/3006(RSP))  
B8-1365/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającą na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych(1),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(2), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(3),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 15 lipca 2015 r.(4),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 17 maja 2010 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe SA zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu Niderlandów z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, składników żywności i pasz zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;

B.  mając na uwadze, że opisana we wniosku zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 wykazuje ekspresję białka CP4 EPSPS kodującego odporność na herbicydy zawierające glifosat oraz białka PAT kodującego tolerancję na herbicydy zawierające glufosynat amonowy oraz że w dniu 20 marca 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – wyspecjalizowana agencja Światowej Organizacji Zdrowia zajmująca się badaniami nad rakiem – zaklasyfikowała glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi(5);

C.  mając na uwadze, że w dniu 22 kwietnia 2015 r., w uzasadnieniu wniosku ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003, Komisja wyraziła ubolewanie w związku z faktem, że od czasu wejścia w życie tegoż rozporządzenia decyzje zatwierdzające są przyjmowane przez Komisję, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez poparcia w formie opinii komitetu państw członkowskich oraz że zwrot dokumentacji do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, zdecydowanie stanowiący wyjątek w całej procedurze, stał się normą w zakresie podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;

D.  mając na uwadze, że Komisja została mianowana na podstawie przedstawionych Parlamentowi wytycznych politycznych oraz że w wytycznych tych zawarto zobowiązanie do dokonania przeglądu obowiązującego prawodawstwa dotyczącego zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO);

E.  mając na uwadze, że Parlament w dniu 28 października 2015 r.(6) odrzucił wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003, gdyż wprawdzie uprawa z natury rzeczy ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, jednak handel GMO jest transgraniczny, co oznacza, że krajowy zakaz „sprzedaży i stosowania” zaproponowany przez Komisję może okazać się niemożliwy do wyegzekwowania bez ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w odniesieniu do przywozu;

F.  mając na uwadze, że obecny system zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy nie funkcjonuje dobrze, skoro – jak doniósł francuski dziennik Le Monde w dniu 14 października 2015 r.(7) – zezwolono na przywóz do UE sześciu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy, charakteryzujących się modyfikacjami genetycznymi, które nie zostały objęte oceną w toku wydawania zezwolenia na uprawę, a o ich cechach wynikających z dodatkowej modyfikacji genetycznej przedsiębiorstwo Syngent powiadomiło Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Komisję dopiero w lipcu 2015 r., chociaż zezwolenia na przywóz tych odmian zostały wydane w latach 2008–2011;

G.  mając na uwadze, że odrzucając wniosek ustawodawczy zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003, Parlament zwrócił się do Komisji o wycofanie wniosku oraz o przedstawienie nowego;

1.  uważa, że decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2279 przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2005;

2.  uważa, że wszelkie decyzje wykonawcze zezwalające na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, w obecnej nieprawidłowo funkcjonującej wersji, powinny zostać zawieszone do czasu przyjęcia nowego rozporządzenia na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  uważa, że decyzja wykonawcza Komisji jest niespójna z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i rozporządzenia (WE) nr 396/2005(8), zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony w dziedzinach takich jak życie i zdrowie ludzkie, zdrowie i dobrostan zwierząt, środowisko naturalne oraz interes konsumentów w odniesieniu do genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

4.  wzywa Komisję do uchylenia decyzji wykonawczej (UE) 2015/2279;

5.  wzywa Komisję, aby przedstawiła nowy wniosek ustawodawczy na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 i uwzględniający zastrzeżenia wyrażane często na szczeblu krajowym, które dotyczą nie tylko kwestii związanych z bezpieczeństwem GMO dla zdrowia lub środowiska;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 58.

(2)

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(3)

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(4)

Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie), 2015. Opinia naukowa dotycząca wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo Monsanto (EFSA-GMO-NL-2010-80) o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu tolerującej herbicydy, genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK603 × T25 z przeznaczeniem na żywność i paszę oraz na jej przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. EFSA Journal: 2015; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.

(5)

IARC Monographs, t. 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (ocena pięciu insektycydów i herbicydów fosforoorganicznych), 20 marca 2015 r. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0379.

(7)

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności